Organizačná_štruktúra Digitálnej koalície

Zodpovedá za plynulý chod organizácie a realizáciu jednotlivých aktivít na domácej i medzinárodnej pôde. Plní informačnú a komunikačnú úlohu smerom k štátnym orgánom, verejným i súkromným inštitúciám, ako aj k odbornej a širšej verejnosti. Zamestnanci kancelárie taktiež koordinujú aktivity DK v domácich i zahraničných projektoch. Aktívne tiež poskytujú podporný a informačný servis smerom k členskej základni DK.

// Digitálna koalícia

Mário Lelovský

Predseda

Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Viac ako dvadsať rokov viedol distribučnú skupinu BaSys na Slovensku a v Česku. Aktívne sa zaoberá problematikou slovenského vzdelávacieho procesu, digitálnou ekonomikou a rozvojom potrebných digitálnych zručností. Je spoluzakladateľom a predsedom DK. Okrem toho pôsobí aj v štruktúrach Republikovej únie zamestnávateľov a IT Asociácie Slovenska. Zamestnávateľský sektor taktiež aktívne zastupuje vo viacerých radách vlády, vrátane tripartity.
lelovsky@digitalnakoalicia.sk

Andrej Bederka

Tajomník

Je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil ako softvérový, neskôr business konzultant a projektový manažér v oblasti IKT v podnikoch na Slovensku a v zahraničí, takmer desať rokov sa aktívne venoval rozvoju vzdelávacích projektov aj na ministerstve školstva. Od vzniku DK pôsobí na pozícii tajomníka. Je tiež členom Sektorovej rady pre ITaT a špecialistom na odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti IKT Republikovej únie zamestnávateľov.

tajomnik@digitalnakoalicia.sk

// Kancelária Digitálnej koalície

Júlia Kokoruďová

Vedúca kancelárie

Absolvovala inžinierske štúdium na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja v Nitre a MBA štúdium na European institute of Bussines and Public education v Prahe. Počas svojho predchádzajúceho kariérneho pôsobenia pracovala najmä v oblasti marketingu a organizácie eventov. V DK pôsobí od roku 2022, a to na pozícii vedúcej kancelárie.

office@digitalnakoalicia.sk

Lenka Krištofičová

Komunikačná koordinátorka, špecialistka pre podporu žien v IT

Je absolventkou Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave, so zameraním na digitálne zručnosti a kyber bezpečnosť. V Digitálnej koalícii primáne pôsobí predovšetkým v oblasti projektov zameraných na medzinárodnú výmenu zahraničných študentov a podporu žien v IT sektore. Aktívne tiež participuje na tvrbe strategických materiálov organizácie, zároveň je aj komunikačnou koordinátorkou DK.

Pavol Šedo

Projektový manažér

Študoval na fakulte Podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V oblasti manažmentu, riadenia projektov a ľudských zdrojov sa pohybuje už takmer tridsať rokov, a to prioritne v oblastiach telco/IT a Real estate developmentu. V DK pôsobí ako hlavný projektový manažér projektu Digitálny žiak. Aktívne však participuje aj na príprave nových projektov, ktorých realizácia výrazne napomôže plneniu cieľov DK a rozvoju potrebných digitálnych zručností.

sedo@digitalnakoalicia.sk

Lucia Braunová

Ekonómka

Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, v DK pôsobí od roku 2022 ako ekonómka. Riadi a koordinuje chod ekonomického oddelenia, zastrešuje mzdové oddelenie a komunikáciu s externou spoločnosťou spracúvajúcou mzdy a účtovníctvo. Zastrešuje tiež administratívu agendu projektov a ekonomickú optimalizáciu projektových riešení.
braunova@digitalnakoalicia.sk

Milan Andrejkovič

Vedúci dátovej kancelárie

Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a následne pôsobil vo viacerých riadiacich pozíciách v ziskovom, neziskovom aj štátnom sektore. V rámci DK zastrešuje Dátovú kanceláriu, a to najmä v rámci projektu Digitálny žiak.

andrejkovic@digitalnakoalicia.sk

Diana Puhovichová

Analytička digitálnej transformácie malých a stredných podnikov

Absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a výskumný pobyt na Inštitúte manažmentu produkcie na Vienna University of Economics and Business. V DK pôsobí od roku 2023 ako analytička a projektová špecialistka v oblasti digitálnej transformácie podnikov. Orientuje sa na identifikáciu a analýzu špecifických zručností pre digitálnu, priemyselnú a zelenú transformáciu.

puhovichova@digitalnakoalicia.sk

Lucia Martišková

Špecialistka pre testovanie zručností a zahraničné partnerstvá

Vyštudovala Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. V DK pôsobí od roku 2023 na pozícii projektovej koordinátorky. Podieľa sa na prípravách celoslovenského testovania digitálnych zručností v rámci IT Fitness Testu. Zároveň zastrešuje aj spoluprácu so zahraničnými partnermi. 

martiskova@digitalnakoalicia.sk

Jana Miklošková

Špecialistka v oblasti znevýhodnených skupín

Je absolventkou Fakulty verejnej politiky a verejnej správy Vysokej školy Danubius. V DK pôsobí od roku 2022 na pozícii projektovej manažérky- riadi a koordinuje národný projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe, no participuje aj na ďalších zaujímavých aktivitách DK v rámci kybernetickej bezpečnosti.

mikloskova@digitalnakoalicia.sk