Vláda Slovenskej republiky schválila Program podpory Digitálnej koalície do roku 2022

19. februára 2020

LogoDK

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 19. februára 2020 schválila materiál pod názvom Program podpory Digitálnej koalície do roku 2022, ktorý vychádza zo schváleného Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022.

Vďaka tomuto rozhodnutiu budú zabezpečené finančné prostriedky na iniciovanie a plnenia záväzkov členov a na profesionálne koordinovanie aktivít Digitálnej koalície.

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy IT Asociácie Slovenska a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Jej najdôležitejšou úlohou je mobilizácia verejných a súkromných subjektov pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností. Experti totiž odhadujú, že v dôsledku dopadov 4. priemyselnej revolúcie zanikne 40 % až 60 % tradičných povolaní a až 90 % nových povolaní bude vyžadovať vysoké nároky na digitálne zručnosti zamestnancov. Navyše, na Slovensku je až 33 % povolaní nahraditeľných automatizáciou a viac ako polovica pracovníkov môže byť v blízkej dobe nahradená umelou inteligenciou, čo sú najhoršie východiská spomedzi krajín OECD.

Digitálna koalícia spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení. Pri vzniku Digitálnej koalície stálo 21 zakladajúcich subjektov, v súčasnosti má už 83 členov, ktorí spolu deklarovali vyše 232 záväzkov k zlepšeniu digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska.

OcenenieDK2018

V roku 2018 bola Digitálna koalícia ocenená európskym združením Digitaleurope prestížnym ocenením Best Member (Najlepší člen) za mimoriadny prínos pri posilňovaní digitálnych zručností na Slovensku.

Digitálnej koalícii sa od svojho vzniku podarilo zrealizovať desiatky úspešných aktivít. Členovia Digitálnej koalície sa podieľali na príprave, finalizácii a schválení Akčného plánu inteligentného priemyslu SR v úzkej spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. Nemenej dôležitou je aj spolupráca viacerých členov koalície na príprave Stratégie digitálnej transformácie Slovenska a vypracovaní akčného plánu z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a na vypracovaní Programu informatizácie školstva s výhľadom do roku 2030 spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členovia Digitálnej koalície taktiež podporili budovanie centra excelencie pre umelú inteligenciu slovak.AI.

Príkladom kvalitnej spolupráce v rámci Digitálnej koalície je iniciatíva Work in Slovakia – Good Idea! Vznikla v roku 2019 ako spolupráca Americkej obchodnej komory v SR, IT Asociácie Slovenska, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Cieľom iniciatívy je motivovať Slovenky a Slovákov pracujúcich v zahraničí k návratu domov a v spolupráci s významnými zamestnávateľmi na Slovensku im predstaviť atraktívne pracovné ponuky v odvetví IT, centrách zdieľaných služieb či v zdravotníckom sektore, ktoré adekvátne ohodnotia ich talent, skúsenosti a schopnosti.

Aktivitou Digitálnej koalície s podporou Republikovej únie zamestnávateľov je komplexná analýza a návrh opatrení pre zlepšenie stavu výučby matematiky na slovenských základných a stredných školách, ako i účasť v pracovnej skupine Štátneho pedagogického ústavu pre vypracovanie koncepcie zlepšenia vzdelávania v matematike. Členovia Digitálnej koalície rovnako podporujú rozvoj vzdelávania v informatických a polytechnických odboroch na stredných a vysokých školách a viacerí členovia poskytujú školám kvalitných lektorov a technické vybavenie, vďaka čomu sa darí zlepšovať výučbu technických a prírodovedných predmetov.

Rokovanie Digitalnej koalicie 14.2.2019

Členovia Digitálnej koalície sa taktiež podieľajú na realizácii projektov pre zlepšenie vzdelávania ako je IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, príprave nových projektov a aktívne podporuje projekty Junior Internet, IT Fitness Test.

Digitálna koalícia je podpísaná aj pod prvým spoločným študijným programom slovenských a ukrajinských vysokých škôl, ktorý umožní talentovaným ukrajinským študentom IT doštudovať na Slovensku a súčasne získať prax v IT firmách.

Členovia sa podieľajú na organizácii konferencií, workshopov a verejných podujatí zameraných na zvyšovanie povedomia o digitálnej transformácii, pomáhajú s odborným vzdelávaním v oblasti IKT pre vysokoškolákov, či realizujú IT kurzy pre seniorov.

Zoznam členov a záväzkov nájdete na stránke www.digitalnakoalicia.sk.

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať