Európska priemyselná stratégia

31. júla 2023

Európska komisia spustila 10. marca 2020 európsku priemyselnú stratégiu s jasným mandátom podporovať priemysel EÚ, aby bol lídrom pri prechode ku klimatickej neutralite a zvýšeniu prepojiteľnosti a digitalizácii vo všetkých odvetviach a členských štátoch EÚ. Agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie Organizácie Spojených národov (WHO) jeden deň po oznámení priemyselnej stratégie EÚ klasifikovala zdravotnú krízu spôsobenú ochorením COVID-19 ako globálnu pandémiu.

Kontext priemyselnej stratégie EÚ

Priemyselná stratégia EÚ zahŕňa opatrenia, ktorých cieľom je podporiť malé a stredné podniky (MSP) a startupy a urýchliť digitálnu a zelenú transformáciu a zároveň podporovať zamestnanosť a znižovať regulačné prekážky pre sorganizácie. V tejto súvislosti sa stratégia zaoberá aj vplyvom krízy spôsobenej COVID-19 na európske hospodárstvo a spoločnosť vrátane jej vplyvu na rôzne ekosystémy, spoločnosti a MSP. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 zasiahla najmä malé a stredné podniky: 60 % uviedlo pokles ročného obratu a celkových príjmov v roku 2020 a približne 1,4 milióna zamestnancov MSP bolo prepustených. Očakáva sa, že približne polovica spoločností bude v roku 2021 investovať menej, pričom obchod medzi členskými štátmi EÚ sa v druhom polroku 2020 znížil o 24 %. Podľa súčasných odhadov sa v dôsledku pandémie COVID-19 znížilo hospodárstvo EÚ o viac ako 6 %. Okrem toho kríza spôsobená ochorením COVID-19 prinútila zatvoriť európske hranice, dočasne zastaviť voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, narušiť globálne dodávateľské reťazce, presunúť dopyt a znížila dostupnosť základných výrobkov a služieb.

Kľúčové priority

 • Zachovanie európskej konkurencieschopnosti v globálnom kontexte a zabezpečenie rovnakých podmienok v Európe aj mimo nej.
 • Dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.
 • Formovanie digitálnej budúcnosti Európy.

Ciele

 • Spustenie akcií zameraných na podporu a posilnenie odolnosti a stability európskeho jednotného trhu vrátane:
  • Núdzový nástroj jednotného trhu na podporu európskych základných slobôd a dostupnosti kľúčových výrobkov a služieb
  • Prehĺbenie jednotného trhu EÚ harmonizáciou noriem, posilnením digitalizácie dohľadu nad trhom a ďalšími opatreniami na podporu rozvoja podnikania MSP.
 • Monitorovanie a riadenie s cieľom ponúknuť podporu európskej otvorenej strategickej autonómii, predvídať nedostatok dodávateľského reťazca a zlepšiť európsku autonómiu v kľúčových oblastiach. Medzi ďalšie opatrenia v tejto súvislosti patria:
  • Vytváranie rôznorodých medzinárodných partnerstiev a uľahčovanie globálneho obchodu a investícií medzi EÚ a EÚ s cieľom posilniť odolnosť Európy
  • Podpora priemyselných aliancií ako nástroja na prilákanie súkromných investorov a stimulovanie vytvárania obchodných partnerstiev a inovačných modelov transparentným a otvoreným spôsobom v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ, ktorých cieľom je stimulovať zamestnanosť a vytváranie väčšieho počtu pracovných miest. V tejto súvislosti Európska komisia otvára spojenectvá medzi priemyselnými zainteresovanými stranami v oblasti údajov, edge computingu a cloud computingu.

Akcie a opatrenia

 • Akčný plán pre duševné vlastníctvo na podporu technologickej suverenity EÚ a posilnenie opatrení proti krádežiam duševného vlastníctva a kybernetickej kriminalite.
 • Podpora spravodlivej hospodárskej súťaže doma a v zahraničí a maximalizácia využívania súboru nástrojov mechanizmu na ochranu obchodu.
 • Komplexný súbor opatrení zameraných na modernizáciu a dekarbonizáciu vysoko energeticky náročných priemyselných odvetví a podporu odvetví udržateľnej a inteligentnej mobility.
 • Predchádzanie úniku uhlíka a zvyšovanie dodávok nízkouhlíkovej energie odstránením trhových prekážok.
 • Podpora rozvoja strategických digitálnych infraštruktúr a kľúčových podporných technológií.
 • Aliancia pre čistý vodík a plánované budúce aliancie pre nízkouhlíkový priemysel a pre priemyselné cloudy a platformy a suroviny.
 • Navrhnutie ďalších právnych predpisov a usmernení týkajúcich sa zeleného verejného obstarávania.
 • Opätovné zameranie sa na inovácie, investície a zručnosti.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Umelá inteligencia
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Internet vecí
 • Veľké dáta
 • Blockchain
 • Robotika
 • Rozšírená realita
 • Virtuálna realita
 • Vysokovýkonná výpočtová technika
 • Strojové učenie
 • Cloud computing
 • 5G
 • Telekomunikácie
 • WiFi
 • Kvantová výpočtová technika
 • Softvér
 • Vývoj mobilnej aplikácie
 • Vývoj webu
 • Mikroelektronika


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať