Členov digitálnej koalície

Spustených projektov

Projektov v príprave

Otvorených výziev

// Aktuality

Už v sobotu, 9. marca, sa uskutoční Deň učiteľov v rámci Code Week WU. Nadchádzajúci #TeachDay 2024 nadviaže na úspech svojho prvého ročníka z mája 2021, ktorý prilákal viac ako 500 účastníkov, a spojí pedagógov a učiteľov z celého sveta....
Stanovisko Európskej komisie Komisia dnes oficiálne zaslala spoločnosti Meta žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách. Komisia žiada spoločnosť Meta, aby poskytla viac informácií týkajúcich sa možnosti prihlásenia sa na odber bez reklamy pre Facebook aj Instagram. Žiadosť o informácie sa zaoberá aj...
Stanovisko Európskej komisie Komisia dnes navrhla komplexnú stratégiu na nadobudnutie vedúceho postavenia priemyslu EÚ v oblasti progresívnych materiálov. Tie predstavujú kľúčovú podpornú technológiu, ktorá je veľmi dôležitá pre zelenú i digitálnu transformáciu. V oznámení o progresívnych materiáloch pre vedúce postavenie priemyslu...

// Projekty

Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

Zvyšovanie dostupnosti digitálnych zariadení smerom k cieľovým skupinám žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a podpora samostatnejšieho prístupu  k vzdelávaniu, ako aj zvládania digitálnej techniky pri príprave a na samotnej výučbe a zároveň vytvoria podmienky pre realizáciu dištančného vzdelávania pre všetkých žiakov.

IT Fitness Test

Najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI) a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v oblasti IKT doma i v zahraničí.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Seniori, ktorí častokrát nedisponujú potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Riziková je aj skupina starších zamestnancov verejnej správy, ktorí môžu mať v dôsledku nedostatočnej úrovne zručností problém udržať si svoje pracovné pozície do dôchodku, alebo sa uplatniť sa v lepšie kvalifikovanej práci. 

Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

Vrcholoví manažéri na Slovensku stále prevažne pristupujú k implementácií digitálnej transformácie odmietavo, čím sa brzdí tempo digitalizácie a realizácie transformačných zmien. Digitálna transformácia zároveň úzko súvisí so zelenou transformáciou, pretože moderné digitálne technológie a inovácie majú potenciál viesť k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu hospodárstvu.