Európsky rámec pre Digitálne kompetencie pedagógov – DigCompEdu

Európsky rámec pre Digitálne kompetencie pedagógov - DigCompEdu

21. augusta 2023

Keďže pedagógovia čelia rýchlo sa meniacim požiadavkám, vyžadujú si čoraz širší a sofistikovanejší súbor kompetencií ako predtým. Najmä všadeprítomnosť digitálnych zariadení a povinnosť pomôcť študentom stať sa digitálne kompetentnými si vyžaduje, aby si aj pedagógovia rozvíjali svoje vlastné digitálne kompetencie. 

Na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni sa vypracovalo niekoľko rámcov, nástrojov sebahodnotenia a programov odbornej prípravy s cieľom opísať aspekty digitálnej kompetencie pedagógov a pomôcť im posúdiť ich kompetencie, identifikovať ich potreby v oblasti odbornej prípravy a ponúknuť cielenú odbornú prípravu. Na základe analýzy a porovnania týchto nástrojov, táto správa predstavuje spoločný európsky rámec pre digitálnu kompetenciu pedagógov (DigCompEdu). DigCompEdu je vedecky podložený rámec, ktorý pomáha usmerňovať politiku a môže byť priamo prispôsobený implementácii regionálnych a vnútroštátnych nástrojov a programov odbornej prípravy. Okrem toho poskytuje spoločný jazyk a prístup, ktorý pomôže pri cezhraničnom dialógu a výmene osvedčených postupov. 

Rámec DigCompEdu je zameraný na pedagógov na všetkých úrovniach vzdelávania, od raného detstva až po vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, vrátane všeobecného a odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania osobitných potrieb a kontextov neformálneho vzdelávania. Jeho cieľom je poskytnúť všeobecný referenčný rámec vývojárom modelov digitálnych kompetencií, t. j. členským štátom, regionálnym vládam, príslušným národným a regionálnym agentúram, samotným vzdelávacím organizáciám a verejným alebo súkromným poskytovateľom odbornej prípravy. Európsky rámec pre digitálne kompetencie pedagógov (DigCompEdu) reaguje na rastúcu informovanosť mnohých európskych členských štátov o tom, že pedagógovia potrebujú súbor digitálnych kompetencií špecifických pre svoje povolanie, aby mohli využiť potenciál digitálnych technológií na zlepšenie a inováciu vzdelávania.

DigCompEdu pojednáva o 6 oblastiach, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty odborných činností pedagógov:

Oblasť 1: Profesionálna angažovanosť

Využívanie digitálnych technológií na komunikáciu, spoluprácu a profesionálny rozvoj.

Oblasť 2: Digitálne zdroje

Získavanie, vytváranie a zdieľanie digitálnych zdrojov.

Oblasť 3: Vyučovanie a učenie

Riadenie a orchestrácia využívania digitálnych technológií vo výučbe a učení sa.

Oblasť 4: Posúdenie

Využívanie digitálnych technológií a stratégií na zlepšenie hodnotenia.

Oblasť 5: Posilnenie postavenia študentov

Využívanie digitálnych technológií na posilnenie inklúzie, personalizácie a aktívneho zapojenia vzdelávajúcich sa osôb.

Oblasť 6: Uľahčovanie digitálnych kompetencií študentov

Umožniť študentom kreatívne a zodpovedne využívať digitálne technológie na informovanie, komunikáciu, tvorbu obsahu, pohodu a riešenie problémov.

Dokument Európsky rámec pre Digitálne kompetencie pedagógov sme preložili do slovenského jazyka, aby sme ho sprístupnili aj širšej verejnosti Slovenska.

Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné
  • Pokročilý
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko
  • Európska únia


Industry - Field of Education and Training

  • Education not further defined


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Druh publikácie

  • Všeobecné usmernenia


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať