SOŠ-T v Rožňave

30. novembra 2021

Adresa

Hviezdoslavova 5
Rožňava
Slovenská republika

Kontakt

E:   

W: https://sostrv.edupage.org

Záväzky:

Vytvorenie nového odboru 2561M Informačné a sieťové technológie: stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Príprava v školskom vzdelávacom programe študijného odboru 2561 M Informačné a sieťové technológie zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu, ktorá sa realizuje, ako 4-ročné denné maturitné štúdium.
Teoretické predmety sú rozdelené na odborné a všeobecné. Sú rozdelené do ročníkov a rozpracované do učebného plánu. Vyučovanie prebieha v kmeňových a odborných učebniach školy podľa daného predmetu a jeho potrieb. Vyučovanie predmetov, ktoré vyžadujú väčšiu mieru precvičovania a upevňovania učiva prebieha v delených skupinách.
Osvojovanie požadovaných praktických vedomostí a zručností sa realizuje formou odbornej prípravy, ktorá sa realizuje v školských odborných učebniach, a tiež formou súvislej odbornej praxe priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Súčasťou odbornej prípravy je aj predmet Prax, ktorého vyučovanie prebieha v 1.,2. a 3. ročníku, s týždennou dotáciou tri vyučovacie hodiny a môže sa realizovať aj na pracovisku fyzickej alebo právnickej osoby, s ktorou škola uzavrie dohodu, v ktorej sú presne určené podmienky pre vykonanie tohoto vyučovania. Súčasťou vzdelávania je aj Odborná prax v 2. a 3. ročníku, ktorá je organizovaná formou dvojtýždňového odborného výcviku priamo na pracoviskách fyzických alebo právnických osôb. Žiakov hodnotí poverený pracovník na príslušnom pracovisku. Súvislú odbornú prax si žiaci zabezpečujú sami, resp. ju zaistí škola. S partnerom sa uzavrie dohoda, v ktorej sú presne určené podmienky pre vykonanie tejto praxe. Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom. Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví informačných a komunikačných technológií.Absolvent je spôsobilý na výkon náročných pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci.Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať návrh, predaj a prevádzkovanie IKT riešení, vytváranie IKT riešení, podporu a riadenie IKT riešení, plánovanie a umožňovanie IKT, t.j. rôznych počítačových či sieťových systémov. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať