Vyhlásenie Európskej komisie a vysokého predstaviteľa k Medzinárodnému dňu vzdelávania

24. januára 2024

Prístup k vzdelávaniu patrí medzi základné ľudské práva. Na celom svete však školu nenavštevuje viac než 250 miliónov detí a mladých ľudí a väčšina z tých, ktorí do školy chodia, nezíska základné zručnosti ako čítanie a písanie. Ak sa má do roku 2030 dosiahnuť dostupnosť základného a stredoškolského vzdelávania na celom svete, treba ďalších 44 miliónov kvalifikovaných učiteľov.  

Kľúčovým aspektom je investovať do vzdelávacích systémov, ktoré budú zohľadňovať potreby budúcnosti, a vyplniť medzery vo vzdelávaní v súlade so záväzkami, ktoré boli v roku 2022 prijaté na samite OSN o transformácii vzdelávania.  

EÚ zvýšila svoje vonkajšie investície do vzdelávania a je naďalej pripravená úzko spolupracovať s partnerskými krajinami pri plnení ich záväzkov. Spoločný príspevok inštitúcií EÚ a členských štátov k vzdelávaniu predstavuje celosvetovo viac než polovicu celkovej pomoci, pričom sektor vzdelávania dostáva podporu vo viac než 100 krajinách. 

Európska komisia a vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell vydali v predvečer Medzinárodného dňa vzdelávania, ktorý pripadá na 24. januára, toto vyhlásenie:  

Vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie sú základným predpokladom na dosiahnutie spravodlivého a udržateľného rozvoja a boj proti nerovnosti prostredníctvom dialógu, solidarity, vzájomného porozumenia a spolupráce, inkluzívneho, demokratického a participatívneho riadenia, ako aj základným predpokladom na dosiahnutie rodovej rovnosti. Zároveň sú kľúčom k ochrane, udržiavaniu a budovaniu mieru.  

Vzdelanie umožňuje jednotlivcom a spoločnostiam prekonať náročné situácie, prosperovať a pripraviť sa na výzvy a príležitosti 21. storočia. Spolu s umením a kultúrou rozširuje obzory a umožňuje ľuďom – a najmä tým mladým –predstaviť si mnohoraké podoby budúcnosti, zasadzovať sa za ne a utvárať ich. Vzdelávanie zároveň zohráva rozhodujúcu úlohu pri budovaní a posilňovaní medziľudských vzťahov a väzieb a prináša nádej a ochranu tým, ktorých postihli humanitárne krízy alebo boli nútene vysídlení. 

Naďalej hodláme pracovať najmä na tom, aby prístup k vzdelávaniu malo každé dieťa a každý mladý človek bez ohľadu na to, kým sú alebo kde žijú, v snahe nadviazať na záväzky prijaté v rámci Európskeho roku mládeže 2022. EÚ zároveň presadzuje prístup celoživotného vzdelávania pre všetkých, čo je v súlade s Európskym rokom zručností 2023. 

Z pozitív vzdelávania možno vyťažiť maximálny úžitok len vtedy, keď budeme v rámci vzdelávacích systémov presadzovať rovnosť a inklúziu, pričom tieto systémy musia disponovať dostatočnými zdrojmi a zodpovedať potrebám budúcnosti, aby vďaka nim dokázal naplniť svoj potenciál naozaj každý.   

V EÚ pokračujeme v budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý zhmotňuje našu spoločnú dlhodobú víziu pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Tento priestor má za cieľ spoločným úsilím všetkých 27 členských štátov dosiahnuť odolnejšie, inkluzívnejšie a na budúcnosť orientované systémy vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých, pričom nosnou myšlienkou je celoživotné vzdelávanie.  

EÚ sa ako zástanca transformácie vzdelávania na celom svete zároveň zaviazala dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja 4 – kvalitné vzdelávanie na globálnej úrovni. Ako súčasť Global Gateway a v súlade s akčným plánom pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ Únia zvýšila finančnú pomoc na vzdelávanie zo 7 % na najmenej 10 %, a to prostredníctvom bilaterálnych a regionálnych programov a globálnych iniciatív, ako napríklad Globálne partnerstvo pre vzdelávanie. 

Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu podporujú aj iniciatívy EÚ ako Erasmus+ a program DEAR. V týchto iniciatívach získavajú ľudia schopnosti, zručnosti a odolnosť, ktoré potrebujú na to, aby sa dokázali orientovať v obdobiach neistoty, kriticky uvažovať o svojom mieste vo svete a reagovať a konať v duchu solidarity. “ 

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti

Úroveň digitálnych zručností

  • Základné

Geographic Scope - Country

  • Európska únia

Druh iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať