Iniciatívy

Na tomto mieste nájdete prehľad zaujímavých iniciatív a projektov, ktoré aktívne prispievajú k efektívnej digitálnej transformácii spoločnosti.

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

SmartBooks vašim deťom ukáže, aké zábavné môže byť učenie sa nových vecí a poznatkov. Ide o inteligentný a hravý systém učenia a doučovania pre deti 0. až 9. ročníka základných škôl. Tento systém už využíva viac ako 16 000 detí a 2 000 učiteľov na domáce úlohy, testy, suplovanie, dištančné vyučovanie, či napríklad aktivity s […]

...

Základná škola Laborecká v Humennom dbá o to, aby nielen jej žiaci, ale aj pedagógovia a zamestnanci získavali digitálne zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre 21. storočie. Na to, aby zabezpečili adekvátnu pripravenosť svojich učiteľov i žiakov na dnešný svet, podnikajú niekoľko aktivít. Medzi tie najhlavnejšie patria: Sme veľmi radi, že ZŠ Laborecká je príkladom aj […]

...

Bratislava, 4. august 2023 Pedagogickí asistenti, členovia školských podporných tímov, pomocní vychovávatelia, rodičovskí asistenti a školskí digitálni koordinátori – to sú profesie, ktoré budú pôsobiť v školskom roku 2023/2024 v školách vďaka národnému projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP3). Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov Európskej únie. Preberajú […]

...

Európska komisia spustila 10. marca 2020 európsku priemyselnú stratégiu s jasným mandátom podporovať priemysel EÚ, aby bol lídrom pri prechode ku klimatickej neutralite a zvýšeniu prepojiteľnosti a digitalizácii vo všetkých odvetviach a členských štátoch EÚ. Agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie Organizácie Spojených národov (WHO) jeden deň po oznámení priemyselnej stratégie EÚ klasifikovala zdravotnú krízu spôsobenú ochorením […]

...

Projekty Digitálny žiak a Ukrajinský digitálny žiak sú cielené na žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Na konci projektu je žiak schopný študovať digitálne, je pripravený naplno rozvíjať svoj potenciál, získavať a zdokonaľovať svoje digitálne zručnosti, a teda uspieť v digitálnej dobe. Podstatou projektu je poskytnúť žiakom patriacim do cieľových skupín projektu príspevok vo výške […]

...

IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch. Ide o bezplatné, celoplošné, online testovanie, ktoré je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI SR) a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v […]

...

Základným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností obyvateľstva a zmiernenie negatívnych dopadov technológií a digitalizácie na spoločnosť. Cieľovou skupinou tohto projektu sú občania patriaci medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, špecificky, zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorí nepatria do kategórie seniorov (mladší ako 65 rokov, s priznaným invalidným […]

...

Projekt Budovanie národnej platformy pre digitálne zručnosti a povolania prepája členov slovenskej Digitálnej koalície s európskymi Digitálnymi koalíciami. Cieľom tohto projektu je podpora spolupráce a zdieľanie si navzájom osvedčené postupy z jednotlivých krajín naprieč širokým spektrom oblastí. Na prelome 21/22 sme spustili projekt z výzvy CEF-TC-2019-2 EU na vytvorenie celoeurópskej komunikačnej platformy digitálnych koalícií. Cieľom projektu je vytvorenie web […]

...

Vďaka Spoločným ukrajinsko-slovenským študijným programom sa nám podarilo posilniť vybudovanie vzťahov, štruktúr a odborných kontaktov medzi akademickým sektorom na Slovensku a na Ukrajine. Cieľom programu je rozvoj schémy medzinárodných spoločných magisterských študijných programov s dvojitými diplomami pre ukrajinských študentov so zameraním na IT. Kedy počas 14 mesiacov študenti paralelne študujú a praxujú v IT firmách na Slovensku. Aktuálne […]

...

Vrcholoví manažéri sa k implementácii digitálnej transformácie na Slovensku ešte stále stavajú prevažne odmietavo. Práve to predstavuje prehlbujúci sa nedostatok, ktorý sa pretavuje do poklesu tempa digitalizácie, čo značí nepripravenosť na nevyhnutné transofrmačné zmeny. Bez správnej komunikácie a vzdelávania vedúcich pracovníkov nedôjde k úspešnej digitálnej transformácii procesov a ľudských zdrojov. Zelená transformácia pre Slovensko významnou príležitosťou, […]

...

Napriek tomu, že v posledných rokoch vidíme postupný nárast záujmu žien o IT kariéru, stále existujú bariéry, ktoré im môžu brániť v úspešnom uplatnení. Digitálna koalícia sa zameriava aj na podporu žien v IKT. Jednou z hlavných bariér je stereotypný pohľad na odvetvie IT ako na mužské doménu. Mnohé ženy sa obávajú vstúpiť do tejto oblasti […]

...

EdUtajner je už nachystaný pre študentov. Ide o „ EÚ kontajner“, ktorý v sebe ukrýva vzdelávacie hry. Mladí Európania si tak môžu zábavnou a interaktívnou formou overiť svoje vedomosti o Európskej únii. Prvý EdUtajner je od 3. apríla 2023 nachystaný pre študentov Spojenej školy na Pankúchovej v Bratislave. Ako už naznačuje samotný názov projektu, ide o „ EÚ […]

...

Zobrazuje sa 1-12 z 17 výsledkov