Projekt na podporu pomáhajúcich profesií pokračuje. V tretej fáze bude v školách pôsobiť 6 700 podporných pozícií

Digitálna koalícia - pomáhajúce profesie

7. augusta 2023

Bratislava, 4. august 2023

Pedagogickí asistenti, členovia školských podporných tímov, pomocní vychovávatelia, rodičovskí asistenti a školskí digitálni koordinátori – to sú profesie, ktoré budú pôsobiť v školskom roku 2023/2024 v školách vďaka národnému projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP3). Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov Európskej únie. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Hlavnými cieľmi národného projektu sú prostredníctvom pôsobenia pomáhajúcich profesií podporiť zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní a prostredníctvom pôsobenia pozície školského digitálneho koordinátora podporiť digitálnu transformáciu vzdelávania.

Celkovo bolo na školský rok 2023/2024 z NP POP 3 školám pridelených viac ako 4 300 pedagogických asistentov, 1 450 členov školských podporných tímov, 250 pozícií pomocných vychovávateľov, 89 pozícií rodičovských asistentov, 560 školských digitálnych koordinátorov. Na podporné profesie je vyčlenených približne 200 miliónov eur.

V projekte je spolu podporených vyše 2 400 škôl, pričom bolo školám pridelených takmer 970 nových pozícií pedagogických asistentov.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje postupné navyšovanie pozícií od školského roka 2024/2025. Financovanie týchto pozícií zo štátneho rozpočtu bude súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní v nadväznosti na prijaté legislatívne zmeny.

Viac informácií o stave príprav NP POP 3 nájdete na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, budúceho prijímateľa a realizátora národného projektu.

Metodické vedenie a podporu odborných činností školských podporných tímov a poradenských zariadení realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Projekt je financovaný z nového programového obdobia 2021 – 2027 pre čerpanie prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov v rámci Programu Slovensko.

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné

Geographic Scope - Country

  • Slovensko

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať