Publikácie_na stiahnutie

Spoločne k lepšej, digitálnej, budúcnosti! Práve to je hlavné poslanie Digitálnej koalície, ktorá od roku 2017 združuje organizácie súkromného i verejného sektora s cieľom zabezpečiť podporu domáceho IKT sektora a rozvoj našej krajiny.

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Typ publikácie

V máji 2021 vláda schválila stratégiu a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025. Stratégia, ktorú pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, zohľadňujúc pretrvávajúci trend stagnácie v hodnotení SK v DESI, v rámci ktorého SK dlhodobo osciluje okolo 20....
Akčný plán je podrobný plán, v ktorom sú načrtnuté aktivity a činnosti potrebné na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov. Aby stratégia ako celok dosiahla úspech, musia byť počas procesu realizácie, jednotlivé aktivity adekvátne monitorované a revidované. Za projektové riadenie realizácie...
Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, ENISA, je agentúrou Únie, ktorá sa zameriava na dosiahnutie vyššej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Európe. Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, zriadená v roku 2004 a posilnená Aktom EÚ o kybernetickej bezpečnosti, prispieva...
Štúdia „Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+“ poskytuje ucelené analytické a prognostické podklady pre víziu formovania trhu práce v tretej dekáde 21. storočia v SR a štruktúru ľudských zdrojov v kvantite a kvalite v horizonte...
RÚZ zrealizovala dotazníkový prieskum s názvom „Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku“, ktorého cieľom je identifikovať akým spôsobom a do akej miery digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia a ďalšie globálne inovačné témy menia trh práce a zručnosti/kompetencie na pracovné pozície...
Digitálne zručnosti pre prácu a život sú na vrchole Európskej Politickej Agendy. Cieľom stratégie EÚ v oblasti digitálnych zručností a súvisiacich politických iniciatív je posilniť digitálne zručnosti a kompetencie pre digitálnu transformáciu. Európsky Program Zručností z 1. júla 2020 podporuje...
Keďže pedagógovia čelia rýchlo sa meniacim požiadavkám, vyžadujú si čoraz širší a sofistikovanejší súbor kompetencií ako predtým. Najmä všadeprítomnosť digitálnych zariadení a povinnosť pomôcť študentom stať sa digitálne kompetentnými si vyžaduje, aby si aj pedagógovia rozvíjali svoje vlastné digitálne kompetencie. ...
V roku 2019 bola uznesením vlády SR č. 206/2019 schválená „Stratégia digitálnej transformácie Slovenska“ ako rámcová nadrezortná stratégia, ktorá si za cieľ určila nielen dosiahnuť výrazné zvýšenie zapojenia Slovenska do európskeho jednotného digitálneho trhu, ale predovšetkým pripraviť Slovensko na celoplošnú...
Stratégia vzdelávania, výchovy a športu reaguje na inovácie Sektor Vzdelávanie, výchova a šport na uvádzané zmeny reaguje jedinečným dokumentom – Stratégiou rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávania, výchovy a športu do roku 2030. Stratégia uvádza hlavné analytické východiská, pomenováva predpokladané vývojové tendencie a identifikuje zmeny,...
“Umelá inteligencia a vzdelávanie: Usmernenia pre tvorcov politík„vypracuje UNESCO v rámci vykonávania Pekinského konsenzu s cieľom podporiť tvorcov politík v oblasti vzdelávania pripravených na umelú inteligenciu. Jeho cieľom je dosiahnuť spoločné chápanie príležitostí, ktoré umelá inteligencia ponúka v oblasti vzdelávania,...
Rámec digitálnych kompetencií pre občanov (DigComp) už viac ako desať rokov poskytuje v celej EÚ aj mimo nej spoločné chápanie toho, čo je digitálna kompetencia, a preto poskytuje základ pre vymedzenie politiky v oblasti digitálnych zručností. Už existuje vysoká informovanosť...

Zobrazuje sa všetkých 11 výsledkov