Organizačná_štruktúra Digitálnej koalície

// Digitálna koalícia

Predsedníctvo Digitálnej koalície je výkonným a štatutárnym orgánom združenia. Udáva smerovanie združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach.

Mário Lelovský

predseda

Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Viac ako dvadsať rokov viedol distribučnú skupinu BaSys na Slovensku a v Česku. Aktívne sa zaoberá problematikou slovenského vzdelávacieho procesu, digitálnou ekonomikou a rozvojom potrebných digitálnych zručností. Je spoluzakladateľom a predsedom DK. Okrem toho pôsobí aj v štruktúrach Republikovej únie zamestnávateľov a IT Asociácie Slovenska. Zamestnávateľský sektor taktiež aktívne zastupuje vo viacerých radách vlády, vrátane tripartity.

// Kancelária Digitálnej koalície

Zodpovedá za plynulý chod organizácie a realizáciu jednotlivých aktivít na domácej i medzinárodnej pôde. Plní informačnú a komunikačnú úlohu smerom k štátnym orgánom, verejným i súkromným inštitúciám, ako aj k odbornej a širšej verejnosti. Zamestnanci kancelárie taktiež koordinujú aktivity DK v domácich i zahraničných projektoch. Aktívne tiež poskytujú podporný a informačný servis smerom k členskej základni DK.

Lucia Braunová

finančná riaditeľka

Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, v DK pôsobí od roku 2022 ako ekonómka. Riadi a koordinuje chod ekonomického oddelenia, zastrešuje mzdové oddelenie a komunikáciu s externou spoločnosťou spracúvajúcou mzdy a účtovníctvo. Zastrešuje tiež administratívu agendu projektov a ekonomickú optimalizáciu projektových riešení.

Pavol Šedo

prevádzkový riaditeľ

Študoval na fakulte Podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V oblasti manažmentu, riadenia projektov a ľudských zdrojov sa pohybuje už takmer dvadsať päť rokov, a to prioritne v oblastiach telco/IT a Real estate developmentu. V DK pôsobí ako prevádzkový riaditeľ. Aktívne participuje na príprave nových projektov, ktorých realizácia výrazne napomôže plneniu cieľov DK a rozvoju potrebných digitálnych zručností.

Lucia Martišková

špecialistka pre testovanie zručností a zahraničné partnerstvá

Vyštudovala Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. V DK pôsobí od roku 2023 na pozícii projektovej manažérky. Podieľa sa na prípravách celoslovenského testovania digitálnych zručností v rámci IT Fitness Testu. Zároveň zastrešuje aj spoluprácu so zahraničnými partnermi.

Lenka Krištofičová

špecialistka pre podporu žien v IT

Je absolventkou Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave, so zameraním na digitálne zručnosti. V Digitálnej koalícii pôsobí od roku 2020 a prioritne v oblasti projektov zameraných na medzinárodnú výmenu zahraničných študentov a podporu žien v IT sektore. Aktívne tiež participuje na tvorbe strategických materiálov organizácie.

Diana Puhovichová

analytička digitálnej transformácie malých a stredných podnikov

Absolvovala doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a výskumný pobyt na Inštitúte manažmentu produkcie na Vienna University of Economics and Business. V DK pôsobí od roku 2023 ako analytička a projektová špecialistka v oblasti digitálnej transformácie podnikov. Orientuje sa na identifikáciu a analýzu špecifických zručností pre digitálnu, priemyselnú a zelenú transformáciu.

Jana Miklošková

špecialistka v oblasti znevýhodnených skupín

Je absolventkou Fakulty verejnej politiky a verejnej správy Vysokej školy Danubius. V DK pôsobí od roku 2022 na pozícii projektovej manažérky- riadi a koordinuje národný projekt Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe, no participuje aj na ďalších zaujímavých aktivitách DK v rámci kybernetickej bezpečnosti.

Michal Kovács

projektový manažér

Pôsobí v oblasti vzdelávania a inovácií. Podieľal sa na založení viacerých organizácií podporujúcich rozvoj talentu na Slovensku a v Európe, medzi inými LEAF, či European Democracy Youth Network. Kombinuje skúsenosti z manažmentu korporátneho, verejného, start-upového a neziskového sektora. Vyštudoval doktorandské štúdium medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela.

Patrícia Beličková

Patrícia Beličková

marketingová manažérka

Je absolventkou magisterského štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore marketingová komunikácia, kde aktuálne pôsobí ako interná doktorandka so zameraním na neurovedy a spotrebiteľské správanie. Absolvovala MBA štúdium na Varšavskej univerzite manažmentu.
V Digitálnej koalícii pôsobí na pozícii marketingovej manažérky.

Milan Andrejkovič

vedúci dátovej kancelárie

Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a následne pôsobil vo viacerých riadiacich pozíciách
v ziskovom, neziskovom aj štátnom sektore. V rámci DK zastrešuje Dátovú kanceláriu, a to najmä v rámci projektu Digitálny žiak.

Petr Volný

projektový manažér

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a postgraduálne štúdium na Wirtschaftuniversitat Wien. Pracoval v riadiacich funkciách v oblasti médií, predovšetkým pre francúzsku mediálnu skupinu IP a pro švédsku mediálnu spoločnosť MTG. V Digitálnej koalícii pôsobí poradca pre nové projekty.