Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku

ANALYTICKÉ A PROGNOSTICKÉ PODKLADY K OČAKÁVANÉMU VÝVOJU ZAMESTNANOSTI DO ROKU 2030+

21. augusta 2023

RÚZ zrealizovala dotazníkový prieskum s názvom „Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku“, ktorého cieľom je identifikovať akým spôsobom a do akej miery digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia a ďalšie globálne inovačné témy menia trh práce a zručnosti/kompetencie na pracovné pozície jednotlivých hospodárskych odvetví. 

Analýza sa zameriava na celosvetový trend vplyvu inovácií, ktorý so sebou prináša významné zmeny na trhu práce. Medzi takéto trendy patrí napríklad automatizácia, digitalizácia a technológie umelej inteligencie. Tieto a mnohé ďalšie sa nepochybne dotknú dnešnej budúcej pracovnej sily, ktorá bude musieť na ne reflektovať s adekvátnymi zručnosťami/kompetenciami a prispôsobiť vlastnú prácu novým činnostiam, ktoré doteraz nepoznala. Táto analýza vychádza z výsledkov medzinárodnej štúdie spoločnosti McKinsey & Company (2021), ktorá definovala súbor kľúčových zručností pre budúci trh práce. Cieľom autorského tímu analýzy je preskúmať očakávaný význam týchto zručností/kompetencií v Slovenskej republike a zhodnotiť ich z pohľadu očakávaného významu do roku 2030. Odpovede na význam jednotlivých zručností v súčasnosti a v budúcnosti (2030) poskytli zástupcovia zamestnávateľov, organizácií, inštitúcií a ďalších aktérov pôsobiacich v národnom hospodárstve. Informácie získané z tejto analýzy môžu byť dôležitým podkladom pre nastavenie systému celoživotného vzdelávania a aktualizáciu obsahu učebných osnov v rámci základného, stredného a vysokého školstva.

Potreba manuálnych, fyzických a základných kognitívnych zručností bude v budúcnosti klesať, ale dopyt po technologických, sociálnych, emocionálnych a vyšších kognitívnych schopnostiach bude narastať. Výsledok dotazníkového prieskumu má poskytnúť prehľad o budúcich kľúčových kompetenciách a miere ich relevantnosti pre zamestnávateľov pôsobiacich v Slovenskej republike. Tento prehľad poskytuje vstupnú analýzu pre stanovenie aktualizácie potrieb formálneho alebo ďalšieho vzdelávania, najmä v oblasti mäkkých zručností.

Zamestnávatelia identifikovali zručnosti potrebné budúcnosť – pozrite sa, čo prinesie budúcnosť! Výsledky prieskumu sú dostupné v dokumentoch na stiahnutie a budú zapracované do materiálu Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku. My sme tento dokument preložili do anglického jazyka, aby sme povedomie o jeho obsahu šírili aj za hranice Slovenskej republiky. Preklad analýzy nájdete tu: SKILLS FOR THE FUTURE OF A COMPETITIVE LABOUR MARKET IN SLOVAKIA

Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Cieľový jazyk

  • Slovenská
  • Angličtina


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Timeline/roadmap


Najnovšia aktualizácia stratégie


Rozpočet


Aktuálny stav stratégie


Účasť zainteresovaných strán


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať