Trexima: Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávanie, výchova a šport do roku 2030

10. augusta 2023

Stratégia vzdelávania, výchovy a športu reaguje na inovácie

Sektor Vzdelávanie, výchova a šport na uvádzané zmeny reaguje jedinečným dokumentom – Stratégiou rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávania, výchovy a športu do roku 2030. Stratégia uvádza hlavné analytické východiská, pomenováva predpokladané vývojové tendencie a identifikuje zmeny, ktoré sektor v nasledujúcich obdobiach zasiahnu. Predikuje vývojové trendy s vplyvom na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v súlade s predpokladaným vývojom trhu práce a inováciami. Uvádza opatrenia a aktivity pre jednotlivé stupne a oblasti vzdelávania, výchovy a športu. Pomenováva odporúčania a konkrétne úlohy, ktoré je potrebné vybranými zodpovednými subjektmi realizovať, vrátane ich časového vymedzenia, monitorovania a predpokladaného zdrojového zabezpečenia.

Navrhované sektorové opatrenia a aktivity reflektujú identifikované faktory vplyvu externého a interného prostredia (analýzy PESTLE a SWOT) jednotlivých oblastí sektora vzdelávania.

Sektorové opatrenia

Sektorové opatrenia zohľadňujú:

  • odporúčania na dobudovanie európskeho vzdelávacieho priestoru, ktoré vychádzajú z vízie Európskej komisie v oblastiach kvality vzdelávania, začleňovania a rodovej rovnosti;
  • zelenú a digitálnu transformáciu;
  • pregraduálnu a ďalšiu profesijnú prípravu učiteľov a školiteľov;
  • rozvoj kľúčových kompetencií ľudí pre celoživotné vzdelávanie.

Dokument reaguje na výzvy, ktorým čelí sektor vzdelávania, výchovy a športu v oblasti rozvíjania digitálnych kompetencií a digitalizácie spoločnosti. Reflektuje požiadavky OECD na zabezpečenie rovnosti prístupu ku vzdelávaniu. Digitalizácia, globalizácia, migrácia a starnutie populácie sú iba niektoré z kľúčových faktorov, ovplyvňujúcich pracovný svet, vzdelávacie systémy, ako i odborné vzdelávanie a prípravu v európskych krajinách. Zvyšujúce sa nároky na zručnosti a stále sa meniace profily pracovných miest na všetkých kvalifikačných úrovniach vyzývajú európske vzdelávacie systémy, aby reagovali na krátkodobé ekonomické požiadavky, so zachovaním ich potrebnej stability a predvídateľnosti. Do popredia sa dostávajú aktivity zahŕňajúce inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, poskytujúce jednotlivcom a pracovnému trhu správne zručnosti, zabezpečujúce prípravu ľudských zdrojov na budúcnosť, schopných pracovať v prostredí zvyšujúcich sa kvalitatívnych nárokov.

Sektorová stratégia je otvorený dokument. Predstavuje zatiaľ prvý krok v triáde  tvorba – prezentácia – komunikácia a implementácia strategického dokumentu. Dokument spracovávali zástupcovia inštitúcií zastúpených v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport: zástupcovia asociácií reprezentujúcich zväzy zamestnávateľov, odborových zväzov, neziskových organizácií, MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií, škôl, školských zariadení a ich združení, univerzít, podnikateľských subjektov, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, výskumného ústavu, úradov samosprávnych krajov a prizývaných externých expertov z oblasti vzdelávania, zastupujúcich Slovenskú republiku v štruktúrach OECD a CEDEFOP.

Obsah stratégie

Stratégia obsahuje analytické východiská a ich posúdenie, popisuje priority, ktoré je potrebné v stanovenom období riešiť. Predpokladáme, že implementácia uvedených opatrení bude realizovaná s intenzívnym zapojením tých, ktorí ich majú realizovať a od ktorých očakávame naznačené zmeny a výsledky. Spoliehame sa na to, že aktérom vo vzdelávaní, výchove a športe sa bude poskytovať potrebná podpora priamo v regiónoch, kde pôsobia a umožní sa ich sieťovanie.

Jednotlivé opatrenia a aktivity nepredstavujú len jednoduché riešenia komplexných problémov formou jednorazových intervencií, ale vychádzajú zo skutočného chápania problémov a ambicióznych, ale vykonateľných vízií, ktoré reflektujú dostupné možnosti a zdroje a vyvážene zastupujú záujmy poskytovateľov vzdelávania a potreby ich prijímateľov. Realizácia niektorých opatrení si bude vyžadovať, aby bola venovaná väčšia pozornosť mäkkým údajom, ktoré bude potrebné dodatočne získavať pred ich implementáciou formou prieskumov.

Viac o stratégii na: https://www.trexima.sk/strategia-3/

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Druh publikácie

  • Prehľad


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať