Program Slovensko

12. januára 2023

Slovensko meníme k lepšiemu vďaka eurofondom z Programu Slovensko

Čo je Program Slovensko?

Nové eurofondy na najbližšie roky sú spravované najmä cez nový Program Slovensko. Prostredníctvom neho sa efektívne a spravodlivo investujú vyčlenené prostriedky z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR.

Ako zmení život občanom?

Vďaka členstvu v Európskej únii máme možnosť čerpať finančnú podporu na vyrovnávanie regionálnych rozdielov – cez eurofondy.Eurofondy menia Slovensko k lepšiemu a pomáhajú našej krajine stať sa modernejšou. Doteraz sa európske peniaze investovali cez šesť operačných programov, ktoré riadilo šesť rôznych ministerstiev. Program Slovensko prináša zjednodušenie a zefektívnenie celého eurofondového procesu. Keďže bude iba jeden program, budú sa ľahšie presúvať peniaze medzi jednotlivými investičnými prioritami – bez potreby súhlasu Európskej komisie. To pre občanov znamená rýchlejšiu a efektívnejšiu pomoc vo viacerých oblastiach života.

Kam pôjdu nové eurofondy

Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie SlovenskoZelenšie Slovensko
Zelenšie Slovensko
4,2 miliardy eur
Prepojenejšie Slovensko
2 miliardy eur
Prepojenejšie SlovenskoSociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko
Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko
1,9 miliardy eur
Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko
3,3 miliardy eur
Európa bližšie k občanomŠpecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu
Európa bližšie k občanom
400 miliónov eur
Fond na spravodlivú transformáciu
441 miliónov eur

Zvyšné zdroje vo výške 410 miliónov eur sú určené na technickú pomoc.

Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko

 • 1,9 miliardy eur
 • Ide o európskycieľ politiky 1: Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa
 • Investície sú zamerané na podporu vedy, výskumu a inovácií, digitalizáciu, posilnenie malých a stredných podnikov, rozvoj zručností a digitálnu pripojiteľnosť.
 • Je pred nami obrovská šanca posunúť sa vpred. investície do vedy, výskumu a inovácií prinesú lepšie a kvalitnejšie pracovné miesta a tým aj dôstojnejší život ľudí v regiónoch.

Zelenšie Slovensko

 • 4,2 miliardy eur
 • Ide o európskycieľ politiky 2: Zelenšia, nízkouhlíková Európa
 • Investíciepodporia energetickú efektívnosť, znižovanie emisií skleníkových plynov, energiu z obnoviteľných zdrojov a uskladňovanie energie reflektujúc aj globálnu situáciu a potrebu znižovania závislosti slovenskej ekonomiky na energetických zdrojoch z Ruska. Taktiež sa podporia investície na adaptáciu na zmenu klímy, prístupu k vode, na posilnenie ochrany prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, ako aj udržateľnú mestskú mobilitu.
 • Podstatná časť zdrojov z nových eurofondov pôjde na ochranu prírody a životného prostredia. Na ochranu prírody a biodiverzity je vyčlenených 721 miliónov eur, najmä na podporu chránených častí prírody a krajiny (248 mil. eur) a prieskum, sanáciu a monitorovanie environmentálnych záťaží (239 mil. eur). Pre zdravší život v mestách a obciach budú dôležité investície do udržateľnej mestskej mobility (891 mil. eur), medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy (491 mil. eur) a cyklodopravy (100 mil. eur).

Prepojenejšie Slovensko

 • 2 miliardy eur
 • Ide o európskycieľ politiky 3: Prepojenejšia Európa
 • Podporíme rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej transeurópskej dopravnej siete, ako aj vnútroštátnu, regionálnu a miestnu mobilitu.
 • Významná časť nových eurofondov je určená na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. eur), ciest II. a III. triedy (169 mil. eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. eur).

Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko

 • 3,3 miliardy eur
 • Ide o európskycieľ politiky 4: Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa (3,3 mld. EUR)
 • Investíciami podporíme prístupný trh práce, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, získanie zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu na základe potrieb trhu práce, aktívne začlenenie a podporu dostupných sociálnych služieb pre znevýhodnené a najodkázanejšie skupiny obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, rodinné poradne, ako aj podporu sociálnych inovácií a potravinovú a materiálnu pomoc pre najodkázanejšie osoby.

Európa bližšie k občanom

 • 400 miliónov eur
 • Ide o európskycieľ politiky 5: Európa bližšie k občanom
 • Investíciami podporíme hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj na regionálnej a miestnej úrovni integrovaným prístupom, a to aj prostredníctvom podpory kultúry a prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu, verejných športovísk a bezpečnosti v regiónoch Slovenska.

Fond na spravodlivú transformáciu

Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

Celková výška zdrojov z fondov EÚ pre Program Slovensko je 12,594 mld.

Viac o podpore nájdete na stránke MIRRI https://www.eurofondy.gov.sk/program-slovensko/index.html

Aktuálne výzvy: https://www.eurofondy.gov.sk/vyzvy/index.html

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Stredné


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

 • Vysoké Achievers


Form of funding

Finančný nástroj


Financing intermediary


Beneficiaries


Financing conditions


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať