Podmienky_ochrany osobných údajov

Informácie o zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO SME?

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb založené Memorandom členov digitálnej koalície 26. septembra 2017, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej „Digitálna koalícia“).

Podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) Vám Digitálna koalícia ako prevádzkovateľ  týmto ako dotknutej osobe poskytuje informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby.

Je potrebné, aby ste sa s týmito informáciami oboznámili, aby ste týmto informáciám porozumeli a to najneskôr pri získavaní Vašich osobných údajov.

Cieľom Digitálnej koalície je dosiahnuť, aby vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií bolo aktuálne, efektívne a poskytovalo každému občanovi Slovenskej republiky príležitosť rozvíjať v priebehu celého života vlastné digitálne zručnosti tak, aby bol úspešný na trhu práce a bol schopný využívať digitálne technológie na zabezpečenie spokojného života.

TRVALÝ ZÁVÄZOK K OCHRANE SÚKROMIA

Rešpektujeme súkromie všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracúvame v rámci našej činnosti a preto sa zaväzujeme chrániť Vaše súkromie a so všetkými informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame, budeme zaobchádzať zodpovedne.

Oboznámením sa s týmito informáciami beriete na vedomie, že môžeme Vaše osobné údaje zhromažďovať, používať a prípadne ich poskytovať ďalším orgánom verejnej správy, ako aj tretím osobám v ďalej popísanom rozsahu a popísaným spôsobom.

Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli tomu, prečo a akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Prečítajte si preto prosím nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsobom Vaše osobné údaje získavame, ako s nimi ďalej nakladáme a aké sú Vaše ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov Digitálnou koalíciou.

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

Za osobné údaje považujeme akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, rodné číslo, dátum narodenia, informácia o príjme, a pod.

Vaše údaje môžeme ako prevádzkovateľ spracúvať na rôzne účely, pričom právny základ pre spracúvanie, doba spracúvania a uchovávania sa môže líšiť v závislosti od účelu spracovateľských operácií.

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne, e mailom, telefonicky na nasledovných kontaktných údajoch:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Mlynské nivy 18890/5
82109 Bratislava Ružinov
Slovenská republika

E‑mail: gdpr@digitalnakoalicia.sk

Kontaktná na zodpovednú osobu: gdpr@digitalnakoalicia.sk

V záujme posilnenia záruky a právnej garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili zodpovednú osobu, dohľadom nad zákonnosťou spracúvania Vašich osobných údajov.

Zodpovedná osoba je vaším kontaktným bodom pre akékoľvek otázky či prípadné žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a pre uplatnenie Vašich práv. Môžete ju kontaktovať na vyššie uvedenom telefónnom čísle, e‑mailovej adrese, alebo písomne; písomnú správu vždy označte „k rukám zodpovednej osoby“.

KOHO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACUVÁVAME?

Dotknutými osobami sú účastníci verejných podujatí (konferencií) organizovaných Digitálnou koalíciou.

OCHRANA OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje o sebe alebo zákonných zástupcoch, svojich zákonných zástupcov o udelenie súhlasu. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?

V súvislosti s Vašou účasťou na verejnom podujatí (konferencii) organizovanom Digitálnou koalíciou o Vás spracúvame najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

 1. identifikačné údaje: a to najmä meno, priezvisko a titul, telefónne číslo a email;
 2. informácie o vysielajúcej organizácii: názov vysielajúcej organizácie (alebo spoločnosť);
 3. podobizeň: zachytená na fotografiách a/alebo audiovizuálnych záznamoch vyhotovených na verejných podujatiach (konferenciách) organizovaných Digitálnou koalíciou, vrátane prejavov osobnej povahy;
 4. účasť na podujatí organizovanom Digitálnou koalíciou.

Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Spracúvanie sa môže vykonávať listinne aj v informačných systémoch Digitálnej koalície.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame priamo od Vás, ako prítomných účastníkov verejných podujatí organizovaných Digitálnou koalíciou. Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu [udeleného podľa ustanovení čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR] udeleného priamo Vami na konkrétnom verejnom podujatí.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V tabuľke nižšie uvádzame zoznam účelov spracúvania Vašich osobných údajov, právny základ tohto spracúvania a dobu uchovávania Vašich osobných údajov.

ÚČEL: BLIŽŠÍ POPIS: PRÁVNY ZÁKLAD: DOBA UCHOVÁVANIA:
Organizovanie podujatí organizovaných Digitálnou koalíciou  alebo pod záštitou Digitálnej koalície V prípade ak ste sa prihlásili na naše podujatie, medzi Vami a našou organizáciou vznikol zmluvný vzťah a to či už akceptovaním Vašej prihlášky, alebo Vašim prijatím pozvánky, alebo v prípade verejných podujatí – Vašou účasťou na našom podujatí. Vaše údaje budeme spracúvať v nevyhnutnom rozsahu za účelom materiálneho, technického a organizačného zabezpečenia podujatia/kurzu a plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z nášho záväzku umožniť Vám participovať na organizovanom podujatí/kurze. Plnenie zmluvných povinností. Počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení.
Marketingové, propagačné, komunikačné a prezentačné účely s cieľom informovania o aktivitách Digitálnej koalície Z verejných podujatí (konferencií) organizovaných Digitálnou koalíciou vyhotovujeme fotografie a audiovizuálne záznamy, ktoré nasledovne zverejňujeme na (i) propagačné účely, (ii) komunikačné účely, (iii) na prezentačné účely, najmä za účelom informovania o pripravovaných konferenciách a iných aktivitách Digitálnej koalície a podporu účasti na týchto podujatiach. Váš predchádzajúci súhlas. 3 roky od udelenia súhlasu.
Dodržiavanie zákonných povinností, preukázania, že sa podujatie uskutočnilo, preukázania účtovných a daňových dokladov Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj za účelom plnenia našich zákonných povinností, najmä v oblasti daní a účtovníctva, dodržiavania bezpečnostných opatrení. Plnenie zákonných povinností. 10 rokov od uplynutia roku, v ktorom bol doklad vyhotovený.
Vybavovanie agendy práv Dotknutých osôb Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj za účelom vybavovania agendy práv dotknutých osôb, ak sa na nás obrátite ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných údajov. Plnenie zákonných povinností. 10 rokov od vybavenia žiadosti.

 

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6, ods. 1, písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.

Kto okrem Digitálnej koalície môže mať prístup k Vašim údajom?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, a to s preverenými a zmluvne zaviazanými externými obchodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú pri spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre Digitálnu koalíciu vytvárajú a zabezpečujú funkčné a bezpečné systémy, poskytujú softvérové alebo iné služby, ktoré sú nevyhnutné pre spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, vykonávanie finančnej a administratívnej kontroly, a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:

 1. poskytovatelia poštových a doručovacích služieb,
 2. externí dodávatelia programátorských prác a správy systému,
 3. poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností,
 4. organizátori akcií,
 5. externí poradcovia, advokáti, súdy a exekútori,
 6. zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
 7. spoločnosti poskytujúce služby správy registratúry a archívnictva,
 8. poskytovatelia hostingu, poskytovatelia služieb dátového centra,
 9. poskytovatelia cloudových služieb.

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU VAŠICH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS, VRÁTANE PROFILOVANIA?

Nie, nedochádza.

DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN?

Nie, nedochádza.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY?

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba určité práva.

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Vašej žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.
 • Právo na vymazanie – za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ak je spracúvanie Vašich údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nemusíme Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracovanie – za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Môže sa napr. jednať o situácie, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, sú nepresné alebo že Vaše osobné údaje už nepotrebujeme využívať. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Váš/Vášho výberu. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, máte právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.
 • Právo namietať – vprípade ak sa spracúvanie zakladá na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou proti takémuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, okrem situácie, ak (i) preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo (ii) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.
 • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.
 • Právo odvolať súhlas – vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. V prípade, ak v konkrétnych prípadoch spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť alebo domáhať sa súdnej ochrany – ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

PODNETY OHĽADOM ZNEUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom žiadosti.

Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby.  Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu nášho) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.

V prípade, ak Digitálna koalícia nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne.

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Táto verzia bola vydaná 19. júna 2023.