Trexima: Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávanie, výchova a šport do roku 2030

10. augusta 2023

Stratégia vzdelávania, výchovy a športu reaguje na inovácie

Sektor Vzdelávanie, výchova a šport na uvádzané zmeny reaguje jedinečným dokumentom – Stratégiou rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávania, výchovy a športu do roku 2030. Stratégia uvádza hlavné analytické východiská, pomenováva predpokladané vývojové tendencie a identifikuje zmeny, ktoré sektor v nasledujúcich obdobiach zasiahnu. Predikuje vývojové trendy s vplyvom na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v súlade s predpokladaným vývojom trhu práce a inováciami. Uvádza opatrenia a aktivity pre jednotlivé stupne a oblasti vzdelávania, výchovy a športu. Pomenováva odporúčania a konkrétne úlohy, ktoré je potrebné vybranými zodpovednými subjektmi realizovať, vrátane ich časového vymedzenia, monitorovania a predpokladaného zdrojového zabezpečenia.

Navrhované sektorové opatrenia a aktivity reflektujú identifikované faktory vplyvu externého a interného prostredia (analýzy PESTLE a SWOT) jednotlivých oblastí sektora vzdelávania.

Sektorové opatrenia

Sektorové opatrenia zohľadňujú:

  • odporúčania na dobudovanie európskeho vzdelávacieho priestoru, ktoré vychádzajú z vízie Európskej komisie v oblastiach kvality vzdelávania, začleňovania a rodovej rovnosti;
  • zelenú a digitálnu transformáciu;
  • pregraduálnu a ďalšiu profesijnú prípravu učiteľov a školiteľov;
  • rozvoj kľúčových kompetencií ľudí pre celoživotné vzdelávanie.

Dokument reaguje na výzvy, ktorým čelí sektor vzdelávania, výchovy a športu v oblasti rozvíjania digitálnych kompetencií a digitalizácie spoločnosti. Reflektuje požiadavky OECD na zabezpečenie rovnosti prístupu ku vzdelávaniu. Digitalizácia, globalizácia, migrácia a starnutie populácie sú iba niektoré z kľúčových faktorov, ovplyvňujúcich pracovný svet, vzdelávacie systémy, ako i odborné vzdelávanie a prípravu v európskych krajinách. Zvyšujúce sa nároky na zručnosti a stále sa meniace profily pracovných miest na všetkých kvalifikačných úrovniach vyzývajú európske vzdelávacie systémy, aby reagovali na krátkodobé ekonomické požiadavky, so zachovaním ich potrebnej stability a predvídateľnosti. Do popredia sa dostávajú aktivity zahŕňajúce inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, poskytujúce jednotlivcom a pracovnému trhu správne zručnosti, zabezpečujúce prípravu ľudských zdrojov na budúcnosť, schopných pracovať v prostredí zvyšujúcich sa kvalitatívnych nárokov.

Sektorová stratégia je otvorený dokument. Predstavuje zatiaľ prvý krok v triáde  tvorba – prezentácia – komunikácia a implementácia strategického dokumentu. Dokument spracovávali zástupcovia inštitúcií zastúpených v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport: zástupcovia asociácií reprezentujúcich zväzy zamestnávateľov, odborových zväzov, neziskových organizácií, MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií, škôl, školských zariadení a ich združení, univerzít, podnikateľských subjektov, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, výskumného ústavu, úradov samosprávnych krajov a prizývaných externých expertov z oblasti vzdelávania, zastupujúcich Slovenskú republiku v štruktúrach OECD a CEDEFOP.

Obsah stratégie

Stratégia obsahuje analytické východiská a ich posúdenie, popisuje priority, ktoré je potrebné v stanovenom období riešiť. Predpokladáme, že implementácia uvedených opatrení bude realizovaná s intenzívnym zapojením tých, ktorí ich majú realizovať a od ktorých očakávame naznačené zmeny a výsledky. Spoliehame sa na to, že aktérom vo vzdelávaní, výchove a športe sa bude poskytovať potrebná podpora priamo v regiónoch, kde pôsobia a umožní sa ich sieťovanie.

Jednotlivé opatrenia a aktivity nepredstavujú len jednoduché riešenia komplexných problémov formou jednorazových intervencií, ale vychádzajú zo skutočného chápania problémov a ambicióznych, ale vykonateľných vízií, ktoré reflektujú dostupné možnosti a zdroje a vyvážene zastupujú záujmy poskytovateľov vzdelávania a potreby ich prijímateľov. Realizácia niektorých opatrení si bude vyžadovať, aby bola venovaná väčšia pozornosť mäkkým údajom, ktoré bude potrebné dodatočne získavať pred ich implementáciou formou prieskumov.

Túto stratégiu sme preložili aj do anglického jazyka.

Viac o stratégii na: https://www.trexima.sk/strategia-3/

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ publikácie

  • Prehľad


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať