Festival 4 živlov

30. marca 2023

Súťaž “Festival štyroch živlov” je podujatie zamerané na popularizáciu vedy a techniky, ktoré organizuje AMAVET (Asociácia múzejných a vedeckých aktivít). Súťaž je určená pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy, matematiku, fyziku, techniku a iné príbuzné oblasti.

Cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o prírodovedné a technické predmety a pomôcť im objaviť nové spôsoby učenia a riešenia problémov. Súťažiaci sa zúčastňujú na rôznych kategóriách a súťažia v oblastiach ako sú biológia, chémia, fyzika, matematika, geológia, astronómia, informatika, robotika a ďalšie.

Registrácia pre súťažiacich prebieha online na webovej stránke AMAVETu. Žiaci a študenti musia byť registrovaní prostredníctvom svojich škôl a musia mať povolenie od svojich rodičov alebo zákonných zástupcov na účasť v súťaži. Registrácia je bezplatná a otvorená pre všetkých záujemcov.

Po úspešnej registrácii sa súťažiaci môžu prihlásiť do konkrétnych kategórií a predložiť svoje projekty a riešenia. Súťažiaci majú možnosť predstaviť svoje projekty pred odbornou porotou a získať cenné ocenenia a ceny.

Súťaž “Festival štyroch živlov” je vynikajúcim príkladom dobrej praxe v oblasti podpory záujmu žiakov a študentov o prírodovedné a technické predmety. Súťaž pomáha posilniť záujem mladých ľudí o vedy a techniku a podporuje ich tvorivú prácu a zručnosti. Okrem toho umožňuje súťažiacim stretnúť sa s odborníkmi a inými nadšencami v danej oblasti a získavať nové skúsenosti a vedomosti.

Súťaž “Festival štyroch živlov” predstavuje záživné podujatie zamerané na popularizáciu vedy a techniky, ktoré je organizované AMAVETom (Asociácia múzejných a vedeckých aktivít). Táto súťaž otvára svoje brány pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí prejavujú záujem o prírodné vedy, matematiku, fyziku, techniku a súvisiace oblasti.

Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť a povzbudiť záujem žiakov o predmety z oblasti prírodovedy a techniky, pričom zároveň poskytuje priestor na objavovanie nových metód učenia a riešenia problémov. Súťažiaci majú možnosť vyberať si z rôznych kategórií a súťažiť v oblastiach, ktoré zahŕňajú biológiu, chémiu, fyziku, matematiku, geológiu, astronómiu, informatiku, robotiku a mnoho ďalších.

Registrácia do súťaže prebieha online prostredníctvom webovej stránky AMAVETu a je otvorená pre žiakov a študentov z celého Slovenska. Pre účasť v súťaži je nevyhnutné, aby si žiaci a študenti zabezpečili registráciu cez svoje školy a získali povolenie od svojich rodičov alebo zákonných zástupcov. Dôležité je, že táto registrácia je bezplatná a dostupná pre všetkých, ktorí majú záujem.

Po úspešnej registrácii majú súťažiaci možnosť prihlásiť sa do konkrétnych kategórií a predstaviť svoje projekty a riešenia. Ich práce sú hodnotené odbornými porotcami, pričom môžu získať cenné ocenenia a ceny za svoje vynikajúce práce.

“Súťaž Festival štyroch živlov” je príkladom osvedčenej praxe v oblasti podpory záujmu žiakov a študentov o prírodovedné a technické predmety. Okrem toho, že súťaž motivuje mladých ľudí k prehlbovaniu svojich znalostí v týchto oblastiach, poskytuje im príležitosť stretnúť sa s odborníkmi a nadšencami, čo prispieva k ich osobnému a vzdelávaciemu rastu. Celkovo ide o podujatie, ktoré pomáha budovať zručnosti a vzdelanie budúcich generácií v oblasti prírodných a technických vied.

Technické predmety majú kľúčový význam v modernom svete a ovplyvňujú náš každodenný život v mnohých aspektoch. Tieto predmety sú zamerané na výskum, vývoj a aplikáciu technológií, ktoré nám umožňujú zlepšiť našu produktivitu, pohodlie a kvalitu života. Tu je niekoľko dôvodov, prečo sú technické predmety také dôležité:

 1. Inovácie a vývoj: Technické predmety sú hnacou silou inovácií. Študenti, ktorí sa venujú týmto predmetom, majú príležitosť rozvíjať nové technológie, vytvárať inovatívne produkty a vylepšovať existujúce riešenia.
 2. Ekonomický rast: Technický pokrok a vývoj nových technológií prispievajú k ekonomickému rastu krajiny. Kvalifikovaní technickí experti sú nevyhnutní pre rozvoj priemyslu a nových trhov.
 3. Riešenie globálnych problémov: Technické predmety majú kľúčový význam pri riešení globálnych problémov, ako sú environmentálne otázky, energetická efektívnosť, zdravotná starostlivosť a mnoho ďalších. Študenti týchto oblastí prispievajú k hľadaniu udržateľných riešení pre svetové výzvy.
 4. Digitalizácia: V dnešnom digitálnom veku je technická gramotnosť nevyhnutná pre úspešné uplatnenie v mnohých profesionálnych oblastiach. Technické predmety pomáhajú študentom získať dôležité digitálne zručnosti.
 5. Zlepšenie kvality života: Technické vedy majú priamy vplyv na zlepšenie kvality života. Od nových zdravotných technológií a komunikácií po inteligentné mesto a energetickú efektívnosť, technické predmety umožňujú nášmu svetu postupovať vpred.
 6. Príležitosti zamestnania: Študenti, ktorí sa venujú technickým predmetom, majú výborné vyhliadky na trhu práce. Tieto oblasti sú stále vysoko dopytované, a preto študenti majú príležitosť získať kvalitné zamestnanie.

Vzhľadom na tieto faktory sú technické predmety neodmysliteľnou súčasťou moderného vzdelávania a hrajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti. Sú dôležité nielen pre samotných študentov, ale aj pre celú spoločnosť a budúcnosť našej planéty.

Viac o projekte: https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/

Dátum začiatku


Dátum ukončenia


Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Typ iniciatívy

Regionálna iniciatíva


Typ financovania

Verejné


Still image

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať