Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025

31. augusta 2023

V máji 2021 vláda schválila stratégiu a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025. Stratégia, ktorú pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, zohľadňujúc pretrvávajúci trend stagnácie v hodnotení SK v DESI, v rámci ktorého SK dlhodobo osciluje okolo 20. miesta. SK síce každoročne napreduje, ale pokrok nie je oproti ostatným členským štátom EÚ dostatočne rýchly a nestačí na dobiehanie tých digitálne vyspelejších štátov EÚ, ktoré v rebríčku postupujú a rastú oveľa rýchlejšie.

Hlavným cieľom stratégie je v horizonte piatich rokov posunúť Slovensko z poslednej tretiny rebríčka DESI do jeho stredu a tak dosiahnuť aspoň priemer EÚ. Stratégia konkrétne obsahuje päť strategických cieľov vychádzajúcich z jednotlivých oblastí indexu DESI. Ciele sa týkajú nasledujúcich oblastí:

 • Dimenzia prepojiteľnosti – najdôležitejším strategickým cieľom je nárast celkovej miery využívania pevného širokopásmového pripojenia na úrovni jedného až dvoch percentuálnych bodov ročne, čo umožní dosiahnutie priemeru EÚ v hodnotení DESI 2025.
 • Dimenzia ľudského kapitálu je zameraná primárne na podporu štúdia STEM odborov na všetkých stupňoch vzdelávania, či podporu celoživotného vzdelávania so zameraním na vzdelávanie špecifických skupín obyvateľstva, ktorým digitálneho zručnosti najviac chýbajú (ako napríklad seniori, nízkopríjmové skupiny v produktívnom veku, ktoré sú najviac ohrozené automatizáciou ich povolaní a pod.).
 • Dimenzia využívania internetových služieb, ktorá je úzko previazaná s predošlými dvoma dimenziami (prístup k internetovému pripojeniu a adekvátne digitálne zručnosti obyvateľstva), pričom jej cieľom je zvýšenie počtu pravidelných užívateľov internetu primárne cez aktívnu a efektívnu komunikácia a popularizáciu výhod a možností internetu.
 • Dimenzia integrácie digitálnych technológii je zameraná jednak na podporu zavádzania inovácií na úrovni malých a stredných podnikov (napríklad cez nástroje ako schémy pomoci pre MSP zamerané na refundáciu nákladov spojených so zavádzaním online technológií), ale tiež na podporu osvety o možnostiach využitia digitálnych technológií, či budovanie digitálnych zručností špecificky u podnikateľov (napríklad aj prostredníctvom Európskych centier digitálnych inovácií).
 • Cieľom pri digitálnych verejných službách je zvýšenie množstva digitalizovaných služieb cez zvyšovanie kvality užívateľskej skúsenosti elektronických služieb, zefektívňovaním opakovaného využívania údajov, ktorými štát už disponuje, zvyšovaním prepojenosti centrálnych registrov, skvalitňovaním funkcionalít portálu otvorených údajov a pod.).

Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025 obsahuje konkrétne existujúce a plánované opatrenia, alebo navrhuje nové. Pripravili sme preklad tohto dokumentu do anglického jazyka, aby sme o týchto strategických cieľoch Slovenska informovali aj v zahraničí.

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre všetkých
 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Cieľový jazyk

 • Angličtina
 • Slovenská


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Timeline/roadmap


Latest update of strategy


Budget


Strategy state-of-play


Stakeholders involvement


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať