Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti

28. februára 2023

Projekt financovaný v rámci rozvojovej pomoci SlovakAid podporí digitálne vzdelávanie mladých žien, vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti a zriadenie nového IT laboratória v Moldavsku. EMA v spolupráci so spoločnosťou ESET a Technickou univerzitou v Kišiňove zrenovuje a vybaví nové IT laboratórium, ktoré poskytne zázemie pre spustenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti. Najlepším študentkám a študentom akadémie projekt zabezpečí odbornú stáž v spoločnosti ESET. V spolupráci s moldavskou MVO TEKEDU a programom GirlsGoIT projekt podporí vstup mladých žien do IKT sektora a zorganizuje workshopy s vedecko-technickým zameraním STEM. Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a mimovládnou organizáciou TEKEDU.

Moldavská vláda identifikovala IKT sektor ako prioritný sektor ekonomického rozvoja, keďže sa v rastúcej miere podieľa na HDP krajiny a ponúka kvalitné pracovné príležitosti za kompetitívne mzdy. Výzvou, ktorej sektor čelí, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom tento stav zároveň výrazne zhoršuje masívny únik mozgov z Moldavska. Táto situácia vytvára priestor pre podporu vstupu väčšieho počtu mladých žien do moldavského IKT sektora, keďže ich zastúpenie na kvalifikovaných IKT pozíciách je pomerne nízke.

Ďalšou výzvou pre moldavský IKT sektor je prepojenie vzdelávacieho procesu a podnikateľskej sféry s cieľom zosúladiť vzdelávanie s meniacimi sa potrebami pracovného trhu. K lídrom v oblasti spolupráce so súkromným sektorom patrí Moldavská technická univerzita (TUM), ktorá sa v  projekte rozhodla spolupracovať so spoločnosťou ESET, poprednou slovenskou firmou aktívnou v oblasti kybernetickej bezpečnosti s celosvetovou pôsobnosťou. Spoločnosť ESET zriadila výskumné a vývojové centrum v rumunskom meste Jasy, ktoré sa nachádza na hraniciach s Moldavskom, prostredníctvom ktorého v projekte rozvinie praktickú spoluprácu s Fakultou počítačov, informatiky a mikroelektroniky TUM.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Príprava a organizácia vedecko-technického workshopu (STEM – Science, Tech, Engineering and Mathematics) určeného pre mladé ženy, v spolupráci s organizáciou TEKEDU pôsobiacou v Moldavsku.
 2. Renovácia a vybavenie IT laboratória na FCIM TUM, ktoré poskytne zázemie pre aktivity programu GirlsGoIT a pre Akadémiu kybernetickej bezpečnosti.
 3. Založenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti na FCIM TUM v spolupráci so spoločnosťou ESET, v rámci ktorej bude vybraným študentom poskytnutá stáž v spoločnosti ESET.
 4. Preskúmanie možnosti vytvorenia inkubátora kybernetickej bezpečnosti v Moldavsku, vrátane prípravy odporúčaní a realizačného návrhu.

Problém, ktorý čelí moldavskýmu IKT sektoru, je nedostatočná integrácia vzdelávacieho procesu s potrebami pracovného trhu. Moldavský IKT sektor sa snaží vyrovnať so stále meniacimi sa technológiami a novými požiadavkami na pracovné miesta. Tu sú niektoré z hlavných problémov, ktorým sektor čelí:

 1. Odborné vzdelávanie: Vzdelávacie inštitúcie v Moldavsku sa často stále viac musia prispôsobovať rýchlemu tempu zmeny v oblasti IKT. Nedostatok relevantných kurzov a programov môže viesť k nedostatku kvalifikovaných IT odborníkov.
 2. Spolupráca s priemyslom: Chýba účinná spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a priemyselnými podnikmi. Moldavské firmy často hľadajú špecializovaných odborníkov, ale nepostihuje ich dostatočný prietok absolventov so správnymi zručnosťami.
 3. Výskum a vývoj: Moldavský IKT sektor má obmedzený prístup k výskumu a vývoju. Nedostatok investícií a zdrojov na výskum môže obmedziť inovácie v odvetví.
 4. Kybernetická bezpečnosť: S rastúcou hrozbou kybernetických útokov je kybernetická bezpečnosť kľúčovým aspektom v oblasti IKT. Moldavským odborníkom na kybernetickú bezpečnosť môže chýbať odborná príprava na túto problematiku.
 5. Spolupráca so súkromným sektorom: Zlepšenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a súkromným sektorom je nevyhnutné na zabezpečenie, že vzdelávacie programy a kurzy sú relevantné pre potreby trhu a že študenti majú prístup k praxi.

Riešenia týchto problémov si vyžadujú aktívnu spoluprácu medzi vládou, vzdelávacími inštitúciami a priemyselnými partnermi. Zlepšená odborná príprava, investície do výskumu a vývoja a podpora rastu kybernetickej bezpečnosti sú kľúčovými krokmi k posilneniu moldavského IKT sektora. Spolupráca s priemyslom a súkromným sektorom, ako v prípade Moldavskej technickej univerzity a spoločnosti ESET, môže pomôcť pri prekonávaní týchto výziev a zabezpečiť, že moldavskí študenti a odborníci budú pripravení na budúce výzvy v oblasti IKT.

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Basic programmes and qualifications


Typ iniciatívy

Národná iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať