Akčný plán na roky 2023 – 2026 k Národnej stratégii digitálnych zručností Slovenskej republiky

Digitálna koalícia - akčný plán

21. augusta 2023

Akčný plán je podrobný plán, v ktorom sú načrtnuté aktivity a činnosti potrebné na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov. Aby stratégia ako celok dosiahla úspech, musia byť počas procesu realizácie, jednotlivé aktivity adekvátne monitorované a revidované. Za projektové riadenie realizácie jednotlivých opatrení zodpovedajú identifikovaní gestori.

Národná stratégia digitálnych zručností Slovenskej republiky a Akčný plán na roky 2023 – 2026 (ďalej len „NSDZaAP”) vychádzajú, priamo nadväzujú a zároveň zohľadňujú výstupy obsiahnuté v národných dokumentoch, ako napríklad Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025, Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, resp. 2023-2026, Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030, Akčný plán k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024, ako aj Program informatizácie školstva do roku 2030 a príslušný akčný plán.

Potrebnosť tohto dokumentu dokazuje aj intenzívne nasadzovanie digitálnych prvkov a systémov takmer vo všetkých oblastiach ekonomiky, priemyslu a spoločnosti. Týmto vzniká tlak na rozšírenie základných gramotností pracovnej sily o nové digitálne zručnosti a kompetencie. Netýka sa to však iba súčasnej, ale aj budúcej pracovnej sily. Digitalizácia ovplyvňuje životy všetkých obyvateľov bez rozdielu veku, pohlavia, či geografickej polohy. Znalosť digitálnych zručností na primeranej úrovni predstavuje nevyhnutný predpoklad na uplatniteľnosť jednotlivca na neustále meniacom sa trhu práce. Bez príslušnej znalosti digitálnych zručností budú v blízkej budúcnosti možnosti jednotlivca najmä zamestnať sa, elektronicky komunikovať výrazne obmedzené. Preto pri nadobúdaní týchto znalostí a zručností je nevyhnutná aktívna podpora nielen zo strany štátu, ale aj ostatných zástupcov firiem a organizácií s cieľom budovať digitálnu gramotnosť a kompetencie širokej, nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Odkaz na materiál schválený Vládou SR dňa 14.12.2022: NSDZ a AP

Tento dokument sme preložili do anglického jazyka – preklad si môžete pozrieť tu.

A

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

 • Umelá inteligencia
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Digitálne zručnosti
 • Veľké dáta


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Druh publikácie

 • Národný plán


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať