IT_Fitness Test

Najväčší a najkomplexnejší spôsob testovania digitálnych zručností, overený rokmi praxe na viac ako 400-tisíc respondentoch – to je IT Fitness Test. Bezplatné, celoplošné, online testovanie je na Slovensku dostupné už od roku 2012, a to pod hlavičkou Digitálnej koalície a IT Asociácie Slovenska v spolupráci s Ministerstvom investícií a regionálneho rozvoja SR (MIRRI) a ďalšími kľúčovými stakeholdermi v oblasti IKT doma i v zahraničí. 

V roku 2022 DK testovanie úspešne rozšírila aj za hranice Slovenska, a to do všetkých krajín Vyšehradskej štvorky. V Česku, Poľsku a Maďarsku navyše sprístupnila testovanie nielen v anglickom, no aj v jednotlivých národných jazykoch. O úspechu projektu svedčí aj fakt, že v krajinách Vé štvorky si v rámci pilotného ročníka test vyplnilo až 115-tisíc ľudí! 

IT Fitness Test primárne cieli najmä na žiakov a učiteľov základných a stredných škôl – práve oni sú totiž našou budúcnosťou. Na to, aby dokázali v dnešnom, čoraz viac digitálnejšom svete uspieť, musia byť schopní zorientovať sa v spleti dostupných informácií a využiť možnosti digitálnych nástrojov vo svoj prospech. Cieľom IT Fitness Testu je objektívne otestovať digitálne zručnosti, ktoré sa od nich očakávajú na ďalšom stupni štúdia alebo v praxi a tak motivovať k aktívnemu prehlbovaniu ich praktických zručností, ktoré budú môcť prakticky využiť nielen dnes, no hlavne v budúcnosti. IT Fitness Test nekopíruje učebné osnovy a nekladie dôraz len na teoretické vedomosti, no adresne reflektuje na požiadavky modernej, neustále sa meniacej, digitálnej doby. O tom, že je IT Fitness Test garanciou kvalitného obsahu svedčí aj fakt, že má širokú podporu pedagógov – do koordinovaného testovania na školách sa už aktívne zapojilo viac ako  10-tisíc učiteľov a školských digitálnych koordinátorov v rámci celého Slovenska!