Stážuj v IT

15. januára 2024

Stáž v prostredí informačných technológií je vzrušujúcou príležitosťou pre ľudí, ktorí sa chcú presadiť v tejto dynamicky rastúcej oblasti. Je to forma pracovného vzdelávania, ktorá umožňuje získať praktické skúsenosti a zručnosti v reálnom pracovnom prostredí. Stáž ponúka príležitosť nadviazať spojenie medzi teóriou a praxou, a umožňuje stážistom aplikovať svoje vedomosti na skutočné projekty a úlohy.

Jednou z hlavných výhod stáže je možnosť získania praktických skúseností. Stážisti majú príležitosť pracovať na reálnych projektoch, čo im umožňuje vidieť, ako sa IT riešenia vyvíjajú a implementujú v praxi. Sú súčasťou tímu a podieľajú sa na plnení úloh a projektov, čím získavajú dôležité zručnosti a poznatky. Práca v skutočnom pracovnom prostredí im umožňuje naučiť sa efektívne komunikovať, spolupracovať v tíme a riešiť problémy, ktoré vznikajú pri vývoji a implementácii IT riešení.

Okrem toho stáž poskytuje stážistom možnosť skúsiť si rôzne oblasti IT a objaviť svoje záujmy a silné stránky. Vďaka stáži môžu nájsť svoje skryté vlohy alebo rozpoznať vlastný talent, zistiť, v akých oblastiach IT sa cítia najpohodlnejšie a s akými technológiami majú najväčšiu šancu na úspech. Toto im umožňuje urobiť správne rozhodnutia o svojej budúcej kariére a smerovaní. Stáž tiež môže mať okrem spomenutého aj pozitívny vplyv na sebavedomie stážistov.

Po vyspovedaní niektorých z našich stážistov sme získali cenné informácie o ich skúsenostiach, prínosoch a celkovom pohľade na stáž. V odpovediach sme objavili spoločné témy, ktoré odrážajú základné aspekty stáže. Táto skúsenosť ponúka študentom možnosť rozvíjať sa, zlepšovať svoje zručnosti a nadobúdať nové znalosti v reálnom pracovnom prostredí.

Zdroj: freepik.com

Jednou z najvýznamnejších výhod stáže je získanie praktických skúseností. Mária Bajkai Szencziová, jedna zo stážistiek, uviedla: “Získala som rôzne zručnosti, ako napríklad ATP testing, navrhovanie pracovného času a priorizácia úloh, základy SQL a efektívne vykonávanie testovacích prípadov.” Práca na skutočných projektoch umožnila stážistom pochopiť celý proces tvorby softvéru a naučiť sa, ako pracovať v reálnom pracovnom prostredí. Tieto nové zručnosti sú v IT sektore veľmi cenné a prispievajú k rozšíreniu kompetencií stážistov. Stážista Matúš Beňuš vyzdvihuje zlepšenie time managementu a kolegialitu. Miroslav Duško získal dôležité poznatky z oblasti databáz a práce s nástrojom Azure DevOps.

Okrem praktických zručností stážisti zdôrazňujú aj výhody v oblasti vedomostí a metodík. Ľubomír Zúbek uviedol: “Najväčšou výhodou pre mňa bolo získanie poznatkov o SCRUM a projektovom riadení.” Znalosti o agilných metodikách ako SCRUM a schopnosť riadiť projekty sú veľmi cenné a umožňujú stážistom efektívne pracovať v tíme a dosahovať stanovené ciele. Tieto poznatky získané počas stáže sú neoceniteľné pre ďalší profesijný rozvoj stážistov.

Jednou z najobľúbenejších činností stážistov bolo učenie sa nových vecí. Stážista Lukáš Lorenc si zas pochvaľoval fakt, že všetko bolo nové a zaujímavéa poukázal na to, že stáž ponúka široké spektrum nových vedomostí a skúseností.

Najväčším úspechom pre stážistu Lukáša je schopnosť zvládať prácu, stáž a ešte aj svoje hobby. Ľubomír Zúbek vidí najvyššiu pridanú hodnotu stáže v možnosti kontinuálneho zlepšovania sa a získavania nových zručností, ktoré môže následne odovzdať ďalej. Mária Bajkai Szencziová pridáva, že samotné umiestnenie v IT sfére po skončení kurzu je veľkou výhodou stáže, pretože umožňuje získať prax bez predchádzajúcej dlhodobej skúsenosti.

Stážistka Katarína Svoreňová oceňuje na stáži možnosť ďalšieho zlepšovania kurzom nadobudnutých vedomostí a zvýšenia praktických zručností. Stážista Simeon Bednár považuje za prínosné skúsiť si v reálnom prostredí, ako sa pracuje v oblasti IT a aká je približná náplň práce, čo mu poskytuje predstavu a skúsenosť do budúcnosti. Miroslav Duško sa teší, že mu bola pridelená úloha vypracovania konkrétneho vzdelávacieho kurzu a to mu poskytlo možnosť vyprofilovať sa v danej oblasti.

Podpora seniornejších kolegov je ďalšou dôležitou výhodou stáže. Matúš Beňuš povedal: “Podpora seniornejších kolegov bola veľkou pomocou, najmä pri náročnejších úlohách.” Táto spolupráca a mentorstvo od skúsenejších členov tímu pomáhajú stážistom v ich osobnom raste a profesijnom rozvoji. Stážisti majú možnosť učiť sa od skúsených profesionálov, ktorí im poskytujú cenné rady a spätnú väzbu, čo vytvára stimulujúce vzdelávacie prostredie.

Stáž v rámci vzdelávacieho programu tiež poskytuje stážistom príležitosť na budovanie svojej profesionálnej siete a rozšírenie ich kontaktného okruhu. Samuel Drobňák zdôraznil: “Na stáži som spoznal mnoho skvelých ľudí, s ktorými som si vytvoril užitočné spojenia.” Vzťahy a kontakty, ktoré stážisti naviažu počas stáže, môžu byť cenné pre budúce pracovné príležitosti a kariérny rast. Stáž poskytuje platformu na rozšírenie siete kontaktov a vytvorenie vzťahov s profesionálmi v odvetví.

Zdroj: freepik.com

Ako ukazujú odpovede stážistov, táto skúsenosť im umožňuje získať prax, naučiť sa nové technológie a postupy a posunúť sa v rámci svojich zručností a poznatkov. Stáž je dôležitým krokom pre ich osobný a profesijný rast, ktorý im otvára nové dvere v IT sfére.

Výpovede stážistov jasne demonštrujú, že stáž v rámci vzdelávacieho programu je cennou príležitosťou pre budúcich IT profesionálov. Pripravuje ich na reálne výzvy, s ktorými sa budú stretávať v profesionálnom prostredí. Je výbornou investíciou do ich budúcej kariéry  a poskytuje im nenahraditeľné skúsenosti potrebné na dosiahnutie úspechov v oblasti IT. Osobný a profesijný rast, ako aj spoznanie reality pracovného prostredia sú presne tým, čo otvára nové dvere v IT sfére a zabezpečuje tak želanú zmenu a očakávaný kariérny postup.

Zhrnutie – 30 výhod stáže, ktoré uviedli naši stážisti:

 • učenie sa nových a zaujímavých vecí
 • time management a priorizácia – zvládanie práce, stáže a koníčkov
 • nové praktické znalosti a zručnosti a ich využitie v práci
 • radosť zo splneného aj náročného zadania vlastným pričinením
 • kontinuálne zlepšovanie sa a odovzdávanie vedomostí ďalej
 • možnosť vstúpiť do IT sveta po relatívne krátkom čase vzdelávania sa
 • zlepšovanie vedomostí získaných v kurze
 • získanie zručností pri práci formou home office
 • spoznanie reality práce v IT sfére
 • pochopenie celého procesu tvorby softvéru
 • reálne projekty
 • vyprofilovanie sa – objavenie konkrétnej oblasti, ktorá človeka v rámci IT baví
 • objavenie vlastného talentu
 • možnosť vyskúšať si viaceré oblasti v IT svete
 • hľadanie aj zložitejších riešení použitím vlastného umu
 • nedostať jednoduché hotové riešenie „na tácke“
 • podpora vlastnej zodpovednosti pri hľadaní optimálnych riešení úloh
 • uvedomenie si potreby vlastného napredovania a zvyšovania profesnej hodnoty pre firmu
 • podpora seniornejších kolegov
 • mentorské postupy a ich aplikácia v komunikácii s juniornejšími kolegami
 • možnosť tvorby nového odborne kvalitného učebného obsahu
 • nové výzvy a uspokojenie z ich zvládnutia
 • naučenie sa – ako efektívne premýšľať
 • kolegialita a tímovosť celej pracovnej skupiny
 • prijímanie spätnej väzby a dôležitosť efektívnej komunikácie
 • konkrétne odborné poznatky
 • osobnostné napredovanie
 • výborná investícia do vlastnej kariéry
 • spoznanie množstva skvelých ľudí a nových kontaktov
 • zvýšenie vlastného sebavedomia na trhu práce

Nakopni svoju kariéru v IT! Študuj online a pracuj už o 5 mesiacov ako Software Tester, Junior Java Developer, Junior C# Developer, Front-End Developer alebo Office Špecialista. Naše vzdelávacie programy sú vhodné aj pre začiatočníkov a ľudí bez predchádzajúcich IT skúseností, a to bez ohľadu na ich aktuálne zamestnanie alebo vek. Vášeň pre IT, chuť učiť sa a vytrvalosť sú kľúčom k úspechu.

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Najbližší semester otvárame už 5.2.2024. Prihlás sa ešte dnes.

Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti
 • Softvér
 • Vývoj webu
 • Vývoj mobilnej aplikácie
 • Strojové učenie
 • Veľké dáta

Úroveň digitálnych zručností

 • Základné
 • Stredné
 • Pokročilý

Geographic Scope - Country

 • Európska únia

Druh iniciatívy

Národná iniciatíva

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať