Členov digitálnej koalície

Spustených projektov

Projektov v príprave

Otvorených výziev

// Aktuality

Pakt pre zručnosti bol vytvorený pred rokom s cieľom spojiť zamestnávateľov, pracovníkov, verejné služby zamestnanosti, regionálne orgány a ďalšie subjekty, aby určili, aké zručnosti budú potrebné v rôznych odvetviach hospodárstva, aby sa zaručilo, že Európa bude prosperovať v ekologickejšej a...
Podľa špeciálneho prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v septembri a októbri 2021, si drvivá väčšina občanov EÚ myslí, že internet a digitálne nástroje budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu.Čoraz viac Európanov pristupuje k internetu každý deň – a v priemere...
V lete 2021 sme spustili program pracovnej mobility pre študentov a absolventov IKT odborov medzi Slovenskom a Moldavskom s názvom „Digitálne talenty pre Moldavsko – Slovensko pre talenty“ (DIGI TALENTS). Počas úvodných šiestich mesiacov sme sa zamerali na nastavenie spolupráce...

// Projekty

Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

Zvyšovanie dostupnosti digitálnych zariadení smerom k cieľovým skupinám žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a podpora samostatnejšieho prístupu  k vzdelávaniu, ako aj zvládania digitálnej techniky pri príprave a na samotnej výučbe a zároveň vytvoria podmienky pre realizáciu dištančného vzdelávania pre všetkých žiakov.

IT Fitness Test

Najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI) a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v oblasti IKT doma i v zahraničí.

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Seniori, ktorí častokrát nedisponujú potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu. Riziková je aj skupina starších zamestnancov verejnej správy, ktorí môžu mať v dôsledku nedostatočnej úrovne zručností problém udržať si svoje pracovné pozície do dôchodku, alebo sa uplatniť sa v lepšie kvalifikovanej práci. 

Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska

Vrcholoví manažéri na Slovensku stále prevažne pristupujú k implementácií digitálnej transformácie odmietavo, čím sa brzdí tempo digitalizácie a realizácie transformačných zmien. Digitálna transformácia zároveň úzko súvisí so zelenou transformáciou, pretože moderné digitálne technológie a inovácie majú potenciál viesť k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu hospodárstvu.