Ministerstvo školstva podporuje odborné vzdelávanie a prepojenie s trhom práce. Projekty sú zamerané na Banskobystrický a Prešovský kraj

18. marca 2024

TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava |18. marec 2024

Rezort školstva sa kontinuálne venuje prepojeniu vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce na stredných odborných školách. V rámci Programu Slovensko tak prostredníctvom fondov EÚ podporuje projekty Banskobystrického a Prešovského samosprávneho kraja.

„Ide o projekty, ktoré vychádzajú z regionálnych potrieb a nadväzujú na aktivity krajov realizované aj s podporou rezortu školstva do konca roka 2023,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

V rámci Banskobystrického kraja je to podpora projektov v celkovej sume 9 882 332,14 eur. Národný projekt vytvorí na vybraných stredných školách v tomto kraji podmienky na rozvoj a modernizáciu stredoškolského vzdelávania, s cieľom zvýšiť počet absolventov stredných odborných škôl, ktorí vyštudujú kvalitné odbory dopytované trhom práce v regióne a ktorí budú vybavení prenositeľnými zručnosťami ako kritické myslenie, čitateľská, finančná, digitálna, matematická gramotnosť a mäkkými zručnosťami ako tímová práca či flexibilita.

Prostredníctvom zavedenia inkluzívnej kultúry na školách, podpory marketingových aktivít, inovácie školských vzdelávacích programov, rozšírenej spolupráce so zamestnávateľmi vrátane duálneho vzdelávania, profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, tak projekt prispeje k skvalitneniu výučby odborov a zvýšeniu počtu žiakov prvých ročníkov v odboroch žiadaných na trhu práce, zníženiu predčasného ukončovania školskej dochádzky a vytvoreniu bezpečného a spolupracujúceho priestoru pre žiakov aj zamestnancov.

Súčasne projekt zabezpečí nadväznosť kurikulárnej reformy základných škôl zameranej na zručnosti aj na stredných školách v kraji. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci základných a stredných škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci, ako aj zamestnanci štátnej správy a samosprávy. Očakávame, že projekt celkovo podporí 400 zamestnaných osôb a 3 800 detí a mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú neaktívni. Zapojených bude 11 stredných odborných škôl z Banskobystrického samosprávneho kraja. Ako výsledok aktivít tohto národného projektu sa tak napríklad očakáva nárast záujmu žiakov o štúdium na SOŠ aj zo sociálne a inak znevýhodneného prostredia, lepšia možnosť pre žiaka ujasniť si ciele vlastnej kariéry a porozumieť trhu práce či zvýšený záujem zamestnávateľov a žiakov o vstup do duálneho vzdelávania a mnoho ďalších.

V Prešovskom samosprávnom kraji je projekt podporený v celkovej sume 6 545 590,44 eur. Jeho cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, prepojením vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a zapojením zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania. Ďalej aj rozvíjanie profesionálnych zručností a kompetencií pedagogických zamestnancov a podpora inkluzívneho prostredia v školách, za účelom znížiť nesúlad medzi zručnosťami absolventov stredných škôl a požiadavkami trhu práce. Prostredníctvom činnosti regionálnej platformy v oblasti školských politík, prepojenej s trhom práce, inovácií školských vzdelávacích programov a vzdelávania pedagogických zamestnancov, sa projekt zameriava na kvalitu odborného vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji a zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu práce.

Projekt rozvíja zručnosti a kompetencie žiakov stredných škôl vo väzbe na potreby zamestnávateľov, podporuje profesijný rast pedagogických zamestnancov, čím zvyšuje účinnosť vzdelávania na stredných odborných školách. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci. Očakáva sa, že projekt celkovo podporí 300 zamestnaných osôb a 2 850 detí a mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú neaktívni. Zapojených bude 10 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Očakáva sa napríklad vytvorenie piatich programov inovačného vzdelávania (podpora inovácie školských vzdelávacích programov, tvorba inovačných výstupov, digitalizácia, mentoring a tútoring a podpora manažérskych zručností vedenia školy).

Popri aktivitách podporovaných rezortom školstva z Európskeho sociálneho fondu, dostanú školy v týchto krajoch do konca roka 2027 aj investičnú podporu z Programu Slovensko, čím sa zabezpečí komplexný rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching up regions.

Iniciatíva Catching-Up Regions je iniciatívou Európskej komisie, Svetovej banky a členských štátov EÚ na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu, inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať