Vízia pre digitálnu budúcnosť

10. januára 2024

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave si uvedomujeme požiadavky a potreby trhu práce v oblasti digitalizácie a tak okrem už zavedeného prechodu na „elektronickú školu“ zavedením elektronickej triednej knihy, elektronického dochádzkového a stravovacieho systému, využívaním systému na edupage v maximálnej miere (prihlasovanie na akcie, dotazníky, prieskumy, ospravedlnenky, odovzdávanie referátov výlučne v digitálnej forme), zavedením školského cloudu s učebnými materiálmi, zavádzame moderné trendy aj do výuky a mimoškolskej činnosti :

  1. So spoločnosťou Siemens mobility sme začali organizovať online prednášky pre študentov 3. a 4. ročníkov na tému Moderné trendy v zabezpečovacej technike, čím študenti dostávajú najnovšie informácie o trendoch v študovanom odbore – napríklad stavadlo riadenia dopravy na cloude a podobne.
  2. S IT Academy Bratislava sme mali online krúžky pre študentov školy – Tvorba webstránok v systéme WordPress – Ako sa stať správcom Webu, Vyskúšaj si profesiu IT….
  3. Pokračujeme v Cisco akadémii, ktorú sme zaviedli do výuky ako povinný predmet a pre tých, čo chcú získať certifikát krúžok v odbore elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie. V študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách sme tiež zaviedli Cisco akadémiu, pretože aj v železničnej doprave sa nasadzujú moderné technológie na báze informačných technológií a v rámci medzipredmetových vzťahov prepájame tieto poznatky.
  4. Zadávame v rámci praktických maturít projekty pre študentov aj so zameraním na informačné trendy a digitalizáciu.
  5. Sme zapojení do projektu Techpedia. Hlavný cieľ projektu je zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu na technicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá. Výučbové pomôcky sú k dispozícii v elektronickej forme na voľne dostupnom výučbovom portáli. Všetky materiály sú pripravené v češtine, angličtine, nemčine, španielčine a slovenčine; materiály preto významne pomôžu aj jazykovej príprave študentov i učiteľov. Výučbové pomôcky budú vo formátoch pre Learning management System – LMS (napr. Moodle), PDF a taktiež vo formátoch pre čítačky kníh a mobilné zariadenia (telefóny, tablety). Učitelia a ich študenti si potom môžu vyberať výučbové materiály (alebo ich časti) a formy, ktoré ich zaujmú a ktoré obohatia a spestria ich výučbu. Pre zvýšenie príťažlivosti budeme behom projektu so študentami komunikovať aj prostredníctvom sociálnych sietí.
  6. V odborných elektrotechnických meraniach sme v rámci projektu IROP s prostriedkov EÚ modernizovali laboratóriá a zaviedli pre odbory elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách moderné vyučovanie pomocou meracích kufríkov od spoločnosti Lucas Nuelle s teóriou k meraniu a so spracovaním referátov v digitálnej forme
  7. Ako škola sme Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie a poskytujeme i vzdelávanie dospelých, tak sme do ponuky dali nové vzdelávanie pre učiteľov (inovačné a aktualizačné) Základné užívateľské kompetencie v oblasti digitálnych technológií.

V Trnave 09.01.2024                                                                                           Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

                                                                                                                                     SPŠ dopravná Trnava

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať