Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR pripravilo projekt zameraný na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe – teda pracovníkov na 55 rokov u ktorých sa predpokladajú slabšie digitálne zručnosti a z toho titulu oslabená konkurencieschopnosť na trhu práce.

Seniori, ako aj mnohí zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov veľakrát nedisponujú v súčasnosti potrebnými digitálnymi zručnosťami, čo môže viesť k ich sociálnemu vylúčeniu a problémom, nájsť si lepšie kvalifikovanú prácu. Výsledky Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy 2020, ktorý každoročne vypracováva Európska komisia, poukazujú na to, že úroveň digitálnych zručností v širšej populácii je pomerne nízka: v roku 2019 bol podiel obyvateľstva vo veku 55 až 74 rokov s minimálne základnými digitálnymi zručnosťami na úrovni 16% (priemer EU28 – 22%) a vyššími než základnými digitálnymi zručnosťami na úrovni 6% (priemer EU28 – 13%)1, . Zároveň posledné dostupné štatistiky Európskej komisie „Way of obtaining ICT skills“ však ukazujú, že pokiaľ ide o osoby vo vekovej kategórii 55 – 74 rokov len 10% obyvateľov z tejto vekovej kategórie absolvovalo aspoň jednu vzdelávaciu aktivity za účelom zvýšenia digitálnych zručností, pričom celoslovenský priemer bol na úrovni 24%.

Cieľom projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe je vytvoriť testovaciu a vzdelávaciu IT platformu, ktorú bude môcť využívať verejná správa, organizácie zameriavajúce sa na kvalitnejší život seniorov i vzdelávacie organizácie v prospech zvyšovania digitálnych zručností seniorov a vo verejnej správe – za výrazne nižšie náklady. Platforma umožní on-line elektronické testovanie a na to nadväzujúce dištančné vzdelávanie v oblastiach, ktoré si otestovaný jednotlivec potrebuje zlepšiť. Celý systém by mal byť po jeho finálnom otestovaní spustený do roku 2023 a dostupný bude celoročne, sedem dní v týždni. Nasadený bude vo vládnom cloude.

Nadväzujúce procesy v rámci platformy: od registrácie cez testovanie až po kurzy zvyšovania digitálnych zručností – všetko na jednom mieste.

Špecificky pre seniorov tak vznikne platforma umožňujúca zvyšovanie digitálnych zručností bez výdavkov, ktoré si často nemôžu dovoliť. Podľa MIRRI samotný pilotný projekt tak vyplní súčasnú medzeru vo vzdelávaní dospelých v oblasti digitálnych zručností, keďže na Slovensku zatiaľ neexistuje systémový prístup vzdelávania tohto typu financovaný z verejných zdrojov.

Vzdelávanie, testovanie a samotné zvyšovanie digitálnych zručností tak bude k dispozícii približne 1,5 miliónu seniorov a ľudí z radov zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, invalidných a starobných dôchodcov, ktorí nepatria do skupiny seniorov, teda vo veku do 65 rokov a majú priznaný invalidný alebo starobný dôchodok, seniorov vo veku nad 65 rokov a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vzorom pre budovanie tejto vzdelávacej platformy je u nás známy IT Fitness Test, ktorý si postupne obľúbili státisíce ľudí najmä mladších vekových skupín,“ podotkla šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). V roku 2021 prešlo IT Fitness Testom – testom digitálnych zručností takmer 49 tisíc respondentov.

Tento projekt je nielen ukážkovou spoluprácou MIRRI s Digitálnou koalíciou. Do projektu sa môžu zapojiť organizácie verenej správy a organizácie podporujúce seniorov, ktoré prejavia záujem o zvyšovanie digitálnych zručností svojich zamestnancov a členov.

Kontakt na koordinátora projektu za Digitálnu koalíciu: Andrej Bederka, bederka@itas.sk.