Stratégie

Aktuálny zoznam kľúčových strategických dokumentov súvisiacich s digitálnou transformáciou s národnou i medzinárodnou pôsobnosťou.

Digitálne technológie / špecializácia

Úroveň digitálnych zručností

Geografický rozsah - krajina

Typ iniciatívy

Technológie budú aj naďalej zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v našej spoločnosti a v našich životoch. Vďaka monitorovaciemu mechanizmu teraz Digital Decade prináša konkrétne ciele, ako dosiahnuť, aby digitálne technológie fungovali pre všetkých ľudí a podniky. Digitálne technológie prinášajú nové spôsoby...
V máji 2021 vláda schválila stratégiu a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025. Stratégia, ktorú pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, zohľadňujúc pretrvávajúci trend stagnácie v hodnotení SK v DESI, v rámci ktorého SK dlhodobo osciluje okolo 20....
RÚZ zrealizovala dotazníkový prieskum s názvom „Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku“, ktorého cieľom je identifikovať akým spôsobom a do akej miery digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia a ďalšie globálne inovačné témy menia trh práce a zručnosti/kompetencie na pracovné pozície...
Digitálne zručnosti pre prácu a život sú na vrchole Európskej Politickej Agendy. Cieľom stratégie EÚ v oblasti digitálnych zručností a súvisiacich politických iniciatív je posilniť digitálne zručnosti a kompetencie pre digitálnu transformáciu. Európsky Program Zručností z 1. júla 2020 podporuje...
Keďže pedagógovia čelia rýchlo sa meniacim požiadavkám, vyžadujú si čoraz širší a sofistikovanejší súbor kompetencií ako predtým. Najmä všadeprítomnosť digitálnych zariadení a povinnosť pomôcť študentom stať sa digitálne kompetentnými si vyžaduje, aby si aj pedagógovia rozvíjali svoje vlastné digitálne kompetencie. ...
Štúdia „Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+“ poskytuje ucelené analytické a prognostické podklady pre víziu formovania trhu práce v tretej dekáde 21. storočia v SR a štruktúru ľudských zdrojov v kvantite a kvalite v horizonte...
Digitálna transformácia by mala priniesť výhody pre všetkých, klásť dôraz na ľudí a vytvoriť nové príležitosti pre podniky. Digitálne riešenia sú zároveň kľúčom v boji proti zmene klímy a k ekologickej transformácii. Európska komisia pracuje na digitálnej transformácii, ktorá bude...
V roku 2019 bola uznesením vlády SR č. 206/2019 schválená „Stratégia digitálnej transformácie Slovenska“ ako rámcová nadrezortná stratégia, ktorá si za cieľ určila nielen dosiahnuť výrazné zvýšenie zapojenia Slovenska do európskeho jednotného digitálneho trhu, ale predovšetkým pripraviť Slovensko na celoplošnú...
Kybernetická bezpečnosť Slovenskej republiky je riešená komplexným systémom, ktorý zahŕňa nielen zákony, ktoré ju regulujú, ale aj praktické aktivity, ako sú riadenie rizík, detekcia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, obnova systémov, vzdelávanie, šírenie bezpečnostného povedomia a v neposlednom rade výskum...
Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, ENISA, je agentúrou Únie, ktorá sa zameriava na dosiahnutie vyššej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Európe. Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť, zriadená v roku 2004 a posilnená Aktom EÚ o kybernetickej bezpečnosti, prispieva...
Akčný plán je podrobný plán, v ktorom sú načrtnuté aktivity a činnosti potrebné na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov. Aby stratégia ako celok dosiahla úspech, musia byť počas procesu realizácie, jednotlivé aktivity adekvátne monitorované a revidované. Za projektové riadenie realizácie...
Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 – 2026 (ďalej len „NSDZaAP”) vychádzajú, priamo nadväzujú a zároveň zohľadňujú výstupy obsiahnuté v národných dokumentoch, ako napríklad Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe...

Zobrazuje sa 1-12 z 14 výsledkov