Verejné_obstarávanie

Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk:

 Aktuálne neprebiehajú žiadne výzvy.

Archív ukončených výziev:

 

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky dňa 27.04.2023 vyzýva na:

Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky pre národný projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“.

Výzva je priložená v prílohe, rovnako ako aj návratka – formulár na vyplnenie pre zaslanie cenovej ponuky. 

Cenovú ponuku pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky môžete zaslať v lehote do 03.05.2023 do 16:00 hod. na  e-mailovú adresu bederka@digitalnakoalicia.sk priložením vyplneného a podpísaného formulára pre cenovú ponuku – návratku.

Plné znenie výzvy vrátane opisu predmetu zákazky a formulár na vyplnenie pre zaslanie cenovej ponuky


Archív ukončených výziev:

VO7 2022: CENY DO SÚŤAŽE PRE ÚSPEŠNÝCH RIEŠITEĽOV IT FITNESS TEST V4 2022 NA SLOVENSKU

Predmetom zákazky sú výherné ceny do súťaže IT Fitness Test. Čítaj celú výzvu.

Uchádzači o zákazku, alebo aj jej vybranú časť mohli podávať ponuky do 05.09.2022.


VO1 2022 opakované: výzva po opakovanom prieskume trhu z dôvodu zmeny rozpočtu, v súčasnosti na kontrole na riadiacom orgáne OP II:

Názov zákazky: Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ zverejnená na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3229241 dňa 8.7.2022 predĺžený termín pre ponuky a vysvetlenia do 20.7.2022 15:00, kedy bolo predkladanie ponúk ukončené.


VO6: 2022: Séria prednášok s diskusiou pre stredoškolákov s názvom „S odborníkom o kybernetickej bezpečnosti“

Lehota na predkladanie ponúk bola ukončená 10.05.2022.

Výzva na predloženie zákazky s nízkou hodnotou

Predmet zákazky

Predmetom zákazky je séria 50 odborných prednášok-seminárov spojených s diskusiou, určená pre žiakov stredných škôl, ktoré zrealizuje lektor úspešného uchádzača. Cieľom je motivujúcou kreatívnou formou priblížiť študentom základy bezpečného používania internetu a informačných technológií, zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti, naučiť reagovať na neustále vznikajúce nové bezpečnostné hrozby. Prednášky-semináre je možné realizovať online alebo prezenčnou formou spolu s diskusiou so zúčastnenými žiakmi v trvaní jednej prednášky-seminára 2 hodiny pre vybrané stredné školy na Slovensku. Výber prezenčnej resp. dištančnej formy prednášky-seminára závisí od aktuálnych pandemických opatrení, ktorú zohľadní a rozhodne stredná škola. Školy pre účasť na prednáškach osloví Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Lektor úspešného uchádzača musí mať preukázateľné skúsenosti s prednášaním a prax v oblasti informačnej bezpečnosti resp. kybernetickej bezpečnosti viac ako 3 roky. Lektor si pre prednášku-seminár vopred pripraví vzdelávací obsah dostupný online.

Cena zákazky pokrýva všetky náklady priamo či nepriamo súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. V prípade konania prednášok prezenčnou formou cena zahŕňa 2-hodinovú sadzbu lektora a cestovné náklady lektora, v prípade konania dištančnou formou cena zahŕňa 2-hodinovú sadzbu lektora. Úspešný uchádzač nemá nárok na úhradu akýchkoľvek iných nákladov, ktoré by mu v súvislosti s touto zákazkou vznikli.

Termín realizácie:

Od potvrdenia objednávky obstarávateľa úspešným uchádzačom po ukončenie série 50 prednášok, najneskôr do 31.12.2022.

Uchádzač predloží cenovú ponuku

za sériu 50 prednášok podľa opisu predmetu a podmienok zákazky v odpovedi na e-mail s touto výzvou, alebo na samostatnom liste vo forme:

Celková cena v EUR bez DPH:
DPH v EUR (ak nie ste platcom, uveďte „nie sme platcom“):
Celková cena spolu v EUR s DPH:

Elektronicky na e-mail: tajomnik@digitalnakoalicia.sk
a súčasne na e-mail: mikloskova@itas.sk do 10.05.2022 do 18:00 hod.

Kritérium vyhodnotenia: najnižšia celková cena vrátane DPH.


VO1 2022: opakovaný prieskum trhu z dôvodu zmeny rozpočtu národného projektu v obstarávaných položkách dňa 07.03.2022.

Lehota na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky bola ukončená 06.05.2022.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko: Ing. Radovan Karvai
Funkcia: osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Názov: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Kontaktná adresa: Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
Email: tajomnik@digitalnakoalicia.sk a radovan.karvai@gmail.com
Mobil: +421 907 720 350

Predmet zákazky:
Obstaranie tovarov pre projekt pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe.“
1.časť – notebooky a PC zostavy pre monitorované test-pointy pre organizácie združujúce seniorov
2.časť – dataprojektor
3.časť – multifunkčná laserová tlačiareň vrátane tonerov a kancelárskeho papiera

Typ výzvy:
Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu.

Údaje v tejto výzve vrátane jej príloh, v opise predmetu zákazky, ktoré sa týkajú Obstarania tovarov pre projekt pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“, ktorá je predmetom zákazky, odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, v takomto prípade uchádzač, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť ekvivalentné riešenia pri dodržaní účelu využitia predmetu zákazky v súlade so schváleným projektom pod názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ (kód projektu v ITMS2014+: 311071BLC3 ), ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja) a zo zdrojov štátneho rozpočtu a zo zdrojov pro-rata. Projekt rozvoja IT „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“ je zverejnený na nasledovných webových adresách:
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/79c9c1ad-ff09-4712-ab0b-99a79bdfa750/cimaster?tab=basicForm
https://www.itms2014.sk/projekt?id=e6e77c3e-d822-4a89-80d5-961a75de4af6
Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Predloženie cenovej ponuky: na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
• osobne, poštou alebo kuriérom na adresu: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava
• e-mailom na adresy tajomnik@digitalnakoalicia.sk a súčasne  radovan.karvai@gmail.com.

Lehota na predkladanie cenovej ponuky: na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynie dňa 06.05.2022 o 20:00 hod.

Úplné informácie stiahnite tu:


VO5 2022:

Prieskum bol ukončený 30.4.2022

Výzva s cieľom uzavretia zmluvy o službách s dodávateľskou spoločnosťou pre každomesačné a ročné uzávierkové a závierkové spracovanie účtovníctva, vrátane účtovného a daňového vykazovania zo zákona, obvyklej komunikácie a vypracovania výkazov pre príslušné úrady, najmä daňový úrad a ďalšie inštitúcie a dodávatelia resp. odberatelia, a tiež spracovanie personálnej (personalistika) a mzdovej agendy zamestnancov a dohodárov (osôb uzatvárajúcich zamestnanecký alebo obdobný zmluvný vzťah na základe zákonníka práce), vrátane každomesačného a ročného vykazovania a komunikácie s príslušnými úradmi, najmä daňovým úradom, inštitúciami sociálneho zabezpečenia, zamestnancami a dohodármi, resp. bývalými zamestnanacmi a dohodármi. Ročné závierkové a uzávierkové práce môžu byť nacenené podľa sadzobníka dodávateľa a najviac vo výške najvyšších nákladov na poskytnuté mesačné služby za uplynulý finančný rok.

Predkladanie ponúk do 30. 4. 2022 do 24:00 (termín bol predĺžený z 22.4.2022 vzhľadom na veľkonočné sviatočné obdobie a prázdniny na 28.04.2022 a následne bol predĺžený až do 30.04.2022 do 24:00).

VO4 2022:

Prieskum ukončený 18.03.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky: „Web služba a portál pre zabezpečenie IT Fitness Test 2022 V4“.

Dátum zverejnenia: 14.03.2022

Predkladanie ponúk do: 18.03.2022 do 24:00

Na stiahnutie: Výzva + Opis predmetu zákazky.

VO3 2022:

Prieskum ukončený 18.03.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky: „Audit projektu IT Fitness Test 2022 V4“.

Dátum zverejnenia: 14.03.2022

Predkladanie ponúk do: 18.03.2022 do 16:00

Na stiahnutie: Výzva + Opis predmetu zákazky + Podklady k opisu predmetu zákazky.

VO2 2022:

Prieskum ukončený 18.03.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky: „Digitálna marketingová a komunikačná kampaň IT Fitness Test 2022 V4“.

Dátum zverejnenia: 14.03.2022

Predkladanie ponúk do: 18.03.2022 do 10:00, predĺžené do 24:00.

Na stiahnutie: Výzva + Opis predmetu zákazky.

VO1 2022:

Prieskum trhu zrušený z dôvodu zmeny rozpočtu národného projektu v obstarávaných položkách z dôvodu pripomienok hodnotiteľov – bude zopakovaný so zníženým rozpočtom 07.02.2022.

Prieskum ukončený 09.02.2022

Dátum zverejnenia: 02.02.2022

Predkladanie ponúk do: 09.02.2022, 20:00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Predmet zákazky: obstaranie tovarov pre projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“:

  1. notebooky a PC zostavy
  2. dataprojektor
  3. multifunkčná laserová tlačiareň s materiálom
  4. webkamera

Na stiahnutie: Výzva + Odpovedný formulár cenovej ponuky