Rámec digitálnych kompetencií pre občanov (DigComp)

16. marca 2023

Európsky rámec digitálnych kompetencií pre občanov, známy aj ako DigComp, ponúka nástroj na zlepšenie digitálnej kompetencie európskych občanov a podporuje vnútroštátne rámce a stratégie pre digitálne zručnosti.

Dokument DigComp, ktorý bol prvýkrát uverejnený v roku 2013, sa stal hlavným referenčným bodom pre rôzne iniciatívy zamerané na posilnenie digitálnej kompetencie na úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni. Odvtedy sa druhé vydanie rámca, DigComp 2.0, aktualizovalo tak, aby obsahovalo nový slovník a homogénne deskriptory. Projekt DigComp, ktorý vyvinulo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, vznikol ako vedecký projekt založený na konzultáciách a spätnej väzbe od rôznych zainteresovaných strán a tvorcov politík z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a priemyslu. Projekt vznikol v GR pre vzdelávanie a kultúru a ďalej sa rozvíjal v mene GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

DigComp zohráva ústrednú úlohu pri dosahovaní ambicióznych cieľov EÚ stanovených v digitálnom desaťročí a kompasoch, pokiaľ ide o zvyšovanie digitálnych zručností celej populácie – 80 % občanov EÚ bude mať do roku 2030 základné digitálne zručnosti.  

Štruktúra DigComp

DigComp načrtáva niekoľko oblastí právomocí vrátane: informačná a dátová gramotnosť, komunikácia a spolupráca, tvorba digitálneho obsahu, bezpečnosť a riešenie problémov. Od svojho založenia DigComp plní niekoľko účelov pre tvorcov politík, národné vlády a miestne a regionálne samosprávy, pričom poskytuje informácie o opatreniach, ktoré sa začali v súvislosti so zamestnanosťou, vzdelávaním a odbornou prípravou a celoživotným vzdelávaním.

Rámec sa používa na podporu formulovania politík, ktoré podporujú budovanie kapacít, pokiaľ ide o digitálnu kompetenciu, a pri plánovaní iniciatív v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zlepšiť digitálne zručnosti pre konkrétnu cieľovú skupinu. DigComp takisto poskytuje spoločný jazyk o tom, ako identifikovať a opísať kľúčové oblasti digitálnej kompetencie, a preto ponúka spoločnú referenciu na európskej úrovni.  

DigComp 2.1: obnovený DigComp

Na základe referenčného koncepčného modelu uverejneného v dokumente DigComp 2.0 bol v roku 2018 uverejnený DigComp 2.1, ďalší vývoj rámca. V tejto aktualizácii sa uvádzalo osem úrovní spôsobilosti a príklady použitia v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Tento nový vývoj sa zameriava na rozšírenie prvých troch úrovní spôsobilosti na jemnejšie osemúrovňový opis, ako aj na uvedenie príkladov použitia týchto úrovní. Jeho cieľom je podporiť zainteresované strany pri ďalšom vykonávaní systému DigComp. 

Osem úrovní spôsobilosti bolo vymedzených na základe výsledkov vzdelávania (s použitím slovesa akcie) a inšpirovaných štruktúrou a slovníkom európskeho kvalifikačného rámca (EKR). Opis každej úrovne obsahuje vedomosti, zručnosti a postoje a predstavuje zintenzívnenie získavania kompetencií občanmi podľa jeho kognitívnej výzvy, zložitosti úloh, ktoré môžu vykonávať, a ich samostatnosti pri plnení úlohy.

Aktualizácia DigComp 2.2: viac ako 250 nových príkladov znalostí a zručností

JRC uverejnilo 22. marca 2022 novú rozsiahlu aktualizáciu DigComp. Táto nová ambiciózna aktualizácia (DigComp 2.2) poskytuje viac ako 250 nových príkladov znalostí, zručností a postojov s cieľom pomôcť európskym občanom pri sebahodnotení, identifikácii ponúk odbornej prípravy a hľadaní zamestnania. 

Cieľom novej aktualizácie je verne a bezpečne zapojiť občanov do digitálnych technológií, pričom sa zohľadnia vznikajúce technológie, ako je umelá inteligencia, internet vecí, dátová technika alebo nové javy vyplývajúce z pandemickej krízy, ktoré viedli k potrebe nových a zvýšených požiadaviek v oblasti digitálnej kompetencie občanov a pracovníkov.

Nová publikácia poskytuje aj prehľad existujúcich referenčných materiálov pre DigComp, v ktorých sa konsolidujú predtým zverejnené publikácie a odkazy.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý
 • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

 • Európska únia


Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu.
 • Digitálne zručnosti pre odborníkov v oblasti IKT a iných odborníkov v oblasti digitálnych technológií.
 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

 • Angličtina


Topology of competences


Methodology (Long text)


Cieľová skupina

 • Vysoké Achievers


Druh zdroja zručností

Nástroj na vlastné hodnotenie


Organization

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať