Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+

21. augusta 2023

Štúdia „Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+“ poskytuje ucelené analytické a prognostické podklady pre víziu formovania trhu práce v tretej dekáde 21. storočia v SR a štruktúru ľudských zdrojov v kvantite a kvalite v horizonte 2030+. Ide o strategický materiál, ktorý sa vo všeobecnosti môže nazývať aj Práca 4.0. Vyspelé krajiny spracovávajú obdobné materiály, analytické štúdie, alokujú štatistické a prognostické kapacity nutné na predvídanie inovačných vplyvov na trhu práce, plánovanie a implementáciu účinných politík vedúcich k efektívnemu rozvoju trhu práce v zmenených podmienkach.

Aktuálne politiky EÚ vo svojich dokumentoch uvádzajú tri megatrendy ovplyvňujúce trh práce, a to: digitálna transformácia, zelená transformácia a starnutie obyvateľstva. Pre potreby Slovenskej republiky je však prijateľnejšie rozpracovanie modifikovaných troch megatrendov, ktoré je možné heslovite definovať nasledovne:

 • kľúčové technologické zmeny (zahrňujúce aj digitálnu a zelenú transformáciu),
 • demografické zmeny a prognózy vývoja na trhu práce (ako kvantitatívny a kvalitatívny prvok ovplyvňujúci trh práce už v tomto období a v prognózovanom období),
 • sociálne zmeny (kohézia civilizačného, vzdelanostného, kultúrneho stavu obyvateľstva v regionálnom vyjadrení, vrátane rodinnej politiky).

Kľúčové trendy aktualizované podľa výhľadu Priemyslu 4.0 a poznania dopadov pandémie COVID-19 spracoval Prognostický ústav SAV1 do štúdie určenej ako expertný vstup do širokej verejnej diskusie o dlhodobých národných prioritách do roku 2030. Výzvy a kľúčové trendy sú rozdelené do piatich prioritných tém:

 • Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí;
 • Vzdelanie pre udržateľný rozvoj (inkluzívne a kvalitné vzdelávanie pre potreby trhu práce);
 • Zdravie a kvalita života;
 • Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy;
 • Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia

Štúdia svojím charakterom a obsahom napĺňa rysy politiky zamestnanosti do roku 2030. Nie sú to len opatrenia pre cieľový rok 2030, ale proces na seba nadväzujúcich akčných zmien, vytvárajúci podmienky pre vyvážený trh práce s ponukou a dopytom po konkurenčne schopných ľudských zdrojoch, ktoré vytvárajú optimálne predpoklady na sociálne a environmentálne udržateľný rozvoj hospodárstva. Navrhované kľúčové prioritné opatrenia sú zamerané predovšetkým na podporu podnikateľského sektora hospodárstva SR, i keď niektoré trendy a z toho plynúce zmeny sa dotknú aj sektora verejnej správy a občianskej spoločnosti ako celku.

Kompletnú štúdiu si môžete pozrieť tu: Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+

Nakoľko chceme o tejto štúdii informovať aj širokú verejnosť v zahraničí, tento dokument sme preložili do anglického jazyka.

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť

Geographic Scope - Country

 • Slovensko

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Druh publikácie

 • Štúdia
 • Prehľad
 • Prognóza

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať