IT AKADÉMIA sa otvára pre všetky školy

19. marca 2020

Aktualizované 20.3.2020, 04:46

IT akademia

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu.

Od 18.3.2020 sú prostredníctvom web stránky národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

  • zverejňované inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT, spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľné pre domáce zadania žiakov
  • organizované webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na inšpirácie a odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií
  • sprístupnené archívy popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, Nobelovských prednášok, a pod.
Poznámka
  • Pre prístup k obsahu národného projektu v rámci tejto ponuky sa nemusíte zapojiť do samotného projektu, vyplňovať dotazníky atp. (len ak to napr. vyžaduje účasť na webinári).
  • Výstupy projektu sú dostupné aj pre školy v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Okamžitý prístup
Oficiálna podpora

O národnom projekte IT Akadémia

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie prináša do slovenských škôl bádateľsky orientované vyučovanie informatiky, matematiky, prírodovedných a vybraných technických predmetov s podporou digitálnych technológií. Do projektu je zapojených 271 základných škôl, 207 stredných škôl, 5 vysokých škôl a spolu viac ako 50 tis. žiakov a študentov. Nositeľom a realizátorom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Projekt vznikol a realizuje sa s výraznou podporou IT sektora, reprezentovaného IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a s podporou Slovenskej informatickej spoločnosti.

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať