Rozvoj digitálnych kompetencií na ZŠ Laborecká

16. augusta 2023

Základná škola Laborecká v Humennom dbá o to, aby nielen jej žiaci, ale aj pedagógovia a zamestnanci získavali digitálne zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre 21. storočie.

Na to, aby zabezpečili adekvátnu pripravenosť svojich učiteľov i žiakov na dnešný svet, podnikajú niekoľko aktivít. Medzi tie najhlavnejšie patria:

 • Rozvoj digitálnych kompetencií učiteľov na úroveň B2 podľa DigComp Edu.
 • Zapojenie digitálnych nástrojov do výučby je v takmer všetkých vyučovacích predmetoch na úrovni viac ako 50%, čomu sú prispôsobené aj tematické plány.
 • Eliminovanie nedostatku počítačov využívaním vlastných mobilov žiakmi počas vyučovania pri práci s programami Kahoot!, Edupage, ALF, MS Teams a pod.
 • Rozšírenie vyučovania informatiky nad Rámcový učebný plán v 2. a 9. ročníku v rozsahu jednej hodiny.
 • Informatika zameraná na programovanie. Využívanie metód Informatika s Emou, Informatika s Emilom (1. stupeň), programov Scratch, Code.org, MakeCode a Python (2. stupeň).
 • IT Akadémia – Vypracovanie Programu digitálnej transformácie školy na roky 2021 – 2024 a spolupráca pri jeho realizácii.
 • Projektový šprint. ZŠ Laborecká bola medzi prvými troma ZŠ, ktoré si vybralo MŠMVVŠ SR, Svetová banka a Európska komisia, aby podporili rozvoj digitálnej gramotnosti a kritického myslenia žiakov a učiteľov.
 • Pravidelná účasť v IQ olympiáde a IT Fitness teste.
 • Práca s micro:bitmi. Vďaka projektu Nadácie Telekom zabezpečenie micro:bitov a ich nasadenie do vyučovania informatiky na druhom stupni.
 • Vybavenie učební informatiky a jazykov z programu IROP a ich využívanie aj na výučbu iných predmetov.
 • Zefektívnenie administratívy využívaním digitálnych nástrojov vo vedení školskej dokumentácie, styku s rodičmi a pod.

Sme veľmi radi, že ZŠ Laborecká je príkladom aj pre iné základné školy a dokazuje potrebnosť väčšej pozornosti venovanej digitálnym zručnostiam aj v prostredí školstva a vzdelávania.

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Typ iniciatívy

Miestna iniciatíva


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Education not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať