Podmienky_ochrany osobných údajov

Informácie o zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov.

Podmienky ochrany osobných údajov

KTO SME?

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb so sídlom Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava s registračným číslom OU‑BA‑OVVS1‑2019/140232 (Digitálna koalícia)

Podľa ustanovení článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) vám týmto Digitálna koalícia poskytuje informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby.

Je potrebné, aby ste sa s týmito informáciami oboznámili, aby ste týmto informáciám porozumeli a to najneskôr pri získavaní vašich osobných údajov.

TRVALÝ ZÁVÄZOK K OCHRANE SÚKROMIA

Rešpektujeme súkromie všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracúvame v rámci našej činnosti a preto sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie a so všetkými informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme a uchovávame, budeme zaobchádzať zodpovedne.

Oboznámením sa s týmito informáciami beriete na vedomie, že môžeme vaše osobné údaje zhromažďovať, používať a prípadne ich poskytovať ďalším orgánom verejnej správy, ako aj tretím osobám v ďalej popísanom rozsahu a popísaným spôsobom.

Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli tomu, prečo a akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

Prečítajte si preto prosím nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsobom vaše osobné údaje získavame, ako s nimi ďalej nakladáme a aké sú vaše ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov Digitálnou koalíciou.

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

Za osobné údaje považujeme akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, rodné číslo, dátum narodenia, informácia o príjme, a pod.

Vaše údaje môžeme ako prevádzkovateľ spracúvať na rôzne účely, pričom právny základ pre spracúvanie, doba spracúvania a uchovávania sa môže líšiť v závislosti od účelu spracovateľských operácií.

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne, e mailom, telefonicky na nasledovných kontaktných údajoch:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Bottova 7939/2A
811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

E‑mail: office@digitalnakoalicia.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@digitalnakoalicia.sk

V záujme posilnenia záruky a právnej garancie vašich práv a slobôd pri spracúvaní vašich osobných údajov sme poverili zodpovednú osobu, dohľadom nad zákonnosťou spracúvania vašich osobných údajov.

Zodpovedná osoba je vaším kontaktným bodom pre akékoľvek otázky či prípadné žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a pre uplatnenie vašich práv. Môžete ju kontaktovať na vyššie uvedenom telefónnom čísle, e‑mailovej adrese, alebo písomne; písomnú správu vždy označte „k rukám zodpovednej osoby“.

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Dotknutými osobami sú účastníci konferencie Slovak Digital Coalition Summit 2024 organizovanej Digitálnou koalíciou (Konferencia).

AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?

V súvislosti s vašou účasťou na Konferencii o vás spracúvame najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

  1. identifikačné údaje: meno a priezvisko;
  2. kontaktné údaje: telefónne číslo a e‑mailová adresa, adresa profilu na sociálnej sieti LinkedIn;
  3. informácie o zamestnaní: názov vysielajúcej organizácie (alebo spoločnosť) a pracovná pozícia;
  4. podobizeň: zachytená na fotografiách alebo audiovizuálnych záznamoch vyhotovených na Konferencii, vrátane prejavov osobnej povahy.

Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Spracúvanie sa nevykonáva v listinnej podobe, ale v informačných systémoch Digitálnej koalície.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame priamo od vás, ako účastníkov  zaregistrovaných na účasť na Konferencii, resp. ako od účastníkov Konferencie.. Osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy, ktorá vzniká registráciou na Konferenciu podľa ustanovení článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR a na základe vášho súhlasu udeleného podľa ustanovení článku 6, ods. 1, písm. a) GDPR.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V tabuľke nižšie uvádzame zoznam účelov spracúvania vašich osobných údajov, právny základ tohto spracúvania a dobu uchovávania vašich osobných údajov.

ÚČEL:

BLIŽŠÍ POPIS:

PRÁVNY ZÁKLAD:

DOBA UCHOVÁVANIA:

Vaša účasť na Konferencii

V súvislosti s vašou účasťou na konferencii spracúvame niektoré vaše osobné údaje.

Konkrétne ide o vaše identifikačné údaje v rozsahu meno a priezvisko, kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo, e‑mail a adresa profilu na sociálnej sieti LinkedIn a údaje o vašom pracovnom zaradení v rozsahu názvu vašej vysielajúcej organizácie alebo spoločnosti a pracovnej pozície.

Tieto údaje sú potrebné pre registráciu vašej účasti na Konferencii. Aby vaše údaje neboli zneužité, musíte pred vstupom na Konferenciu preukázať vašu totožnosť.

Predzmluvné vzťahy a z nich vzniknuté zmluvné vzťahy.

10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu

Vytvorenie vizitiek účastníkov Konferencie

V súvislosti s vašou účasťou na Konferencii pre vás vytvoríme (i) profil na sieti Linktree, ktorý bude obsahovať vašu virtuálnu vizitku s vašimi identifikačnými údajmi, kontaktnými údajmi a údajmi o pracovnom zaradení v rozsahu údajov, ktoré nám poskytnete pri registrácii (vrátane odkazu na váš profil na sieti LinkedIn).

Vyhotovíme pre vás aj vizitku účastníka Konferencie, ktorá bude obsahovať odkaz na váš profil na sieti Linktree obsahujúci vyššie uvedené údaje.

Profil na sieti Linktree bude platný počas trvania Konferencie a po jej skončení bude deaktivovaný.

Váš predchádzajúci súhlas

Počas trvania konferencie a na dobu potrebnú na deaktiváciu profilu.

Marketingové, propagačné, komunikačné a prezentačné účely s cieľom informovania o aktivitách Digitálnej koalície

Z Konferencie budeme vyhotovovať fotografie a audiovizuálne záznamy, ktoré nasledovne budeme zverejňujeme na (i) propagačné účely, (ii) komunikačné účely, (iii) na prezentačné účely, a tiež v rámci (iv) priameho marketingu Digitálnej koalície, najmä za účelom informovania o pripravovaných konferenciách a iných aktivitách Digitálnej koalície a podporu účasti na týchto podujatiach.

Váš predchádzajúci súhlas.

3 roky od udelenia súhlasu.

Vybavovanie agendy práv Dotknutých osôb

Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj za účelom vybavovania agendy práv dotknutých osôb, ak sa na nás obrátite ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných údajov.

Plnenie zákonných povinností.

10 rokov od vybavenia žiadosti.

 

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6, ods. 1, písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.

Kto okrem Digitálnej koalície môže mať prístup k vašim údajom?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, a to s preverenými a zmluvne zaviazanými externými obchodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú pri spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre Digitálnu koalíciu vytvárajú a zabezpečujú funkčné a bezpečné systémy, poskytujú softvérové alebo iné služby, ktoré sú nevyhnutné pre spracúvanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

V tejto súvislosti ide najmä o obchodnú spoločnosť Linktree Pty Ltd (ABN 68 608 721 562), so sídlom 1‑9 Sackville st, Collingwood VIC 3066, Austrálske spoločenstvo (Linktree). Zabezpečenie ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní obchodnou spoločnosťou Linktree je popísané ďalej v časti týkajúcej sa prenosu osobných údajov.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, vykonávanie finančnej a administratívnej kontroly, a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

V prípadoch, kedy spracúvame vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU VAŠICH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS, VRÁTANE PROFILOVANIA?

Nie, nedochádza.

DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov Digitálnou koalíciou nedochádza k ich prenosu mimo krajiny EÚ/EHP, v súvislosti s ich spracúvaním obchodnou spoločnosťou Linktree ako sprostredkovateľom Digitálnej koalície však môže dôjsť k prenosu vašich osobných údajov mimo EÚ/EHP.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou Linktree však sú zabezpečené primerané záruky podľa ustanovení článku 44 a nasledujúcich GDPR. Obchodná spoločnosť Linktree prijala štandardné zmluvné doložky podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/914 zo 4. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré inkorporovala do svojich podmienok spracúvania osobných údajov (Privacy Policy) a Dodatku o spracúvaní osobných údajov (Data Processing Addendum).

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY?

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba určité práva.  

[Právo na prístup] Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

[Právo na opravu] Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Vašej žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.

[Právo na vymazanie] Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ak je spracúvanie vašich údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nemusíme vašej žiadosti vyhovieť.

[Právo na obmedzenie spracúvania] Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Môže ísť napríklad o situácie, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné alebo že vaše osobné údaje už nepotrebujeme využívať. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s ustanoveniami článku 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: (i) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo (ii) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo (iii) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo (iv) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo iného členského štátu.

[Právo na prenosnosť údajov] Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, máte právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

[Právo namietať] Ak sa spracúvanie zakladá na našich oprávnených záujmoch (podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR), máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou proti takémuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, okrem situácie, ak (i) preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo (ii) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

[Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním] Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

[Právo odvolať súhlas] Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Ak v konkrétnych prípadoch spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

[Právo podať sťažnosť alebo domáhať sa súdnej ochrany] Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

PODNETY OHĽADOM ZNEUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom žiadosti.

Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby.  Týmto postupom nie je dotknuté vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj e‑mailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu nášho) alebo vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. 

Ak Digitálna koalícia nebude príslušná na posúdenie vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia vašej žiadosti spojenej s výkonom vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne.

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e‑mailu.

Táto verzia bola vydaná 5. júna 2024