RePower ženy. Možnosti pre ženy v technológiách a inováciách – RePower Women. Possibilities for Women in Technologies and Innovation

8. septembra 2022

Európska kancelária Cypru – Bruselská kancelária, Kancelária NCBR v Bruseli – Obchod a veda Poľsko, Slovinská asociácia podnikania a výskumu, Univerzita Eötvösa Loránda, Národný úrad pre výskum, vývoj a inovácie v Maďarsku a Litovský styčný úrad pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (LINO ) si vás dovoľuje pozvať na účasť na online podujatí „RePower Women. Možnosti pre ženy v technológiách a inováciách“.

Toto podujatie sa uskutoční online v piatok 9. septembra prostredníctvom platformy Zoom. Odkaz na registráciu je k dispozícii tu.Uzávierka registrácie je štvrtok, 8. 9. (poludnie).

Technologický sektor bohužiaľ zaostáva za zvyškom pracovného trhu, pokiaľ ide o zamestnávanie žien. Deep tech predstavuje viac ako štvrtinu európskeho začínajúceho ekosystému a európske spoločnosti v oblasti hlbokých technológií majú teraz hodnotu 700 miliárd EUR. Ženy sú však v tomto odvetví stále veľmi málo zastúpené. V súčasnosti ženy získavajú len 10 % patentových prihlášok v EÚ a menej ako 15 % začínajúcich podnikov zakladajú alebo spoluzakladajú ženy (a iba 6 % ženské tímy). To sa premieta do nízkeho objemu kapitálu investovaného do spoločností vedených ženami, čím sa vytvára začarovaný kruh. Len 5 % rizikového kapitálu ide do zmiešaných tímov (s mužmi a ženami) a len 2 % do čisto ženských tímov. Kríza Covid situáciu len zhoršila. Financovanie zakladateľkám počas pandémie kleslo o 31 % v porovnaní s rokom 2019, zatiaľ čo financovanie výlučne mužských tímov kleslo v rovnakom období len o 16 %.

Cieľom podujatia je predstaviť rôzne iniciatívy v EÚ a podporiť účasť žien na technológiách a inováciách, ktoré podporujú rodovú rovnosť na pracovisku. Prostredníctvom diskusie s ďalšími podnikateľkami a technologickými lídrami sa toto online podujatie zameria na výzvy, ktorým čelíme, a bude súčasťou riešenia na zníženie rodových rozdielov.

Konečné potvrdenie a program s prednášajúcimi budú zaslané deň pred podujatím.

© Lino

The European Office of Cyprus – Brussels Office, NCBR Office in Brussels – Business & Science Poland, Slovenian Business & Research Association, Eötvös Loránd University, the National Research, Development, and Innovation Office in Hungary and the Lithuanian RDI Liaison Office in Brussels (LINO) would like to invite you to participate in the online event “RePower Women. Possibilities for Women in Technologies and Innovation”.

This event will take place online on Friday 9 September, via the Zoom platform. The registration link is available here. The deadline for registration is Thursday, 08/09 (midday).

The tech sector sadly lags behind the rest of the job market when it comes to hiring women. Deep tech represents more than a quarter of Europe’s start-up ecosystem, and European deep tech companies are now valued at €700 billion. Yet women remain largely underrepresented across this industry. Today, women obtain only 10% of patent applications in the EU, and less than 15% of start-ups are founded or co-founded by women (and only 6% by women-only teams). This translates into low amounts of capital invested into women-led companies, creating a vicious circle. Only 5% of venture capital goes to mixed teams (with men and women) and only 2% to all-women teams. The Covid crisis has only made matters worse. Funding to female founders during the pandemic was down 31% compared to 2019, while funding for all-male teams dropped by just 16% during the same period.

The event aims to showcase different initiatives in the EU and encourage female participation in tech and innovation promoting gender equality in the workplace. By discussing with other female entrepreneurs and tech leaders, this online event will focus on the challenges we face and be a part of the solution to reduce the gender gap.

Final confirmation and program with speakers will be sent one day before the event.

© Lino

Start date

09/09/2022T09:30:00


End date

09/09/2022T10:30:00


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý


Geographic Scope - Country

  • Európska únia


Cieľový jazyk

  • Angličtina


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Nastavenie podujatia

  • Virtuálny živý


Timezone


Country


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať