Adresa

Mlynské nivy 5
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

Marián Vlasatý
Riaditeľ

E:  vlasaty@migrationagency.eu

W: https://www.migrationagency.eu

F: https://www.facebook.com/EMADevelopmentandMobilityAgency

Záväzky:

Vytvorenie schémy mobility ukrajinských študentov IT v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom

V rámci pilotných aktivít dvoch členov Digitálnej koalície – IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Vysokej školy manažmentu a ekonómie verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) – boli v roku 2017 v spolupráci s Národnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove vytvorené prvé spoločné študijné programy pre ukrajinských študentov informačných technológií. Ich výsledkom sú 5 absolventi, ktorí ukončili štúdium a v súčasnosti pracujú na Slovensku v renomovaných medzinárodných spoločnostiach. V akademickom roku 2019/2020 je do projektu zapojených 12 študentov, ktorí popri štúdiu v druhom ročníku magisterského štúdia na Slovensku absolvujú odbornú prax. Za súkromnú sféru na projekte spolupracujú IT a bankové spoločnosti, ako sú Soitron, Atos, QBSW, Tatra banka (člen Raiffeisen Bank International), Slovenská sporiteľňa (Erste Group Bank AG) a ďalšie. Slovenskí zamestnávatelia sú do schémy mobility zároveň zapojení ako sponzori participujúcich študentov, pričom im poskytujú štipendium a pokrývajú väčšinu nákladov spojených so štúdiom na Slovensku, ako sú ubytovanie, zdravotné poistenie a príspevok na živobytie. Zamestnávatelia študentom zároveň umožňujú získanie odbornej praxe s mentorským dozorom a po ukončení štúdia ponúkajú zamestnanie v trvaní dvoch rokov. Študenti zapojení do schémy získajú slovenský a ukrajinský magisterský titul, a zároveň aj relevantnú odbornú prax a špecializáciu, čím sa zvýši ich hodnota na trhu práce. Cieľmi projektu v rámci záväzku je rozšírenie existujúci model spolupráce ukrajinských a slovenských vysokých škôl a súkromného sektora aj na verejné vysoké školy, následné vytvorenie troch 3 nových spoločných študijných programov zameraných na informačné technológie a softvérové inžinierstvo, formalizácia predmetnej schémy mobility a posilnenie jej celkovej propagácie a PR. Za verejné vysoké školy na Slovensku na projekte participujú tri fakulty – Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) a Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA).