Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky

4. augusta 2023

Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 – 2026 (ďalej len „NSDZaAP”) vychádzajú, priamo nadväzujú a zároveň zohľadňujú výstupy obsiahnuté v národných dokumentoch, ako napríklad Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025, Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, resp. 2023-2026, Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030, Akčný plán k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024, ako aj Program informatizácie školstva do roku 2030 a príslušný akčný plán.

Materiál reflektuje tiež priority stanovené v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 a v Programe Slovensko 2021 – 2027. Taktiež reflektuje ciele programu Digitálna Európa, ciele stanovené v Digitálnom kompase Európskej únie, odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a iné kľúčové strategické dokumenty z oblasti digitalizácie týkajúce sa rozvoja ľudského kapitálu z pohľadu digitálnych kompetencií a zručností.

Materiál vznikol spoluprácou niekoľkých inštitúcií a odborníkov z praxe. Zbieraním podnetov, pripomienok od expertov z akademického a súkromného sektora, samospráv, jednotlivých ministerstiev a občianskych, či záujmových združení.

Pri tvorbe boli taktiež využité existujúce analýzy realizované partnermi a štátnymi a medzinárodnými inštitúciami za niekoľko posledných rokov. V rámci tvorby dokumentu bolo konzultované OECD, ktoré poskytlo sadu vecných pripomienok ako aj využili sa priebežné zistenia z iniciatívy Európskej komisie ohľadom Národných koordinátorov pre digitálne vzdelávanie a zručnosti. Rovnako sa vychádzalo zo zistení OECD, ktoré sa zručnostiam na Slovensku venovalo v roku 2019, kedy v spolupráci so Slovenskými inštitúciami pripravilo projekt Národnej stratégie zručnosti v Slovenskej republike, ktorý identifikoval tri prioritné oblasti:

 • Vybavenie mladšej a staršej generácie správnymi zručnosťami potrebnými v budúcnosti
 • Zabezpečenie inklúzie pri rozvíjaní zručností
 • Posilňovanie riadenia stratégie zručností

NSDZaAP je rozdelená na šesť prioritných okruhov, ktoré zastrešujú jednotlivé kapitoly pokrývajúce kľúčové oblasti. Hlavné kapitoly tvorí:

 • Inštitucionálne zázemie („Governance” model)
 • IKT špecialisti
 • Digitálne zručnosti mladých ľudí a pedagógov vo vzdelávacom procese
 • Digitálne zručnosti aktívnych účastníkov trhu práce
 • Podiel dievčat a žien v IKT
 • Digitálna priepasť a digitálne vylúčenie.

Ciele NSDZaAP vychádzajú z vízií SR zadefinovaných v národných strategických dokumentoch, ako aj strategických dokumentoch na úrovni EÚ, DESI, či aktuálnych rozhovoroch so zástupcami Komisie v rámci nedávno zavedenej inštitúcie Národných koordinátorov pre digitálne vzdelávanie a zručnosti.
Cieľom NSDZaAP je:

 • posilnenie inštitucionálneho zázemia a vytvorenie efektívneho koordinačného mechanizmu
  pre oblasť digitálnych zručností v rámci verejnej správy, ako aj v prepojení na odbornú
  verejnosť, akademickú obec či podnikateľský sektor,
 • vytvorenie podmienok a podpora aktivít na zvýšenie počtu špecialistov informačnokomunikačných technológii (ďalej len „IKT”), rozvoj digitálnych zručností mladých ľudí a pedagógov, a to na všetkých úrovniach vzdelávacieho procesu,
 • rozvoj digitálnych zručností aktívnych účastníkov trhu práce, podpora zvyšovania kvalifikácie („upskilling”), prípadne rekvalifikácie („reskilling”),
 • vytvorenie podmienok a podpora aktivít na zvýšenie podielu dievčat a žien v IT sektore,
 • zníženie tzv. digitálnej priepasti a minimalizovanie negatívnych dopadov digitálneho vylúčenia.

Odkaz na materiál schválený Vládou SR dňa 14.12.2022: NSDZ a AP

Tento dokument sme preložili aj do anglického jazyka. Preklad si môžete pozrieť tu: THE NATIONAL DIGITAL SKILLS STRATEGY OF THE SLOVAK REPUBLIC AND THE ACTION PLAN FOR THE YEARS 2023 – 2026

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

 • Umelá inteligencia
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Vývoj webu
 • Mikroelektronika
 • Digitálne zručnosti
 • Kvantová výpočtová technika
 • Softvér
 • Vývoj mobilnej aplikácie
 • Rozšírená realita
 • WiFi
 • Internet vecí
 • Telekomunikácie
 • 5G
 • Veľké dáta
 • Cloud computing
 • Strojové učenie
 • Virtuálna realita
 • Blockchain
 • Robotika
 • Vysokovýkonná výpočtová technika


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Timeline/roadmap


Latest update of strategy


Budget


Strategy state-of-play


Stakeholders involvement


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať