Cesta k úspešnému Slovensku – Digitálna koalícia predstavila zástupcom novej vlády svoje kľúčové požiadavky v oblasti digitalizácie 

1. decembra 2023

V Bratislave, 1. 12. 2023

Dňa 30. 11. 2023 sa uskutočnila výročná konferencia Digitálnej koalície (DK) s názvom Slovak Digital Coalition Summit. Zástupcovia slovenského IKT sektora v rámci nej bilancovali svoju činnosť v uplynulom období. Za účasti vládnych predstaviteľov a zástupcov odborných inštitúcií spoločne diskutovali o aktuálnej situácii v oblasti digitalizácie, efektívnej spolupráci a vedení našej krajiny k úspešnej digitálnej transformácii a udržateľnosti. Stakeholderi zároveň vláde predstavili svoje kľúčové strategické priority pre aktuálne volebné obdobie obsiahnuté v odbornom materiáli Cesta k úspešnému Slovensku. Od vlády očakávajú zásadné kroky smerom k dokončeniu digitálnej transformácie a rozvoju celoživotného vzdelávania, intenzívnu podporu podnikov v ich transformačnom úsilí, ako aj spoluprácu pri riešení nedostatku IT špecialistov vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.

Slovensko, ako priemyselná krajina, patrí, z hľadiska digitálnej transformácie a automatizácie, ktoré významne menia pracovný trh, k najohrozenejším krajinám v rámci OECD. Situáciu navyše v praxi komplikuje aj nepredvídateľné podnikateľské prostredie, byrokracia či stagnácia v oblasti realizácie komplexnej reformy vzdelávacieho systému a s ňou súvisiaci akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na pracovnom trhu. „Je našou spoločnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby Slovensko zvládlo digitálnu transformáciu čo najlepšie. Nastal čas, aby sme začali naplno rozvíjať náš ľudský kapitál ako najdôležitejšiu hodnotu, ktorú máme a pripravili ľudí na zmenený trh práce. Bez prijímania systémových a odvážnych opatrení to nepôjde,“ skonštatoval predseda DK, Mário Lelovský. „Ministerstvo hospodárstva si uvedomuje, akým veľkým problémom pre konkurencieschopnosť a zvládnutie digitálnej transformácie slovenských podnikov je nedostatok potrebnej kvalifikovanej a digitálne zručnej pracovnej sily, preto podporí všetky aktivity vedúce k jej realizácii,“ reagoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Kamil Šaško.

Kľúčoví stakeholderi v oblasti slovenského IKT sektora, predstavitelia a členovia DK, v rámci odborného podujatia predstavili vláde svoje kľúčové požiadavky pre aktuálne volebné obdobie. Prvým krokom je podľa nich dokončenie komplexnej digitálnej transformácie systému celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach, vrátane spustenia systémového rozvoja vzdelávania dospelých s dôrazom na rozvoj digitálnych zručností. „Slovensku dnes chýba viac ako 15-tisíc pracovníkov priamo v IKT sektore, ale IT špecialisti chýbajú aj v ďalších sektoroch, ktoré musia digitálnu transformáciu realizovať. Rovnako chýbajú aj vo verejnej správe, ktorá má ambíciu byť modernou, a teda digitálnou. Ministerstvo investícií sa v spolupráci s ostatnými rezortmi bude aktívne zapájať do riešenia akútneho nedostatku odborníkov a v rámci Stratégie a akčných plánov Digitálnej dekády má pripravených viacero projektov a iniciatív, ako tento stav napraviť,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ivan Ivančin.

Napriek tomu, že práve IT špecialisti sú v súčasnosti tými najlepšie platenými zamestnancami, motivácia mladých ľudí pre štúdium STEM odborov je pomerne nízka – naopak, vysoké školy ročne vyprodukujú tisíce absolventov, z ktorých viac ako polovica sa nedokáže uplatniť v odbore, ktorý vyštudovali, keďže na pracovnom trhu jednoducho tieto kvalifikácie nie sú potrebné. „Je nevyhnutné, aby sme pre vzdelávací systém jasne zadefinovali spoločenskú objednávku, ktorá adresne reaguje na potreby pracovného trhu. Jedine tak zabezpečíme, že si absolventi nájdu uplatnenie a zamestnávatelia zase dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Za potrebné tiež považujeme schválenie Zákona o celoživotnom vzdelávaní ako základnej právnej normy na uskutočňovanie širokospektrálneho vzdelávania pre všetkých občanov,“ vysvetlil Lelovský. Kľúčové je preto aj upevnenie spolupráce medzi školami a zamestnávateľským sektorom ktoré zabezpečí, že absolventi slovenských stredných a vysokých škôl budú pripravení pre skutočné potreby trhu práce, a teda aj úspešní, platovo adekvátne ohodnotení, no najmä, motivovaní zostať žiť a pracovať práve na Slovensku. „Žijeme v dobe, keď efektívne a bezpečné využívanie technológií je nevyhnutnou podmienkou udržateľnej modernizácie vzdelávania na Slovensku. Preto sme pripravení podporovať komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia na základných, stredných a aj vysokých školách. Z dlhodobého hľadiska sa plánujú a pripravujú aj ďalšie opatrenia, ktoré by mali zlepšiť výučbu informatiky, digitálnych zručností, a tým spôsobom zvýšiť záujem o štúdium a prácu v oblasti IT. V súčasnej dobe sa taktiež uskutočňuje kurikulárna reforma, ktorej súčasťou je aj zmena štandardov predmetu informatika pre potreby modernej súčasnej a budúcej spoločnosti,“ konštatoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slavomír Partila.

Zásadným problémom našej krajiny je práve nízka úroveň digitálnych zručností slovenského obyvateľstva – účasť ľudí vo veku od 25 do 64 rokov na ďalšom vzdelávaní je totiž dlhodobo jedna z najnižších v rámci Európskej únie (EÚ).  Ucelený systém vzdelávania dospelých na Slovensku stále absentuje a prakticky všetko vzdelávanie dospelých v súčasnosti zabezpečujú len súkromné firmy. „Jednou z našich kľúčových požiadaviek je príprava systému rekvalifikácií dospelých či absolventov študijných odborov, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť uplatnenie, a tiež systémové opatrenia zamerané na zvyšovanie digitálnych zručností slovenského obyvateľstva,“ vysvetľuje predseda DK, Mário Lelovský. „V prvom rade si musíme byť istí, že investujeme do kvalitného a uplatniteľného vzdelávania. Preto očakávame stanovenie štandardov kvality a kurikurálnych požiadaviek zo strany Aliancie sektorových rád, resp. príslušnej sektorovej rady. V druhom rade bude našou odpoveďou vytvorenie a spustenie systému individuálnych vzdelávacích účtov, aby sme sa ubezpečili, že prístup k digitálnemu vzdelávaniu má každý počas celého pracovného života,“ reagoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Branislav Ondruš. 

Digitálna koalícia zároveň zdôrazňuje, že aktívna práca s talentovanými mladými ľuďmi môže priniesť našej spoločnosti a ekonomike množstvo výhod. „Svetový zápas v aréne konkurencieschopnosti vyhrávajú talenty a krajiny, ktoré s nimi vedia systémovo pracovať. Konkrétne ich identifikovať, rozvíjať a najmä si ich udržať,“ upozornil Lelovský. Veľmi dôležité preto podľa neho bude, ako sa špičkové slovenské univerzity k tejto výzve postavia. „Odvážne nápady, kreatívne myšlienky, ambície tvoriť a vylepšovať technické riešenia sú hybnou silou rozvoja spoločnosti. Je preto dôležité motivovať mladých ľudí k štúdiu technických a inžinierskych disciplín, učiť ich, ako technické riešenia menia myšlienky na produkty, diela a technológie, ktoré by mali zlepšovať kvalitu života. Talenty podporujeme rôznymi adaptačnými opatreniami, vnútornými grantovými schémami a vlastným mentorským programom. Je to našou úlohou pri plnení spoločenskej požiadavky v oblasti vzdelávania, ale aj príležitosťou pre budúci rast a rozvoj univerzít na Slovensku,“ dodal rektor Technickej univerzity v Košiciach, Peter Mésároš.

#SDCS2023 vám priniesla Digitálna koalícia v spolupráci s generálnym partnerem #Ponton, mediálnym partnerom #NEXTECH a partnerom #MIRRISR, #ITAS, #DellTechnologies, #Interway, #Telekom, #VŠEM, #HRDA, #ALITERtechnologies a #TatranskaAkademia Foto: Digitální koalice/Jaroslav Novák

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Odborník na digitálnu oblasť


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať