Digitálna koalícia oslávila piate výročie činnosti

3. decembra 2022

Podpora domáceho IKT sektora, efektívnejší systém vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností Slovákov.

Vrcholoví predstavitelia vlády a najvýznamnejší stakeholderi v oblasti IKT sa zišli 30.11. a 01.12.2022 pod jednou strechou s jediným cieľom – osláviť piate výročie vzniku a pôsobenia Digitálnej koalície na Slovensku.

Prítomní členovia spoločne zhodnotili výsledky svojej činnosti, a zároveň vytýčili nové strategické priority organizácie do budúcna. Spoločne s vládnymi predstaviteľmi diskutovali nielen o aktuálnych výzvach, ktoré so sebou prináša digitalizácia, ale aj o spoločných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Slovenska v tejto oblasti. Súčasťou slávnostného večera bolo aj odovzdávanie ocenení Digitálna jednotka organizáciám, ktoré v uplynulom období najvýraznejšie prispeli k technologickému pokroku našej krajiny plnením svojich záväzkov v Digitálnej koalícii.

Predošlé
Ďalšie

Výhľad do digitálnej doby

Globálna pandémia koronavírusu a vojnový konflikt na Ukrajine výrazne ovplyvnili aj rozsah a spôsob používania digitálnych technológií, a v mnohých prípadoch tiež akcelerovali digitálnu transformáciu podnikov. Uplynulé dva roky boli podľa predsedu  Digitálnej koalície Mária Lelovského predovšetkým o súdržnosti a spolupráci IKT sektora: „Počas koronakrízy viacerí členovia DK intenzívne spolupracovali s jednotlivými školami a poskytovali im pomoc s prechodom na dištančné vzdelávanie. V spolupráci so zástupcami škôl a odbornej verejnosti sme tiež pripravili návrh Krízového plánu pre prípadné ďalšie vlny pandémie so zameraním na digitálne dištančné vzdelávanie,“ vysvetľuje. Digitálna koalícia sa tiež dlhodobo aktívne zapája do rozvojových projektov v oblasti získavania študentov a expertov pre domácich IKT sektor z tretích krajín, participuje tiež na príprave spoločných študijných programov ukrajinských a slovenských IT univerzít. Plánované aktivity však výrazne ovplyvnilo vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine. „Ihneď po vypuknutí vojny sme začali s univerzitami na Ukrajine aktívne komunikovať – okrem materiálnej pomoci a transportu sme študentom a ich rodinám poskytli pomoc s ubytovaním, študentom sme tiež na Slovensku zabezpečili firemné štipendiá, vďaka čomu mohli plynulo pokračovať v štúdiu. Dnes máme na Slovensku 14 študentov IT odborov a ďalší čakajú na možnosť príchodu,“ pokračuje Lelovský.

Predošlé
Ďalšie

Digitálna koalícia v súčasnosti združuje už viac ako osemdesiat stakeholderov v oblasti IKT z verejného i súkromného sektora, ktoré vytvárajú pracovné miesta pre desaťtisíce ľudí. Stabilnou súčasťou je pritom aj akademická obec. Poslaním organizácie je predovšetkým podporovať záujmy slovenského IKT sektora na domácej i medzinárodnej pôde a prispievať k jeho rozvoju. „Dlhodobo upozorňujeme, že najväčšou výzvou pre tento sektor je akútny nedostatok kvalifikovaných expertov. Zmeniť tento nelichotivý stav je pritom možné len pokračovaním v reforme vzdelávania na všetkých stupňoch a zásadným zvýšením kvality výučby matematiky a informatiky na jednotlivých školách,“ spresňuje tajomník Digitálnej koalície, Andrej Bederka

Aj v tomto smere Digitálna koalícia v uplynulom období prostredníctvom svojich členov participovala na viacerých aktivitách, ktoré zásadným spôsobom prispeli k zefektívneniu systému vzdelávania v oblasti IKT – v rámci jedenásteho ročníka IT Fitness Testu  v tomto roku preverila úroveň digitálnych zručností viac ako sto-tisíc ľudí, prioritne žiakov základných a stredných škôl a ich učiteľov. Počas svojho päťročného pôsobenia tiež aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami (SOŠ) na rozvoji špecializovanej skupiny študijných IT odborov. „Sústredíme sa však aj na absolventov SOŠ. Napríklad v spolupráci s Košickým samosprávnych krajom sme za posledné tri roky dosiahli znásobenie počtu žiakov prvých ročníkov SOŠ v IKT odboroch pričom obdobné partnerstvá rozvíjame aj v ďalších krajoch,“ konštatuje Bederka.

Hodnotenie minulosti a výhľad do budúcnosti

Okrem bilancovania aktivít v uplynulom období si zamestnávatelia, združení v DK, spoločne vytýčili aj nové ciele na nadchádzajúce obdobie. V kontexte prebiehajúcej digitálnej transformácie spoločnosti patrí aj naďalej k prioritám IKT sektora zvyšovanie úrovne digitálnej gramotnosti a rozvoj digitálnych zručností Slovákov, rozvoj informatického myslenia žiakov základných a stredných škôl a ich odborná príprava pre digitálne pracovné miesta budúcnosti, podpora investícií v oblasti IKT a zvyšovanie konkurencieschopnosti domácej ekonomiky prostredníctvom zavádzania inovatívnych digitálnych riešení.

Práve o tom, ako tieto ciele dosiahnuť diskutovali členovia Digitálnej koalície s ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Veronikou Remišovou. “Pre budúcnosť Slovenska ako napredujúcej krajiny je kľúčová úspešná digitálna transformácia. Tá musí byť spravodlivá, aby z jej výhod profitovali všetci bez rozdielu veku, pohlavia či sociálneho prostredia. Preto sú digitálne zručnosti jednou z kľúčových oblastí, v ktorej s DK, ako jej zakladajúci člen, úzko spolupracujeme. Som presvedčená, že naše spoločné projekty pomôžu Slovensku úspešne vstúpiť do digitálnej éry,” uvádza vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

S tým súhlasí aj predseda Mário Lelovský: „Máme pred sebou množstvo výziev – spôsob, akým sa k nim postavíme predurčí výkonnosť domácich podnikov od ktorej závisí aj životná úroveň našich obyvateľov. O to viac ma teší, že konštruktívny sociálny dialóg s vládou pri týchto témach funguje a prináša pozitívne výsledky v prospech našej krajiny,“ dopĺňa.

Ocenenie členov Digitálnej koalície

Pri príležitosti piateho výročia činnosti Digitálna koalícia v tomto roku ocenila svojich najaktívnejších členov – inštitúcie a firmy, ktoré v uplynulom období vo výraznej miere prispeli k technologickému pokroku Slovenska. Ocenenie Digitálna jednotka v rámci tohtoročného slávnostného večera získalo desať organizácií, na ktoré sa naša krajina môže spoľahnúť:

 1. Trexima Bratislava – za prínos v oblasti mapovania vývoja slovenského trhu práce
 2. Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave – za dlhoročnú spoluprácu pri zabezpečovaní spoločných cezhraničných študijných programov pre budúcich IT expertov z tretích krajín
 3. Republiková únia zamestnávateľov –  za systematickú spoluprácu zamestnávateľov v záujme skvalitňovania vzdelávacieho procesu na Slovensku
 4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za profesionálnu podporu pri medzinárodných projektoch Digitálnej koalície a jej partnerov na Ukrajine a v Moldavsku
 5. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove – za prínos v oblasti vzdelávania študentov v informatických študijných programoch, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky aj v medzinárodnom kontexte. Gratulujeme súčasne k 70. výročiu založenia školy!
 6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – za úspešnú realizáciu Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie a za zvyšovanie digitálnych zručností školských pedagógov
 7. Centrum vedecko-technických informácií SR – za úspešné riadenie a koordináciu Národného projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie
 8. Microsoft Slovensko – za realizáciu podporných aktivít v oblasti vzdelávania počas pandémie COVID-19 a rozvoj digitálnych zručností slovenských žiakov
 9. IT Asociácia Slovenska Asociácie Slovenska za podporu v poradí jedenásteho ročníka IT Fitness Testu, ktorý sa historicky po prvý raz uskutočnil vo všetkých krajinách V4-.

a dve čestné ocenenia:

 • Docent František Jakab, predseda sektorovej rady IT a T, riaditeľ vedeckého parku Technicom pri Technickej univerzite v Košiciach a nestor projektu IT Fitness test – preberá zvláštnu cenu za dlhoročnú a aktívnu spoluprácu – cenu preberá osobne
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – cenu za dlhoročnú podporu činnosti Digitálnej koalície a vypracovanie Stratégie digitálnych zručností pre Slovensko preberá Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka MIRRI SR.

Predošlé
Ďalšie

Ľudia sú najväčším bohatstvom národa, to si na rezorte diplomacie uvedomujeme. Preto sa usilujeme prilákať mladých ľudí zo zahraničia na Slovensko, aby študovali technické odbory. Podporujeme tiež aktivity pre návrat našincov pracujúcich v zahraničí domov. Napríklad medzi rokmi 2018 a 2019 sme prostredníctvom ambasád zorganizovali sériu podujatí „Work in Slovakia – Good Idea,“ ktorých cieľom bola propagácia a zatraktívnenie návratu domov,“ približuje Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVEZ SR. Dodáva, že k dnešnému dňu je podpísaných deväť slovensko-ukrajinských memoránd a funguje sedem programov s univerzitami Ukrajiny. Vďaka podpore MZVEZ SR sa spustil aj projekt DigiTalents Moldova priamo v Moldavsku. Rezort sa prihlásil aj k iniciatíve Slovak Global Network, ktorej ambíciou je zosieťovať úspešných Slovákov pracujúcich v zahraničí.

Noví členovia Digitálnej koalicie

Súčasťou každého výročného rokovania Digitálnej koalície je aj prijímanie nových členov, ktoré sa doteraz vždy konalo pri príležitosti výročného rokovania. Do Digitálnej koalície vstúpilo 10 organizácií:

 1. SOŠ Polytechnická, Humenné – vedenie Strednej odbornej školy v Humennom včas porozumelo tomu, že moderné trendy majú vo vzdelávaní svoje miesto – do výučby zaradilo nové študijné odbory ako Informačné a sieťové technológie a Multimédiá, čím svojim žiakom a budúcim absolventom umožnili získať včas potrebné zručnosti a skúsenosti pre prácu s najmodernejšími digitálnymi technológiami
 2. Vydavateľstvo Book & Book – vydavateľstvo, ktoré ukazuje inovatívne hľadanie prístupov k digitálnej transformácii tlačeného textu na digitálny záznam. Zároveň je aj galériou výtvarného umenia, prepája informačné a komunikačné technológie s pedagogikou, ponúka tzv. “Book-System” pre lepšie porozumenie cudzojazyčného textu s možnosťou pripojiť ku knižnej publikácii zvuk a obraz, a okrem iného sa zaoberá aj korektúrou a zmenou textu na digitálny záznam slovom i obrazom
 3. IBM Slovensko – IBM je spoločnosť, ktorá významným spôsobom sformovala informačné technológie tak, ako ich dnes poznáme. Na Slovensku poskytuje vysoko špecializované IT služby domácim zákazníkom, avšak väčšiu časť spoločnosti tvoria centrá zdieľaných služieb, ktoré spolu s tisícmi IBM expertov podporujú predaj, služby a riešenie problémov zákazníkov s celosvetovou pôsobnosťou. Práve tým je IBM na Slovensku veľmi výnimočné
 4. NEXINEO – progresívna IT firma, ktorá poskytuje praktické riešenia pre vzdelávanie v sofistikovaných programoch ako Autodesk Autocad, Solidworks alebo Blender. Do vzdelávania nasadzuje virtualizované počítačové vybavenie, ktoré výrazne znižuje nároky na hardvérové vybavenie učební a škôl
 5. Ženský algoritmus – Združenie prostredníctvom svojho exekutívneho dámskeho tímu búra zažité stereotypy, inovatívne vzdeláva dievčatá a ženy v oblasti technológií a líderstva, šíri osvetu o predsudkoch a potrebe diverzity. Aktivistky združenia takto “stavajú mosty” medzi ženami a ich ambíciami, budovaním inklúzivnejšej spoločnosti pre všetkých, prepájaním neziskového sektora, súkromných firiem a škôl
 6. Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní – Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní vznikla z projektu “Deti nepočkajú!” Jej poslaním je viesť partnerský dialóg verejnosti so svojimi zvolenými zástupcami a s médiami, na základe pozitívnych z domova i zo zahraničia. Jej poslaním je monitorovať tvorbu legislatívy a politických rozhodnutí v oblasti vzdelávania a predkladať vlastné proaktívne návrhy riešení, ktoré chránia záujmy detí
 7. AkSen – aktívny senior o.z. – je komunitná a informačná platforma, ktorá sa už viac ako 13 rokov sústredí na aktivizáciu a spoločenskú integráciu seniorov. Prvé komunitné centrum s pravidelnými týždennými aktivitami vzniklo v Piešťanoch, avšak postupne vznikli centrá aj v ďalších mestách
 8. Združenie kresťanských seniorov Slovenska – je občianske združenie je taktiež orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti, ktoré chápe dôležitosť digitálnych zručností, o čom svedčí aj fakt, že sa zapojilo do národného projektu MIRRI Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov
 9. EDUAWEN EUROPE – základným poslaním spoločnosti je výskum v oblasti vzdelávania a implementácia zmien vo vzdelávacej praxi. S Digitálnou koalíciou spolupracuje na príprave projektu rozvoja digitálnych zručností a informatickej kultúry na všetkých školách
 10. HRDA.sk – Spoločnosť poskytuje kurzy pre podporu “Zručností pre 21. storočie”, zamerané na: analytické myslenie, aktívne učenie, komplexné riešenie problémov, kritické myslenie a mnohé ďalšie. Cieľom je prinášať relevantné informácie pre všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú oblasťou rozvoja ľudských zdrojov.

Predošlé
Ďalšie

Výročné rokovanie Digitálnej koalície – druhý deň – obsahová časť

Druhý deň 01.12.2022 pokračoval výročným rokovaním Digitálnej koalície v zameraní na poskytnutie podrobnejších informácií o príležitostiach pre členov Digitálnej koalície, ako aj o príkladoch dobrej praxe a konkrétnych národných projektoch, za ktoré Digitálne koalícia prevzala zodpovednosť. Úvod bol venovaný plenárnemu rokovaniu spolu s ostatnými hosťami ITAPA od 8:30 a po tlačovej konferencii do 13:30 pokračovali v prostredí Digitálnej konferencie odborné panely a prednášky. Záver vyznel príslovečne “Sme pripravení na (digitálnu) budúcnosť?“:
Zdroj fotografií: Digitálna koalícia/Peter Brichta.

Vybrané prezentácie väčších projektov členov Digitálnej koalície:

5 rokov Digitálnej koalícieMário Lelovský, Digitálna koalíciaPrezentovaťNárodný projekt IT AkadémiaDušan Šveda, UPJŠPrezentovaťZlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správeAndrej Bederka, Digitálna koalíciaPrezentovaťNárodná stratégia digitálnych zručností SR a Akčný plán 2023-2026Anton Jelenčiak, MIRRIPrezentuj
Predošlé
Ďalšie

Kontakt: tajomník@digitalnakoalicia.sk

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať