Digital Decade: Digitálne ciele do roku 2030

3. októbra 2023

Technológie budú aj naďalej zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v našej spoločnosti a v našich životoch. Vďaka monitorovaciemu mechanizmu teraz Digital Decade prináša konkrétne ciele, ako dosiahnuť, aby digitálne technológie fungovali pre všetkých ľudí a podniky. Digitálne technológie prinášajú nové spôsoby vzdelávania, zábavy, práce a objavovania. Prinášajú tiež nové práva a povinnosti a umožňujú nám presahovať hranice našich fyzických komunít a geografických lokalít. Medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi vznikla politická dohoda týkajúca sa digitálnych zručností, digitalizácie podnikov a online verejných služieb.

Ciele stratégie Digital Decade

Do roku 2030 budú členské štáty EÚ v spolupráci s Európskym parlamentom, Radou EÚ a Komisiou formovať svoje digitálne politiky tak, aby dosiahli ciele v týchto štyroch oblastiach:

 • Zlepšenie základných a pokročilých digitálnych zručností občanov;
 • Zlepšenie zavádzania nových technológií v podnikoch EÚ, ako je umelá inteligencia, cloudové systémy a iné;
 • Rozvíjanie konektivity, výpočtovej a dátovej infraštruktúry EÚ;
 • Sprístupniť verejné služby a administratívu online.

Cesta k digitálnemu desaťročiu

Program politiky Digitálnej dekády 2030 stanovuje ročný cyklus spolupráce na dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov.

Mechanizmus spolupráce pozostáva z:

 • štruktúrovaného, transparentného a spoločného monitorovacieho systému založeného na indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) na meranie pokroku pri dosahovaní jednotlivých cieľov 2030
 • výročnej správy, v ktorej Komisia hodnotí pokrok a poskytuje odporúčania na zavedenie opatrenií. Prvá “Správa o stave digitálneho desaťročia” bola uverejnená v septembri 2023
 • každé dva roky upravené strategické plány digitálnej dekády, v ktorých členské štáty uvádzajú prijaté alebo plánované opatrenia na dosiahnutie cieľov do roku 2030. Členské štáty predložia svoje prvé národné strategické plány do 9. októbra 2023.

Prvá správa o stave digitálneho desaťročia, ktorá bola zverejnená začiatkom tohto týždňa, poskytuje komplexný pohľad na pokrok pri dosahovaní digitálnej transformácie s cieľom posilniť digitálnu suverenitu, odolnosť a konkurencieschopnosť EÚ. Kompletné znenie si môžete prečítať tu: First report on the State of the Digital Decade calls for collective action to shape the digital transition

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Odborník na digitálnu oblasť
 • Pokročilý
 • Stredné
 • Základné


Geografický rozsah - krajina

 • Európska únia


Cieľový jazyk

 • Angličtina
 • Slovenská


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Organizácia

Timeline/roadmap


Najnovšia aktualizácia stratégie


Rozpočet


Aktuálny stav stratégie


Účasť zainteresovaných strán


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať