Eduawen Europe

Vznik spoločnosti EDUAWEN EUROPE podnietila dlhodobá požiadavka zlepšiť vzdelávanie na Slovensku tak, aby prinášalo výsledky porovnateľné s výsledkami rozvinutých európskych krajín. Už pri vzniku spoločnosti v roku 2017 nám bolo zrejmé, že snaha skvalitniť vzdelávanie musí vychádzať z dôkladného poznania aktuálneho stavu vzdelávacích procesov v slovenských školách. V nadväznosti na zisťovanie dosiahnutých výsledkov žiačok a žiakov bolo potrebné vytvoriť prostriedky, ktoré školám umožnia aktívne participovať na vzdelávaní nevyhnutnom pre konštituovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku. Od založenia EDUAWEN EUROPE sme nadviazali spoluprácu s viacerými vzdelávacími inštitúciami a vďaka nej sme hneď v počiatkoch ponúkli naše poznatky vo viacerých cykloch seminárov pre učiteľov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií detí a mládeže.

Od začiatku našej odbornej práce venujeme pozornosť vývoju ucelených vzdelávacích koncepcií a moderných didaktických nástrojov – kompetenčne orientované vzdelávacie programy, kurikulárne dokumenty, diagnostické nástroje, učebné prostriedky, metodické návody a ďalšie. Jedným z kľúčových okamihov nášho prístupu ku vzdelávaniu bolo položenie metodologických základov referenčného rámca s názvom Databáza deskriptorov kognície a sociálnej interakcie (DaCoSiDe). V ňom detailne opisujeme postupné nadobúdanie a prehlbovanie myšlienkovo-komunikačných spôsobilostí, na ktorých je založený proces učenia sa.

Dôležitým medzníkom bol rok 2018, keď sme v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne vytvorili inovatívny vzdelávací program FinQ, ktorý vznikol na báze metodológie DaCoSiDe. Cieľom programu FinQ je diagnostikovať a rozvíjať kritické a systémové myslenie žiačok a žiakov na základných a stredných školách, aby si postupne osvojili kompetencie finančnej kultúry bez ohľadu typ školy či región. Vzhľadom na vysoký stupeň inklúzie a odbornej kvality Slovenská komisia pre UNESCO nominovala program FinQ na cenu UNESCO Hamdan za rozvoj učiteľskej profesie za roky 2021-22.

Paralelne s vývojom a implementáciou programu FinQ sme vyvinuli platformu vzdelávania novej generácie EduQ. Vďaka nej dochádza na školách k efektívnejšiemu manažmentu škôl a vyučovania, pretože poskytuje digitálne nástroje na riadenie, monitorovanie, koordinovanie a hodnotenie vzdelávania.

https://www.eduaweneurope.eu/

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Podnik/priemysel


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined