Digitálne pracovné miesta pre ženy a mladých ľudí: pohľad gréckej národnej koalície

22. decembra 2022

Grécko je jednou z krajín Európskej únie, kde sa ženám podarilo prekonať sklenený strop v oblasti technológií a IKT. Z údajov Eurostatu vyplýva, že ženy v Grécku tvoria viac ako štvrtinu zamestnaných odborníkov v oblasti IKT. Grécke ženy pracujúce v oblasti IKT, ktoré majú technologické vzdelanie, majú druhý najvyšší podiel v porovnaní s mužmi v EÚ (29,4 %).

Odstraňovanie rodových rozdielov v Grécku: uvoľnenie miesta pre talentované ženy
To sú dobré správy pre ženy v Grécku: a vo vydaní indexu DESI, indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti Európskej komisie (ktorý sleduje digitálny pokrok členských štátov EÚ v kľúčových ukazovateľoch vrátane digitálnych zručností) za rok 2022 sa tiež zdôrazňuje lepšia schopnosť Grécka podporovať rozvoj zručností v kľúčových oblastiach, ako je vzdelávanie a podnikanie.

Z čiastkového ukazovateľa DESI pre Grécko týkajúceho sa odborníčok na IKT vyplýva, že percento odborníčok na IKT (21 %) je vyššie ako priemer EÚ (19 %). Podobný prípad nastane, keď sa pozrieme na základné digitálne zručnosti: index rodovej rovnosti pre Grécko na rok 2020 zdôrazňuje ďalší aspekt: vo vekovej skupine od 25 do 29 rokov sú ženy digitálne zdatnejšie v porovnaní s mužmi, a to 46 % oproti 37 %.

Bola spustená široká škála iniciatív a politických opatrení na riešenie rodových rozdielov v sektore IKT, zvýšenie digitálnych zručností dievčat, žien (a mladých ľudí vo všeobecnosti) a zabezpečenie prístupu žien k digitálnym pracovným miestam a možnostiam zvyšovania kvalifikácie. Cieľom aktivít je tiež prispieť k dosiahnutiu cieľov Digitálnej dekády EÚ, ktorými sú 20 miliónov odborníkov v oblasti IKT a 80 % ľudí so základnými digitálnymi zručnosťami do roku 2030.

Zatraktívnenie a sprístupnenie digitálnych pracovných miest pre mladých ľudí
Digitálnych pracovných miest pribúda, a to nie je všetko. Vďaka digitalizácii, ktorá transformuje kľúčové odvetvia v Grécku, rastie zamestnanosť. Podľa Monitoru vzdelávania a odbornej prípravyv rokoch 2016 až 2021 sa podiel gréckej pracovnej sily so vzdelaním v oblasti IKT v zamestnaní zvýšil o 10,9 bodu, teda o 80,5 %, čo je druhý najvyšší podiel v Európe.

“A ak priblížime vekovú skupinu 16 – 24 rokov, Grécko patrí k lídrom: s 88 % mladých ľudí s aspoň základnými digitálnymi zručnosťami – čo je oveľa viac ako priemer EÚ (71 %)”.

Napriek týmto údajom zostávajú pred nami výzvy. Podľa výročnej správy o kvalite vysokoškolského vzdelávania (ktorá sleduje pokrok vo vysokoškolskom vzdelávaní v Grécku) sa grécki študenti menej často rozhodovali pre IKT, techniku alebo odbory súvisiace so STEM, ale skôr si vyberali spoločenské a humanitné vedy (menej ako priemer EÚ).

Grécka národná koalícia: kľúčová hnacia sila digitálneho vzdelávania
Digitálne vzdelávanie sa v Grécku stalo silnou politickou témou. Počas výluky COVID-19 krajina podnikla rozhodné kroky na presunutie vzdelávania na internet, ale čelila problémom s prístupom a implementáciou, rovnako ako mnohé iné krajiny EÚ.

“Grécka národná koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta bola (a je) jadrom tohto úsilia o zlepšenie zručností, pričom pomáha budovať prepojenia medzi oblasťami vzdelávania a zamestnanosti s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi všetkými rôznymi aktérmi, ktorí sa v Grécku venujú digitálnym zručnostiam.”

Grécko má jeden z najvyšších počtov odporúčaných hodín ročne pre IKT ako povinný samostatný predmet v základnom vzdelávaní (150) a výsledky digitálneho vzdelávania sú podrobne špecifikované pre všetky úrovne vzdelávania. Nedostatočné monitorovanie na systémovej úrovni však sťažuje zisťovanie vplyvu a výsledkov digitálneho vzdelávania a online vzdelávania v školách.

Zároveň sa dosiahol veľký pokrok v kľúčových oblastiach – najmä v oblasti predčasného ukončovania školskej dochádzky, kde Grécko patrí medzi členské štáty EÚ s najnižšou úrovňou. Z údajov Eurostatu vyplýva, že v roku 2020 bol tento podiel 3,8 % v porovnaní s priemerom EÚ 9,9 %.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti
  • Softvér


Úroveň digitálnych zručností

  • Pokročilý
  • Základné
  • Stredné
  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Grécko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať