Čo by mladí ľudia mali vedieť o súčasnom stave životného prostredia? Projekt EFFUSE vzdeláva v oblasti environmentálnej gramotnosti

18. decembra 2023

Environment for the Future by Scientific Education (EFFUSE) je cezhraničný projekt, ktorého hlavným riešiteľom je Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ). Projektový tím tvoria odborníci Ústavu biologických a ekologických vied a Centra aplikovanej informatiky PF UPJŠ pod odborným vedením RNDr. Ivany Slepákovej, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ. Spoluriešiteľmi uvedeného projektu sú Užhorodská národná univerzita a ukrajinský Inštitút rozvoja Karpatskej oblasti. Implementácia projektu sa začala 1. augusta 2021 a termín jej ukončenia je plánovaný 31. decembra 2023. Projekt je spolufinancovaný programom cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina pre obdobie rokov 2014 – 2020 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a UPJŠ v Košiciach.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých o stave životného prostredia vo svojom okolí a o potrebe chrániť ho v súlade s prioritami programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina pre obdobie rokov 2014 – 2020. Medzi primárne priority programu patrí udržateľnosť životného prostredia, ochrana prírodných zdrojov a eliminácia znečistenia riek. Aktivity projektu EFFUSE boli zamerané najmä na povodie rieky Laborec v Strážskom a na povodie rieky Uh v Užhorode. V rámci spolupráce vedcov so zainteresovanými žiakmi a učiteľmi slovenských a ukrajinských škôl vzniklo online virtuálne laboratórium EFFUSE pre záujemcov o život v riekach a okolí. Virtuálne laboratórium obsahuje súbor vzdelávacích materiálov zameraných na environmentálnu a ekologickú problematiku vrátane zaujímavých fotografií zhotovených 3D mikroskopom zakúpeným v priebehu realizácie projektu. Ďalšími realizovanými aktivitami počas implementácie projektu bola tvorba edukačných materiálov, workshopov, green events a eko-edukačných tréningov. Rozvoj environmentálnej gramotnosti u súčasnej mladej generácie je kľúčom k zachovaniu prírody v trvalo udržateľných podmienkach aj pre budúce generácie, preto spomedzi ďalších výstupov projektu dávame do pozornosti novovzniknutý ekofilm „Ukrajinské Karpaty – príroda v ohrození“, ktorý mal premiéru počas záverečnej cezhraničnej konferencie projektu EFFUSE 10. novembra v priestoroch UPJŠ v Košiciach.

Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

  • Základné
  • Stredné


Geographic Scope - Country

  • Slovensko
  • Maďarsko
  • Rumunsko
  • Ukrajina


Druh iniciatívy

Medzinárodná iniciatíva


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať