Na úvodnom stretnutí Digitálnej koalície 26.9.2017 bolo prijatých 21 zakladajúcich členov s 90 záväzkami v oblasti zvyšovania digitálnych kompetencií a vytvárania podmienok pre zvládnutie digitálne transformácie. Účastníci druhého rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície 8.2.2017 privítali 16 nových členov, ktorí priniesli 43 a zakladajúci členovia k tomu pridali 12 nových záväzkov.

Na rokovaní Digitálnej koalície 19.6.2018 deklarovalo 15 nových členov spolu 34 nových záväzkov. K tomu pôvodný člen Digitálnej koalície spoločnosť Microsoft Česká republika a Slovensko deklarovala nový záväzok.

To znamená, že Digitálna koalícia aktuálne eviduje spolu 52 členov so 180 záväzkami, vrátane nového záväzku spoločnosti Microsoft, deklarovaného počas rokovania.

Členovia Digitálnej koalície majú možnosť priebežne počas roka zaznamenávať plnenie svojich záväzkov a tak upozorniť aj na zvlášť hodnotné a zaujímavo plnené záväzky na tejto stránke v menu Plnenie záväzkov. Celkové vyhodnotenie stavu a plnenia záväzkov sa uskutoční na výročnom rokovaní ku koncu roka 2018, resp. na začiatku roka 2019.

1.1 Vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť v SR

V spolupráci so zúčastnenými rezortmi a v nadväznosti na výsledky podobných štúdií popredných ekonomík EÚ a sveta vypracovať štúdiu dopadov štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 na Slovenskú republiku a odporúčaní pre využitie digitalizácie a Industry 4.0 ako príležitosti pre riadenie dopadov na zamestnanosť v SR a zvýšenie globálnej konkurencieschopnosti ekonomiky SR. Ostatní členovia Digitálnej koalíciu budú súčinní na vypracovaní štúdie v oblasti, v ktorej pôsobia a v im primeranom rozsahu.

STAV ZÁVÄZKU: PRIEBEŽNE PLNENÝ

Úrad získal  grant pre financovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť SR od Európskej komisie cez Program na podporu štrukturálnych reforiem. 

1.2 Koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií, vlastný vklad do popularizácie štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT

V úzkej spolupráci s IT Asociáciou Slovenska koordinácia popularizácie so štátnymi inštitúciami – rezortmi, rezortnými organizáciami, organizáciami verejnej správy, zástupcami zamestnávateľov, súkromnými spoločnosťami z IKT sektora a neziskovým sektorom zapojenými do Digitálnej koalície, najmä MPSVaR SR, MH SR a MŠVVaŠ SR.

STAV ZÁVÄZKU: PRIEBEŽNE PLNENÝ

Úrad podpredsedu vlády si je vedomý dôležitosti témy digitálnych zručností a aj preto podporuje popularizáciu digitálnych zručností podporou rôznych aktivít ako IT fitness test, alebo cez osobu samotného vicepremiéra, ktorý túto tému aktívne prezentuje na všetkých fórach.

1.3 Zváženie možností podpory malých projektov firiem, startup-ov a výskumných inštitúcií podporujúcich riešenia Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do všetkých odvetví

Zvážiť optimálny spôsob, výzvy a súčinnosť zamestnávateľov (ITAS) a Digitálnej koalície na projektoch pre využitie Industry 4.0 a prenikanie digitalizácie do života občana, výkonu špecializovaných kompetencií v sektore IKT, prenikanie digitalizácie do rôznych sektorov hospodárstva (digitálna ekonomika, Smart industry, Smart city atp.) a zvyšovanie digitálnych kompetencií a digitalizácie a informatizácie vo vzdelávaní.

1.4 Podpora sekretariátu Digitálnej koalície.

Personálna a finančná podpora sekretariátu Digitálnej koalície. Nárazová podpora pri organizovaní náročnejších podujatí, najmä s účasťou štátne správy.

STAV ZÁVÄZKU: PRIEBEŽNE PLNENÝ

V súvislosti s podporou sekretariátu Digitálnej Koalície ÚPVII prijal pracovníka, ktorého významnou časťou agendy bude aj agenda DK

2.1 Iniciovať verejnú diskusiu o vhodnej štruktúre absolventov vysokých škôl vzhľadom na potreby trhu práce

Priebežne plnený
V spolupráci s RUZ sa diskutuje formát a logistika, prvý diskusný formát je predbežne dohodnutý v prvom kvartáli 2018

2.2 Podporiť vytváranie systému na sledovanie uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce

Priebežne plnený
Prejavili sme záujem o zapojenie do pilotnej fázy EUROGRADUATE, obnovená zmluva s SP na výmenu údajov, preverovanie možnej integrácie na UPSVAR. Prebiehajúca integrácia RIS na rerenčný register RUOZ – uchádzačov o zamestnanie.

2.4 Podporiť úpravu a tvorbu nových študijných programov na VŠ v nadväznosti na potreby digitalizácie a Industry 4.0

Priebežne plnený
Čaká sa na vyhlásenie výzvy z OPLZ. Realizácia aj v rámci projektu IT Akadémia. Zastrešuje CVTI.

2.7 Podpora rozvoja znalostného manažmentu a zavedenie mentorovania na regionálnych školách

Podpora rozvoja znalostného manažmentu a zavedenie mentorovania na regionálnych školách. (Zmena názvu a popisu záväzku nastala z dôvodu racionalizácie a spojeného riešenia častí záväzku). Je pripravený návrh záväzných požiadaviek na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.
Spresnený
Podpora rozvoja znalostného manažmentu a zavedenie mentorovania na regionálnych školách. (Zmena názvu a popisu záväzku nastala z dôvodu racionalizácie a spojeného riešenia častí záväzku). Je pripravený návrh záväzných požiadaviek na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

2.8 Overiť na základných a stredných školách účinnosť adaptívneho vzdelávania.

Pripravuje sa návrh riešenia záväzku v súčinnosti s NÚCEM.

Spresnený
Overiť na základných a stredných školách účinnosť adaptívneho vzdelávania. (Zmena názvu z dôvodu upresnenia zmyslu záväzku). SRŠ pripravuje návrh riešenia záväzku v súčinnosti s NÚCEM.

2.9 Zaviesť výučbu algoritmického myslenia, programovania a dátovej vedy už od základných škôl

Priebežne plnený
Pripravujú sa podklady o súčasnom stave výučby algoritmického myslenia, programovania a dátovej vedy. (IT Akadémia – CVTI)

2.10 Poskytnúť podporu pri rozšírení profesijných štandardov pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl.

Spresnený
Poskytnúť podporu pri rozšírení profesijných štandardov pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl. (Zmena názvu a popisu záväzku nastala z dôvodu racionalizácie a osobitného riešenia častí záväzku). SRŠ pripravuje vytvorenie štandardu didaktických digitálnych kompetencií a následných krokov.

2.11 Špecializovať stredné odborné školy v oblasti informačných a komunikačných technológií

Priebežne plnený
Za účelom špecializácie SOŠ v oblasti IKT boal v rámci novely vyhlášky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej príslušnosti k odborom vzdelávania vytvorená osobitná skupina odborov vzdelávani 25 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE, ktorá obsahuje odbory vzdelávania pre oblasť IKT. V súlade s vytvorením predmetnej skupiny odborov vzdelávania bol vytvorený Štátny vzdelávací program pre oblasť IKT definujúci vzdelávacie štandardy a profil absolventa v oblasti stredoškolského štúdia v IKT. Zároveň bol vypracovaný normatív materiálno-technického a priestorového vybavenia, ktorý stanovujé základné požiadavky na materiálno-technické a priestorové vybavenie SOŠ pre oblasť IKT, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

2.12 Rozšíriť a podporiť národný IT FITNESS TEST v roku 2018

Priebežne plnený
MŠVVaŠ je personálne aj technicky pripravené podporiť IT FITNESS TEST 2018

2.14 Popularizovať zvyšovanie digitálnych zručností učiteľov, budúcich učiteľov a žiakov

Priebežne plnený
 formou realizácie DEO – digitálny edukačný obsah a materiálna podpora digitálneho vzdelávania

3.1 Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce.

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce (Práca 4.0 ako súčasť národnej stratégie Priemysel 4.0)
Priebežne plnený
Záväzok 3.1 MPSVR splní realizáciou NP Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Sektorové (odvetvové) rady v jeho rámci vypracujú analýzy dopadov technologických zmien na povolania príslušné danému odvetviu a zadefinujú požiadavky pre jednotlivé štandardy zamestnaní. Výstupom NP bude o. i. strategický dokument Práca 4.0 ako súčasť národnej stratégie Priemysel 4.0. Predpokladaný začiatok realizácie NP je september/október 2018.

3.2 Popularizácia štúdia, získavania kompetencií a zamestnávania v oblasti IT

Priebežne plnený
Dňa 7. 12. 2017 MPSVR SR začala realizáciu NP Prognózy vývoja trhu práce v SR II. Každoročným výstupom NP sú aktuálne prognózy a strednodobé výhľady s prehľadom najžiadanejších povolaní a k nim prislúchajúcich študijných odborov. MPSVR SR bude každoročne organizovať informačné semináre pre kariérnych a východných poradcov zo škôl, poradcov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, kompetentných pracovníkov samospráv a regionálne médiá a to v každom kraji osobitne. Výsledky prognóz budú širokej verejnosti dostupné na špeciálnom informačnom webovom portáli.
Dňa 21. 12. 2017 vyhlásila Implementačná agentúra (IA) MPSVR SR dopytovú výzvu Rozvoj sektorových zručností (OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01) s celkovou alokáciou 10 mil. €. Výzvou budú financované vzdelávacie/rekvalifikačné projekty na zaškolenie/odbornú prípravu nových zamestnancov podľa špecifických požiadaviek na pracovné zručnosti/vedomosti/znalosti u konkrétnych zamestnávateľov.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje NP Repass, ktorým rezort financuje širokú škálu rekvalifikačných programov. V spolupráci s ITAS MPSVR SR v súčasnosti identifikuje vhodné rekvalifikačné programy pre záujemcov o prácu v IT sektore.

3.3 Zjednodušenie a zrýchlenie zamestnávania IT špecialistov zo zahraničia mimo EÚ na Slovensku

Priebežne plnený
Pre zamestnávanie vysokokvalifikovaných IT špecialistov s ukončenou vysokou školou z krajín mimo EÚ môžu zamestnávatelia v SR využiť režim tzv. modrej karty (prechodný pobyt na účel vysokokvalifikovaného zamestnania). Na vydanie modrej karty sa vzťahuje skrátená lehota v dĺžke 30 dní. MPSVR SR spolupracovalo so skupinou poslancov NR SR pri príprave novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá zruší povinnosť nahlásenia voľného pracovného miesta (30 dní) a zabezpečí automatické vydanie súhlasného stanoviska úradu práce ku žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania pre zamestnania, ktoré MPSVR SR raz do roka zaradí do zoznamu profesií s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Novela nadobudne účinnosť 1. mája 2018.

3.4 Komplexný elektronický systém na sledovanie uplatnenia absolventov VŠ a SŠ na trhu práce

Priebežne plnený
MPSVR SR pripravilo v spolupráci so zainteresovanými partnermi dohody, ktoré zabezpečia zdieľanie potrebných údajov a ich transfer do jednotného systému pod gesciou MPSVR SR ako ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za politiku zamestnanosti v SR. Zároveň MPSVR SR pripravuje riešenie systému pod názvom Stopa absolventa na báze existujúcich informačných systémov vo vlastnej pôsobnosti.

4.1 Aktívna podpora spoločných aktivít s Európskou komisiou na zvýšenie povedomia o potrebe digitálnych zručností vrátane podujatia IT Fitness test, ktorý vznikol v rámci iniciatívy Európskej komisie Týždeň IT zručností „eSkills Week“.

Aktívna podpora spoločných aktivít s Európskou komisiou na zvýšenie povedomia o potrebe digitálnych zručností vrátane podujatia IT Fitness test, ktorý vznikol v rámci iniciatívy Európskej komisie Týždeň IT zručností  „eSkills Week“. –>  Túto aktivitu chceme podporiť aj v roku 2018.
Splnený za rok 2017
Európska komisia prináša prostredníctvom nových opatrení a návrhov novej legislatívy pozitívnu zmenu v zlepšovaní digitálnych zručností na celoeurópskej úrovni. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku tieto nové návrhy aktívne komunikuje prostredníctvom svojich mediálnych aktivít (publikovanie tlačových správ a komentárov, organizácia tlačových konferencií) a odborných podujatí pre zainteresované strany. Medzi aktivity, ktoré v r. 2017 Zastúpenie aktívne komunikovalo, bol aj IT Fitness Test.

4.2 Príprava podujatí pre študentov stredných škôl, ktoré prepájajú vedomosti o EÚ s digitálnymi zručnosťami ako napríklad Mladý digitálny Európan.

Príprava podujatí pre študentov stredných škôl, ktoré prepájajú vedomosti o EÚ s digitálnymi zručnosťami ako napríklad Mladý digitálny Európan. –> Zastúpenie bude v organizácii súťaže Mladý Digitálny Európan pokračovať aj v roku 2018.
Splnený za rok 2017
Zastúpenie Európskej komisie v SR zorganizovalo v r. 2017 podujatie Mladý Digitálny Európan.
Ide o vedomostnú súťaž (elektronický test) pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska, ktorá sa realizuje formou školského online elektronického testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. Organizátorom podujatia je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Počet účastníkov podujatia: 1 958 študentov zo 121 škôl.

4.3 Podpora štúdií STEM na Slovensku (napríklad súťaž Junior Internet - organizuje Amavet)

Podpora štúdií STEM na Slovensku (napríklad  súťaž Junior Internet – organizuje Amavet) –> záväzok obnovený aj na rok 2018.
Splnený za rok 2017

Zastúpenie Európskej komisie aktívne podporovalo v roku 2017 súťažnú konferenciu Junior Internet, nad ktorou prevzal vedúci Zastúpenia Európskej komisia záštitu. Podujatie organizuje s AMAVET – Asociáciou pre mládež, vedu a techniku na Slovensku. Súťaž Junior Internet je určená žiakom základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov, a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok s vzdelávacím obsahom. Zastúpenie v podpore Junior Internet bude aj naďalej pokračovať v roku 2018.

Zastúpenie Európskej komisie aktívne podporovalo v roku 2017 Festival vedy a techniky, ktorý je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

4.4 Podpora Digitálnej koalície v napĺňaní cieľov kampane EK „Digital Skills and Jobs Coalition“

Podpora Digitálnej koalície v napĺňaní cieľov kampane EK „Digital Skills and Jobs Coalition“ –> záväzok obnovený ak na rok 2018.
Splnený za rok 2017

Zastúpenie Európskej komisie zabezpečilo Digitálnej koalícii v roku 2017 podporu prostredníctvom mediálnej spolupráce.

Vďaka ďalšej komunikácii s médiami a zainteresovanými stranami bude Zastúpenie pokračovať aj v r.2018 v mobilizácii ďalších partnerov zo súkromného a verejného sektora ako aj občianskej spoločnosti. Cieľom mobilizácie bude zvyšovanie povedomia o dôležitosti digitálnych zručností. Spoločné aktivity s Digitálnou koalíciou by mali viesť k tomu, aby každý jednotlivec na Slovensku rozvíjal svoje digitálnej zručnosti, ktoré sú v dnešnej modernej dobe potrebné na úspešné zaradenie sa do pracovného procesu.

NOVÝ: 4.5 Informačný materiál určený predovšetkým dievčatám na stredných školách o výhodách štúdia IKT

Zastúpenie Európskej komisie v spolupráci s organizáciou Aj ty v IT pripravuje v r. 2018 informačný materiál určený predovšetkým dievčatám na stredných školách, prostredníctvom ktorého chce poukázať na výhody štúdia ICT. Materiál bude informovať dievčatá, ich rodičov i verejnosť o tom, že vo svete IT je výhodné mať ženy a toto štúdium a práca v ICT odbore môžu byť pre nich prínosné.

NOVÝ: 4.6 Nový akčný plán digitálneho vzdelávania

Zastúpenie chce okrem iného v r.2018 aktívne komunikovať aj nový akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý načrtáva spôsob, akým EÚ môže pomôcť jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania lepšie sa prispôsobovať životu a práci v ére rýchlych digitálnych zmien vďaka:
• lepšiemu využívaniu digitálnych technológií na výučbu a učenie sa,
• rozvoju digitálnej kompetencie a zručností potrebných na život a prácu v ére digitálnej transformácie a
• zdokonaľovaniu vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov.

5.1 Aktívna príprava politík zamestnanosti z pohľadu zamestnávateľov vrátane analýzy budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu

Priebežne plnený
Vypracovaná Analýza prepojenia absolventov stredných a vysokých škôl s
potrebami trhu práce v kontexte financovania vzdelávania v SR

5.2 Identifikácia požiadaviek jednotlivých sektorov z hľadiska dodatočnej potreby a úbytku pracovnej sily

Priebežne plnený
Vypracovaná Analýza prepojenia absolventov stredných a vysokých škôl s
potrebami trhu práce v kontexte financovania vzdelávania v SR

5.3 Vytvorenie podvýboru VHSP pre digitálnu ekonomiku a digitálne zručnosti

Splnený
Prvé rokovanie podvýboru pre digitálnu ekonomiku sa uskutočnilo 25.10.2017

5.4 Usporiadanie konferencie k téme budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu

Priebežne plnený
Konferencia k téme budúcich požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu je
plánovaná na september 2018

5.5 Spoločné vyhlásenie sociálnych partnerov k zmenám požadovaných kvalifikácií a zručností zamestnancov v budúcich povolaniach

Priebežne plnený
Uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami Konfederácie odborových zväzov SR na pôde
RÚZ

5.6 Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0

Priebežne plnený
RÚZ vypracovala Analýzu dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov, v súkromnom a verejnom sektore. RÚZ čaká na vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť v SR, ktorú má vypracovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

6.1 Rozšírenie podujatia Mladý tvorca v rámci JOB EXPO o intenzívnu popularizáciu digitálnych kompetencií v rámci ďalších ročníkov 2018-2020 o popularizáciu digitálnych kompetencií zameraním na "Digitálnu ekonómiu" a riešenie "SmartIndustry".

Priebežne plnený
Zábavnou a interaktívnou formou priblížiť potrebu zvyšovania IT zručností žiakov a študentov na výstave Mladý tvorca 2018 v spolupráci so spolocnostou Microsoft Slovensko. Zorganizujeme interaktívny workshop pre žiakov zameraný  na programovanie, prezentáciu prieskumu o dôvodoch nezáujmu žiakov o STEM / technické predmety a zároveň aj diskusiu odborníkov k tejto problematike s cieľom vypracovať odorúčania ako sa s týmto problémom vyspriadať.

6.2 Zvýšenie dôrazu pre propagáciu výstupov žiakov stredných odborných škôl pripravujúcich absolventov v skupine odborov 25 - ITaT a prezentácií produktov a výstupov demonštrujúcich prenikanie digitálnych technológií, automatizácie a prvkov umelej inteligencie do výrobných procesov a služieb.

Priebežne plnený
Pri príprave výstavy Mladý tvorca 2018 vytvárame priestor pre propagáciu výstupov žiakov stredných odborných škôl v skupine odborov 25-ITaT . V súčasnosti oslovujeme školy vyučujúce tieto odbory. Spolupracujeme so SIEA ktorá realizuje projekt inovujme.sk.

6.3 Zapracovanie systému spolupráce, cieľov a vybraných záväzkov vznikajúcej Digitálnej koalície do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu, v časti ľudské zdroje.

Priebežne plnený
Uvedený záväzok je v súčasnosti rozpracovaný v časti Akčného plánu inteligentného priemyslu týkajúcej sa trhu práce a vzdelávania

7.2 Získanie 10 aktívnych členov Digitálnej koalície z členov ITAS v roku 2017

Splnený
Členovia DK získanýí v roku 2017, pristupujúci k 8.2.2018: Cisco Systems, T-Systems, Microsoft, Soitron, IT-v kurze, Datalan, Orange Slovensko, Itera Slovakia, SimpleCell Networks Slovakia, Uber Slovakia.

7.4 Podpora konferencie RÚZ k budúcim požiadavkám zamestnávateľov na pracovnú silu v roku 2018

ITAS inicioval konferenciu na RUZ konferenciu plánovanú v októbri 2018, hospodársky výbor RUZ podujatie schválil. Po rozhodnutí prezídia RUZ začne príprava realizácie samotného podujatia konferencie.

7.5 Aktívna participácia - zapájanie spoločností do národného projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Priebežne plnený
Zastúpenie v riadiacom výbore projektu a pre vytváranie siete spolupráce medzi školami a IT firmami.

8.1 Bude vyvíjať postupy a metodiky vzdelávania využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT)

8.2 Bude organizovať súťaže na rozvoj informatického myslenia žiakov a študentov a identifikáciu a podchytenie talentovaných študentov

8.3 Bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní

8.4 Bude pripravovať a otvárať nové informatické špecializácie a medziodborové študijné programy

8.5 Pripraví obsahovo aj metodicky postgraduálne vzdelávanie v informačnej bezpečnosti

8.6 Bude propagovať štúdium informatických disciplín

8.7 Bude vypracovávať analýzy a expertízy pre potreby štátnych orgánov v oblastiach vzdelávania, informatizácie spoločnosti, informačnej bezpečnosti

dd

8.8 NOVÝ Univerzita bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní na ZŠ a SŠ

Bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní na ZŠ a SŠ (uvedený záväzok je konkrétnou pilotnou aktivitou voči záväzkom MŠVVaŠ SR 2.10, 2.13 a 2.14):
1. Realizovať od roku 2018/09 2- ročný pilotný projekt „Inovatívna príprava budúcich učiteľov pre vzdelávanie v modernej škole v spolupráci s inovatívnymi učiteľmi zo ZŠ a SŠ a v spolupráci s IT sektorom“ na Univerzite Komenského.
2. Propagovať vo výučbe budúcich učiteľov na VŠ a medializovať pozitívne príklady inovácií vo vzdelávaní s digitálnymi technológiami v rámci spolupráce škôl a IT sektoru (napr. Microsoft Innovative Educator, Cisco Akadémia, ITAS aktivity so školami a i.)
3. Aktívne využitie výstupov projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Prírodovedecká fakulta a fakulta Matematiky fyziky a informatiky odborne garantuje a vytvára e-metodické materiály zamerané na vyučovanie prírodných vied s podporou digitálnych technológií, ktoré sa v projekte používajú na vzdelávaní učiteľov ZŠ a SŠ.

8.9 NOVÝ Podpora vypracovania úvodnej štúdie znalostných potrieb informačnej spoločnosti

Univerzita Komenského bude súčinná a ponúka spoluprácu na spoločnom vypracovaní úvodnu štúdiu znalostných potrieb informačnej spoločnosti a možnosti, ako ich naplniť (v prepojení na záväzky Slovenskej informatickej spoločnosti).

9.1 Podpora zvyšovania úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných osôb, ako aj podnikateľov, na úroveň potrebnú pre efektívne využívanie digitálnych technológií, na úroveň uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky a sieťovanie a podporu škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT.

Podpora zvyšovania úrovne digitálnej gramotnosti zamestnaných aj nezamestnaných osôb, ako aj podnikateľov, na úroveň potrebnú pre efektívne využívanie digitálnych technológií, na úroveň uplatňovanú na trhu práce a na úroveň potrebnú pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky a sieťovanie a podporu škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT.
Splnený v roku 2017
V roku 2017 STU podporila STU úroveň digitálnej gramotnosti najmä aktivitami v oblasti vzdelávania a výskumu, v tomto roku úspešne ukončilo vysokoškolské štúdium 518 absolventov I. stupňa, 497 absolventov na II. stupňa a 86 frekventatnov Sieťovej akadémie mimo vyoskoškolského štúdia.

9.2 NOVÝ Inovovať vzdelávanie v informatických študijných programoch, vypísať spoločensky aktuálne a atraktívne témy tímových, semestrálnych a ročníkových projektov, záverečných, diplomových a dizertačných prác podľa medzinárodne uznávaných štandardov.

Inovovať vzdelávanie v informatických študijných programoch, vypísať spoločensky aktuálne a atraktívne témy tímových, semestrálnych a ročníkových projektov, záverečných, diplomových a dizertačných prác podľa medzinárodne uznávaných štandardov.

9.3 NOVÝ Predložiť projekt na zlepšenie priestorového, technického, didaktického a personálneho zabezpečenia vzdelávania IKT expertov a lídrov ako aj podmienok IKT výskumu využitím dostupných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ

Predložiť projekt na zlepšenie priestorového, technického, didaktického a personálneho zabezpečenia vzdelávania IKT expertov a lídrov ako aj podmienok IKT výskumu využitím dostupných zdrojov vrátane štrukturálnych fondov EÚ

9.4 NOVÝ Podporiť inovácie v priemysle prostredníctvom spoločných výskumných a/alebo inovačných projektov

Podporiť inovácie v priemysle prostredníctvom spoločných výskumných a/alebo inovačných projektov

9.6 NOVÝ Zvyšovať atraktívnosť vzdelávania v IKT v očiach žiakov základných a stredných škôl s osobitným zreteľom na možnosti štúdia a uplatnenia sa dievčat v informačných technológiích; v spolupráci s partnerskými inštitúciami a študentami

Zvyšovať atraktívnosť vzdelávania v IKT v očiach žiakov základných a stredných škôl s osobitným zreteľom na možnosti štúdia a uplatnenia sa dievčat v informačných technológiích; v spolupráci s partnerskými inštitúciami a študentami

9.7 NOVÝ Realizovať výskum v perspektívnych oblastiach IKT vrátane oblastí akými sú web orientované technológie, kybernetická bezpečnosť, Big Data, Cloud Computing, umelá inteligencia a pod.

Realizovať výskum v perspektívnych oblastiach IKT vrátane oblastí akými sú web orientované technológie, kybernetická bezpečnosť, Big Data, Cloud Computing, umelá inteligencia a pod.

9.8 NOVÝ Pripraviť a predložiť projekt dlhodobého strategického výskumu v oblasti priemyselných technológií pre 21. storočie využívajúci synergiu výskumu progresívnych materiálov a digitálnych technológií (vrátane Industry 4.0).

Pripraviť a predložiť projekt dlhodobého strategického výskumu v oblasti priemyselných technológií pre 21. storočie využívajúci synergiu výskumu progresívnych materiálov a digitálnych technológií (vrátane Industry 4.0).

10.1 Súčinnosť na štúdii dopadov v oblasti digitalizácie vo vzdelávaní

Priebežne plnený
Sme pripravení podielať sa na štúdii dopadov v oblasti digitalizácie vo vzdelávaní  – očakávame súčinnosť s partnermi projektu. Digitalizácia je priebežne zpracovávaná do vzdelávacích procesov vo vzdelávaní na celej univerzite. Podpora je hlavne:1. Elearningový systém, 2. Akademický informačný systém  3. Služby univerzitnej knižnice, 4. Služby Centra IKT

10.2 Integrácia digitálneho vzdelávania do študijných programov

Priebežne plnený
Všetky fakulty využívajú systém  E-vzdelávanie, kde spravujú elektronickú podoporu pre obsah vzdelávania. Okrem toho Fakulta Riadenia a Informatiky a Elektrotechnická fakulta inovujú svoje študijné programy v súľade s aktuálnymi trendami v oblasti IKT. Súčasne pripravujú inováciu existujúcich študijných programov a nové študijné programy v oblasti aplikovania IKT. Predpokladáme úpravu legislatívy ohľadne študijných programov tak, aby bolo možné zabezpečovať študijné programy z oblasti IKT orientované na podporu praxe.

10.3 Spolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Priebežne plnený
Žilinská univerzita v Žiline je zapojená do národného projektu IT akadémia.

10.4 Rozvoj a rozširovanie pôsobnosti vzdelávacieho IKT klastra Z@ICT

Priebežne plnený
V rámci IKT klastra Z@ICT zabezpečujeme v spolupráci s firmami, VÚC a strednými školami inováciu obsahu študijných programov na gymnáziách a stredných odborných školách o IKT. Taktiež organizujeme súťaže a prezentácie pre študentov základných a  stredných škôl v regióne. Klaster sa zapojil do projektu „Podnikavým patrím Európa“ prostredníctvom VTP Žilina, v rámci ktorého boli mladým ľuďom prezentované motivačné príbehy na vstup do IKT sektoru.
Klaster sleduje, koľko študentov sa zapísalo na vybrané gymnázia a SŠ.
Klaster vypracoval koncept výučby informatiky na SŠ a výsledky analýzy dokumentujú  rozdielnosti vedomosti učiteľov z oblasti Informatiky. Preto sa organizuje zaškoľovanie zainteresovaných učiteľov SŠ.
Klaster predstavil svojim členom  národný projekt IT akadémia – jej účastníkov, cieľ a možnosť spolupráce s ITAS. Konštatujeme, že SOŠ KNM a Gymnázium Viliama Paulíny-Tótha sa už zapojili do tohto projektu a získajú špeciálne laboratórium. Získalo ho aj Gymnázium Varšavská. V rámci klastra vznikla učebnica HOOP pre objektovo orientované programovanie pre stredoškolákov.

10.5 Vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia pre učiteľov základných škôl

Priebežne plnený
Pripravujeme vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia, ktoré nadviaže na súčasné formy ďalšieho vzdelávania učiteľov základných a stredných  škôl.

10.6 Vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia pre verejnosť, zamestnancov a podnikateľov

Priebežne plnený
Pripravujeme vytvorenie vzdelávacieho a konzultačného prostredia, ktoré nadviaže na súčasné formy spolupráce s firmami. Jedná sa o realizáciu seminárov a školení, kde firmy prinášajú ich najnovšie skúsenosti s IKT, ale aj pracovníci univerzity informujú verejnosť a zabezpečujú školenia pre spolupracujúce firmy. Realizáciu zabezpečuje Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA a jednotlivé fakulty so svojimi zamestnancami a vo svojich priestoroch.

11.1 Vytvorenie spoločného magisterského študijného programu v roku 2017 s vybranými univerzitami na Ukrajine pre pokračovanie štúdia mladých Ukrajincov na VŠEM VS v Bratislave v slovenskom jazyku, vrátane vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe na Slovensku pre potreby verejnej správy a podnikovej sféry. Súčasťou bude prieskum (výskum) podmienok a výhod spolupráce s ukrajinskými univerzitami a prehľad motivácie študujúcich mladých ľudí na Ukrajine pre migráciu za štúdiom a prácou v oblasti IKT na Slovensko a do EU. Predpoklad: do 50 študentov v rámci pilotnej spolupráce s ukrajinskými univerzitami v roku 2018.

Splnený v roku 2017
Rieseny problem:  Prehlbujuci sa nedostatok IT specialistov na Slovensku, klesajuci zaujem slovenskych studentov o studium IT odborov, klesajuca kvalita IT fakult na Slovensku vdaka neadekvatnemu platovemu ohodnoteniu IT pedagogov voci praxi, kde je priemerna mzda pedagogov na urovni 40% ohodnotenia v praxi,  Ciel: Zabezpecit dostatok IT specialistov pre hospodarstvo SR. Riesenie: V roku 2017 bol vytvoreny unikatny spolocny studijny programu medzi slovenskou a ukrajinskou IT univerzitou, kde studenti ukrajinskej univerzity studujuci IT odbory po ukonceni 4. rocnika prichadzaju na Slovensko a na prax do firiem a pokracuju v studiu 5. rocnika na slovenskej univerzite VSEMVS.  Financovanie: Naklady na studium, pobyt na Slovensku hradia IT firmy. Benefity: Slovensko a IT firmy ziskaju IT expertov, VSEMVS ziska dodatocnych studentov a bude rozvijat aj IT odbory,
Ukrajina ziska IT expertov v spriatelenej krajine kde nadviazu kontakty a mozu pomoct po normalizacii situacie na UA rozvinut domaci IT sektor v EU priestore. Student ziska EU uznavany diplom a zahranicnu prax vo firmach podnikajuch v EU prostredi. Kto zabezpecuje: ITAS+VSEMVS+MZV (podporu slovenskej ambasady na Ukrajine, vytvorenie slovenskeho domu v Charkove) + UPPVII (memorandum s VSEMVS, podporu pre urychlenie procesov ziskania pracovneho povolenia a povolenia k pobytu).

12.1 Odborná garancia pri príprave sieťových predmetov na SŠ a VŠ v projekte IT Akadémia

Priebežne plnený
Aktuálne sú vedené práce na príprave 4 predmetov (garanti za Cisco: J. Janitor, K. Kniewald)

12.2 Nárast počtu Cisco Networking Akadémií o 30%

Splnený
2016 – 72 akadémií, 2018 (január): 110 akadémií, Súťaž NAG 2018 – je v štádiu príprav, prrípravu úloch garantujú experti CISCO, predbežný termín je stanovený na 23.3.2018

12.3 Odborná garancia a organizácia konferencie učiteľov v programe Sieťových akadémii v roku 2018.

Priebežne plnený
Konferencia sa bude konať v dňoch 14.-16.6.2018 v S. Lesnej

12.4 Koordinácia, odborná garancia a expertízna podpora pri zavádzaní programu Sieťových akadémii v SR (SŠ a VŠ) do školských vzdelávacích a študijných programov.

Koordinácia, odborná garancia a expertízna podpora pri zavádzaní programu Sieťových akadémii v SR (SŠ a VŠ) do školských vzdelávacích a študijných programov. Zabezpečenie udržateľnosti zapojených škôl.Počet študentov minimálne 5000 za rok. Príprava študentov na odborné medzinárodné certifikácie CCNA a CCNP. Odborná garancia a expertízna podpora v oblasti sieťovej bezpečnosti, organizácia seminárov, workshopov a konferencií, vrátane popularizácie povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Splnený za rok 2017
Aktálny počet študentov je takmer 16000 (v roku 2016 bol 5.500). Sú organizované odborné konzultácie pre inštruktorov sieťových akadémií zo strany expertov Cisco (konzultácie koordinuju experti: J. Janitor – oblasť IoT a sieťovej bezpečnosti a K. Kniewald – sieťové predmety a príprava nových štúdijných programov na stredných školách.

13.1 Každoročne pripravíme v Študentskom trénerskom centre 20 stredoškolských študentov.

Každoročne pripravíme v Študentskom trénerskom centre 20 stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším. –> Nový ročník dvojročného štúdia odštartoval 12.1.2018 a je v ňom  24 študentov.
Splnený za rok 2017
Štúdium ukončilo 20 absolventov. V januári 2018 Microsoft otvoril nový ročník študentov.

13.2 Podpora vzdelávania učiteľov informatiky.

Všetkým učiteľom informatiky poskytneme metodiky a podporu na zavádzanie nových tém do vyučovania, aby boli schopní pripravovať študentov pre digitálnu éru.
Priebežne plnený
Microsoft pracuje aj na príprave metodík pre IT učiteľov, organizuje webináre, pripravuje odbornú konferenciu a regionálne workshopy.

14.1 Podpora rozvoja učenia programovania žiakov v ZŠ. podporou súťaže iBobor - budeme spolu s organizátormi hľadať ďalšie formy a možnosti rozšírenia súťaže.

Splnený za rok 2017
Technické zabezpečenie súťaže iBobor 2017/2018 (server). Tlač letákov. Finančná pomoc určená na účasť organizátorov na medzinárodnom stretnutí organizátorov obdobných podujatí (máj 2018)

14.3 Spolupráca na národnom projekte IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE.

Prezentácie na školách SOŠ Handlová,  Spojená škola Nové Zámky,

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica o internetovej bezpečnosti.

Prednášky budú na každoročnej báze na rôzne témy. Chystáme darovať HW (servery, switche, PC) pre dané školy.  Pripravujeme súťaž pre žiakov.

15.4 Popularizácia stredného odborného vzdelávania a prípravy, vrátane duálneho vzdelávania.

Priebežne plnený
Čiastočne plnený v národnom projekte Duálne vzdelávanie 2

15.5 Podpora a propagácia prispôsobenia duálneho vzdelávania pre skupinu odborov 25 – IKT (štúdia, návrh, podpora pilotného overenia modelu).

Prebieha komunikácia k možnostiam financovania z fondov EÚ a v rámci možností národného projektu Duálne vzdelávanie 2

15.7 Podpora vytvorenia systému na sledovanie uplatnenia absolventov SOŠ na trhu práce.

Prebieha príprava špecifikácie riešenia v prispôsobení pre stredné odborné školy

16.1 Riadenie národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

Riadenie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie: CVTI SR ako prijímateľ z OP ĽZ v partnerstve s IT Asociáciou Slovenska, Košice IT Valley klastrom a Slovenskou informatickou spoločnosťou spustí pilotné vzdelávanie v oblasti štúdií STEM  so zameraním na informačné technológie v 5 univerzitách, 200 stredných školách a gymnáziách, 300 základných školách s priamou cieľovou skupinou vyše 36 000 žiakov a študentov a 2 000 učiteľov s cieľom zmeniť vzdelávací systém tak, aby ročne produkoval navyše 1 000 špecialistov pre pracovné miesta v IKT sektore.
Priebežne plnený
Národný projekt IT Akadémia prebieha s prispením operačného programu Ľudské zdroje z EŠIF v réžii CVTI SR v spolupráci s partneskými univerzitami UPJŠ v Košiciach, TU v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, UMB v B.Bystrici, UKF v Nitre, s podporou UK v Bratislave a STU v Bratislave a v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska, Košice IT Valley, Slovenskej informačnej spoločnosti a vybraných rezortných organizácií MŠVVaŠ SR.

17.1 Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov Smart City a odporúčaní

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov Smart City a Industry 4.0 a odporúčaní: Vypracovanie časti štúdie dopadov Smart City a Industry 4.0 z dôrazom na víziu a úskalia prenikania IKT a Internetu vecí do života miest, obcí, verejnej správy, verejných služieb a kvality života obyvateľov. Doplnenie vypracovanej Stratégie informatizácie miestnej územnej samosprávy v zameraní na: efektívnosť a transparentnosť, digitalizáciu regionálnych škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, prístup obyvateľstva k digitalizovaným informáciám a vedomostiam, zmeny z dopadov IKT na dopravu (inteligentná/autonómne autá), atp. napr. v rámcoch:
– nasadzovania moderných technológií (s uvážením konceptov: Digitálne mesto,  Virtualizované mesto, Informačné mesto),
– sociálnej infraštruktúry (napr. koncepty: Kreatívne mesto, Učiace sa mesto, Veda v meste, Vedomostné mesto, využitie ľudského potenciálu)
– ďalších mestských inštitúcií.
Čakáme na vypracovanie dokumentov.

17.2 Samostatná štúdia potrieb vzdelávania zamestnancov miestnej územnej samosprávy v IKT

Vypracovanie samostatnej štúdie potrieb vzdelávania zamestnancov miestnej územnej samosprávy v oblasti IKT: Vypracovanie samostatnej štúdie potrieb a obsahu vzdelávania zamestnancov miestnej územnej samosprávy v oblasti IKT a organizácií v pôsobnosti miestnej územnej samosprávy, ako objednávka vzdelávacieho obsahu pre vysoké a stredné školy, zo strany miest a obcí ako zamestnávateľov.
Priebežne plnený
Rozpracované v rámci 2 projektov OP EVS cez „DEUS“ a „DEKOM“.

17.3 Rozširovanie a dobudovanie terajších informačných systémov územnej samosprávy

Pokračovanie v informatizácii miestnej územnej samosprávy rozširovaním a dobudovaním terajších informačných systémov realizáciou ďalších projektov  (aj napr. z OP II, IROP, OP ĽZ atp.) pre riešenie vybraných oblastí Smart City a Industry 4.0, IoT atp. – Príprava a realizácia projektov so zameraním na rozšírenie pokrytia IS VS pre samosprávu na čo najväčšie územie SR, s prihliadaním aj na napĺňanie niektorých ďalších špecifických cieľov z OP II napr. : ŠC-7.5, Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát, ŠC-7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu, ŠC-7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.
Priebežne plnený
Predložený a schválený projekt DCOM+ s predpokladanou realizáciou v roku 2018. Pripravuje sa projekt v rámci e-inklúzie, zatiaľ v štádiu projektového zámeru, je zameraný na podporu imobilných spoluobčanov. Na úrad vlády SR je v súčinnosti s úradom vicepremiéra je pripravená „Stratégia informatizácie územnej samosprávy“.

18.1 Analýza podmienok a podpora udržania zahraničných investícií v Slovenskej republike s orientáciou na sektor IKT.

Analýza podmienok a podpora udržania zahraničných investícií v Slovenskej republike: Vypracovanie analýzy o potrebe množstva a kvalifikácii pracovnej sily a požiadaviek v oblasti prípravy ľudských zdrojov pre potreby zahraničných investorov pôsobiacich  na Slovensku so zameraním na R&D. Spolupráca s partnermi projektu: IT Asociácia Slovenska, VŠEMvs, Centrá zdieľaných a podnikových služieb, BSC Forum AmCham. Predpokladaný termín realizácie: rok 2018 (ideálne do 30.6.2018).
Priebežne plnený
Vytváranie podmienok na spracovanie analýzy /výročná správa SARIO, rokovanie s Lelovským o spolupráci pri spracovaní analýzy -23.1.2018, spolupráca na vytváraní podmienok pre oslovovanie študentov VŠ na Ukrajine, Slovenský dom atp.

18.2 Podpora vstupu zahraničných spoločnosti so zameraním na R&D na Slovensko

Podpora vstupu zahraničných spoločnosti so zameraním na R&D na Slovensko: Prezentácia výhod vstupu zahraničných spoločnosti na Slovensko na medzivládnych komisiách, mítingoch SARIO so zahraničnými podnikateľmi so zameraním na R&D, prednostne v IKT sektore. Prezentácia podpory Digitálnej koalície so zameraním na R&D, prednostne v IKT sektore, domácim spoločnostiam, ktoré sa na  Slovensku a zahraničí zúčastňujú na medzivládnych komisiách, mítingoch SARIO so zahraničnými podnikateľmi a na zahraničných misiách
Priebežne plnený
1. Prepájanie Vedecko výskumných pracovísk s komerčnou sférou
a. podpísane memorandum s CVTI o spolupráci pri vyhľadávaní a nastavení spolupráce
b. spustenie prípadovej štúdie s Komerčným subjektom
c.  získanie informácii a analýza motivácie výskumno -vývojových pracovísk pre prácu s komerčnými subjektami
2. Spolupráca s Univerzitami / referenčne stretnutia pre potencionálnych a existujúcich investorov s cieľom
a. identifikácie kompetencii pre spoluprácu
b. potenciál absolventov štúdii
c. spolupráca
3. Projekt  Vrát sa na Slovensko
a. Na základe vzťahov, systematickej práce a komunikácie agentúry SARIO s etablovanými investormi na tému zdrojov              a kapacít kvalifikovanej pracovnej sily sme sa rozhodli využiť potenciál ľudských zdrojov v Slovákoch žijúcich,          pracujúcich v     zahraničí.
b. V rámci pilotného projektu sme sa zamerali na konkrétnu cieľovú skupinu, a síce Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady na vybrané pozície etablovaných centier podnikových služieb s vyššou pridanou hodnotou.
c. Máme ambíciu ponúknuť Slovákom konkrétne pracovné pozície v oblasti centier podnikových služieb v Bratislave a v Košiciach zodpovedajúce ich vzdelaniu a nadobudnutým zručnostiam a skúsenostiam, a tým ich motivovať k návratu na Slovensko.Vybrané aktivity SARIO: Brno -9-13.10.2017 – prezentácia na veľtrhu/11 oslovených firiem/, Omán – 14.-17.10.2017 – podnikateľská misia /11 oslovených firiem/,  Chorvátsko – 16.10.2017 – podnikateľská misia /18 oslovených firiem/, Mexiko 20.-24.11.2017 – podnikateľská misia /9 oslovených firiem/, Vietnam-Mongolsko- Čína- 24.11. – 3.12.2017 /24 oslovených firiem/,   Kuba-27-10.-3.11.2017 – podnikateľská misia /20 oslovených firiem/, Laos-Honkong -13.-18-1.2018 – podnikateľská misia /26 oslovených firiem/,
Všetky tieto misie a ich počty sú zaznamenané v aplikáciách: príklad – http://asia2018.at.wezeo.com.

19.1 Zdynamizovanie inovácie študijných odborov v oblasti IT s dôrazom na väčšiu praktickú aplikáciu získaných znalostí za účelom rýchlej adaptácie absolventov v praxi.

Priebežne plnený
V štádiu prípravy na akreditáciu ako aj v procese akreditácie jsú študiujné programy s vyšším dôrazom na praktickú aplikáciu získaných znalostí čo umožní rýchlu adaptáciu absolventov v praxi. Ide o študijné programy Kyberbezpečnosť a Inteligenrná elektronika.

19.2 Založenie Talent akadémie - spoločnej univerzitno-firemnej platformy pre IT vzdelávanie študentov vysokých škôl iných ako IT odborov a účastníkov z praxe.

Priebežne plnený
Talent akadémia má vypracované zásady fungovania, vytvorili sa predpoklady pre jej fungovanie, plnohodnotný režim predpokladáme v priebehu roka 2018

19.3 Vytvorenie otvorených laboratórií (3CL - Continues Challenging and Competitive Learning).

Vytvorenie otvorených laboratórií (3CL – Continues Challenging and Competitive Learning). V rámci univerzitných predmetov študenti riešia IT projekty, ktoré je možné pútavo vizuálne prezentovať a zároveň transparentne porovnať. Spoločný projekt so spoločnosťou T-Systems.
Priebežne plnený
V oblasti otvorených laboratórií sa riešia prvé IT projekty, realizácia prebieha v spolupráci s T-Systems

19.4 Otvorenie Živých IT projektov – tímové projekty študentov, ktorí v rámci formálnej výučby riešia problémy zadané priamo hospodárskou praxou.

Priebežne plnený
V spolopráci s praxou, napr. Klubom 500 súv súčasnosti vygenerované témy záverečných prác, v najbližšom období prebehne poces vyberu tém. Splnenie záväzku predpokladáme obhajobami prác v akademicko roku 2019/20

19.5 NOVÝ Zdynamizovanie inovácie študijných odborov v oblasti IT

Na základe súčasných študijných programov budú v rámci procesu akreditácie vybudované inovované programy (nové alebo reakreditované), ktoré zohľadnia nové smery vývoja v IT oblasti. Bude sa jednať v prevažnej väčšine o SMART technológie, bezdrôtovú komunikáciu, IT bezpečnosť a rozvoj mobilných aplikácií. Študenti týchto programov budú mať možnosť úzkej špecializácie na základe širokého spektra voliteľných predmetov. V týchto programoch bude podporovaný široký IT základ s následnou špecializáciou na konkrétne oblasti.

20.1 Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 26 Elektrotechnika zameraných na technológie 2020+ ako priemyselná informatika ...

Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 26 Elektrotechnika zameraná na technológie 2020+ ako priemyselná informatika, elektroenergetika a počítačové systémy a to implementáciou nových technológií zameraných na IOT, digitalizáciu a Industry 4.0
Priebežne plnený
Nastala inovatívna zmena vzdelávacích programov školy a to reštrukturalizáciou obsahu predmetov, ktoré sa overujú vo výučbe a konfrontujú s potrebami trhu

20.2 Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 25 IKT zameraná na technológie 2020+

Reštrukturalizácia skupiny študijných odborov 25 IKT zameraná na technológie 2020+ implementáciou nových technológií zameraných na webové a mobilné technológie, softvérový development, spracovanie big data a kybernetickej bezpečnosti.
Priebežne plnený
Nastala inovatívna zmena vzdelávacích programov školy a to reštrukturalizáciou obsahu predmetov, ktoré sa overujú vo výučbe a konfrontujú s potrebami trhu

20.3 Sieťovanie SPŠE so ZŠ pre zvýšenie záujmu o štúdium technických, informatických a prírodovedných odborov na SPŠE v Prešove.

Sieťovanie SPŠE so ZŠ pre zvýšenie záujmu o štúdium technických, informatických a prírodovedných odborov na SPŠE Prešov usporiadaním krátkodobých aktivít – súťaží a celoročných aktivít pre žiakov ZŠ.
Priebežne plnený
Škola vytvorila Junior Akadémiu, ktorá zabezpečuje tento záväzok.  Všetky informácie o činnosti : www.juniorakademia.spse-po.sk

21.1 Rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT na úrovni úplného stredoškolského a vyššieho odborného vzdelávania.

Rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT na úrovni úplného stredoškolského a vyššieho odborného vzdelávania. Spoločnosť zabezpečí kritický objem odborne a prakticky pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily pre ďalší rozvoj IKT portfólia a služieb vo firme aj v regióne. Do roku 2025 vzdelať pre región východného Slovenska min. 300 špecialistov s vyšším odborným vzdelaním v IKT.
Priebežne plnený
V šk.roku 2017/2018 sme do duálneho vzdelávania prijali 30 kandidátov, ktorí rozšírili počet študujúcich vo firme na 84. Z programu sa už do zamestnania v odbornej IKT pozícii dostalo 46 absolventov, z nich 44 pracuje ďalej vo firme.

21.2 T-Systems Education Academy 2.0 - v roku 2018 vytvoriť jadro budúceho programu, koncept pre praktické univerzitné vzdelávanie.

T-Systems Education Academy 2.0 – v roku 2018 vytvoriť jadro budúceho programu, koncept pre praktické univerzitné vzdelávanie. Z IT odborov VŠ –> získať do roku 2025 min. 500 absolventov.
Priebežne plnený
Program bol spustený v šk.roku 2017/2018, medzi špecifické výstupy patrí aktualizácia predmetu Databázové a aplikačné systémy (vedený lektorom z firmy), pracovnú stáž v oblasti softvérového vývoja pre 45 študentov, získanie 78 študentov do programu zameraného na projektové riadenie a obsahové vstupy do 8 ďalších predmetov na troch rôznych fakultách. Doposiaľ z nových aktivít vyšlo 21 absolventov.

21.3 SAP Akadémia a podpora vzdelávacieho ekosystému v regióne - zapojiť min. 100 študentov ročne.

SAP Akadémia a podpora vzdelávacieho ekosystému v regióne – zapojiť min. 100 študentov ročne, –> do r. 2025 v štyroch programoch pripraviť 300 absolventov, min. 20 nových školiteľov a trénerov.
Splnený za rok 2017
SAP Akadémia bola spustená aj v r.2017/2018 s 122 novými študentmi, doposiaľ z nej vzišlo 132 absolventov, z toho 35 špecializovaných na administráciu SAP-u, 23 na vývoj v ABAP-e a 74 ako pokročilí používatelia. Firma do procesu vstupuje so 6 lektormi.

21.4 Aktivity pre širší región smerujúce k zvyšovaniu a podpore povedomia o IKT.

Aktivity pre širší región smerujúce k zvyšovaniu a podpore povedomia o IKT –> poskytnúť školám do r. 2020 min 300 kusov vybavenia pre digitálnu podporu vzdelávania a rozvoj IKT zručností, …
Splnený za rok 2017
Doposiaľ firma venovala 210 notebookov pre školy v regióne Košíc, Prešova aj Banskej Bystrice. Z toho sme vybavili počítačové triedy v 5 stredných školách, v 8 základných školách a na jednej univerzite. T-Systems plánuje záväzok navýšiť na podporu viacerých škôl, počítačových učební a hardvéru

22.1 Zvýšenie digitálneho povedomia používateľov

Zvýšenie digitálneho povedomia používateľov: Cieľom záväzku je zvýšiť digitálne povedomie a zručnosti používateľov štátnych webových služieb formou virtuálnych sprievodcov. Virtuálni sprievodcovia pomôžu používateľom ľahšie pochopiť akúkoľvek webovú sluźbu/aplikáciu tým, že ich sprievodca prevedie krok po kroku skrz aplikáciu a naučí ich ju používať. Záväzok je zameraný na používateľov s horšími digitálnymi zručnosťami, staršie osoby – dôchodcovia, ale v konečnom dôsledku takmer na všetkých používateľov webových služieb/internetu.

23.1 Spolupráca SSOŠ Poprad so ZŠ v podtatranskom regióne s cieľom zvýšenia záujmu o štúdium informatických odborov

Spolupráca SSOŠ Poprad so ZŠ v podtatranskom regióne s cieľom zvýšenie záujmu o štúdium informatických odborov: Zvýšenie záujmu o štúdium informatických odborov realizovať osobnými prezentáciami na ZŠ v podtatranskom regióne a organizovaním popularizačných podujatí v priestoroch SSOŠ Poprad. Osobné prezentácie budú každoročne zabezpečené na min. 30 základných školách. SSOŠ Poprad v spolupráci s podnikateľskou praxou každoročne zabezpečí vo vlastných priestoroch popolurizačné podujatia pre verejnosť ktoré budú on-line vysielané, napr. Regionálny turnaj v programovaní LEGO robotov, motivačné prednášky IT odborníkov z praxe, akcia „SSOSTA naostro“ – umožniť žiakom ZŠ na chvíľu sa stať študentom informatického odboru na strednej škole…

23.2 Súčinnosť pri aktualizácii obsahu ŠVP 25 IKT a aktualizáciou normatívov IKT odborov v súlade s požiadavkami praxe

Súčinnosť pri aktualizácii obsahu ŠVP 25 IKT a aktualizáciou normatívov IKT odborov v súlade s požiadavkami praxe: Priebežné mapovanie požiadaviek podnikateľskej verejnosti na aktualizáciu obsahu ŠVP 25 IKT a v súčinnosti so SOŠ v projekte IT Akadémia partner mapovanie možnosti SOŠ a v spolupráci s ITAS predkladanie návrhov na aktualizáciu obsahu ŠVP 25 IKT a nadväzujúcich normatívov IKT odborov.

23.3 Zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT

Zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT: Spracovanie metodiky pre zabezpečenie kvality vzdelávania v skupine odborov 25 IKT s cieľom zabezpečenia priority na kvalitu absolventov SOŠ a nie na kvantitu produkovaných absolventov. V spolupráci s ITAS vytvorenie možnosti novým SOŠ zaradiť do siete odbory zo skupiny 25 IKT, len po overení splnenia podmienok personálnych a materiálnych.

24.1 Podpora študentov vysokých škôl k inovovaniu, tvorbe a vývoju nových zariadení pre internet vecí

Podpora študentov vysokých škôl k inovovaniu, tvorbe a vývoju nových zariadení pre internet vecí: Podpora študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia k inovatívnemu mysleniu, tvorbe a vývoju nových zariadení pre rýchlo rastúci segment internetu vecí. Súčasťou podpory sú konzultácie k záverečným prácam študentov, odborné prednášky na vysokých školách, praktické stáže pre študentov, ako aj pomoc so zabezpečením stáží u našich partnerov.

Cieľová skupina: Dve až tri slovenské univerzity (predbežne STU, TUKE, UKF), 20 študentov.

Dopad: Poskytneme odbornú spoluprácu študentom pri písaní záverečných prác a úspešným absolventom pomôžeme s uplatnením na trhu práce alebo so založením spoločnosti.

24.2 Vybavenie škôl zariadeniami potrebnými pre vývoj zariadení pre internet vecí a konektivitou

Vybavenie škôl zariadeniami potrebnými pre vývoj zariadení pre internet vecí a konektivitou: Poskytnutie základných vývojových kitov potrebných pre vývoj zariadení pre internet vecí, komunikačných modulov pre bezdrôtové odosielanie dát v sieti špeciálne určenej pre internet vecí Sigfox a bezplatnej konektivity týchto modulov počas celého trvania spolupráce. Študentom bude poskytovaná odborná pomoc s vývojom hardvéru a integráciou zariadení do backendových cloudových systémov. V rámci budovania ekosystému bude študentom poskytnutý okrem technického aj obchodný mentoring a know-how pre úspešné zakladanie nových spoločností na Slovensku s potenciálom preraziť na celosvetový trh. Dopad: Pripojenie troch univerzít do siete pre internet vecí Sigfox. Poskytnutie konektivity pre 50 komunikačných modulov a 20 vývojových kitov. (Upresníme) Každá škola dostane 100 bezplatných tokenov pre konektivitu.

Cieľová skupina: Dve až tri slovenské univerzity (predbežne STU, TUKE, UKF). Pripojenie troch univerzít do siete pre internet vecí Sigfox.

Dopad: Poskytnutie konektivity pre 50 komunikačných modulov a 20 vývojových kitov. (Upresníme) Každá škola dostane 100 bezplatných tokenov pre konektivitu.

24.3 Organizácia verejných podujatí zameraných na zvyšovanie povedomia o digitálnej transformácii a internete vecí

Organizácia verejných podujatí zameraných na zvyšovanie povedomia o digitálnej transformácii a internete vecí: Dlhodobá pravidelná organizácia meetupov, workshopov, prednášok na školách, hackatonov a verejných obchodných výziev – Sigfox Challenge. Cieľom organizovaných podujatí a Sigfox Challenge je zvyšovanie povedomia v spoločnosti o téme IoT, ale predovšetkým aktívne zapojenie študentov, vývojárov či systémových integrátorov do tvorby zariadení a systémov. Spomínanými činnosťami tak chceme prispievať k digitálnej transformácii, zvyšovaniu kvality života občanov SR, ako aj zefektívneniu hospodárenia miest a firiem. Ako: Každé dva mesiace meetup v Bratislave a Košiciach, neskôr možno ďalšie mestá. Raz ročne prednáška na školách. Sigfox Challenge podľa dopytu od partnerov (približne každé tri mesiace na vývoj jedného až troch zariadení).

Cieľová skupina: Účasť približne 60 ľudí na meetupoch. Dopad (zámer): Desať slovenských firiem, ktoré začnú vyvíjať vlastné zariadenia pre internet vecí.

25.1 Podpora digitalizácie celulózo-papierenského priemyslu SR

Podpora digitalizácie celulózo-papierenského priemyslu SR implementáciou riešení Industry 4.0: Zvyšovanie konkurencieschopnosti celulózo-papierenského priemyslu SR podporou digitalizácie odvetvia a implementáciou riešení Industry 4.0. Aktivity budú orientované na výskum a implementáciu technológie výroby obalového papiera pre výrobu prepravných a skladovacích obalov s možnosťou aplikácie SMART RFID čipov so zvýšenou ochranou tovaru pred mechanickým poškodením, odolnosťou voči vodnej pare, vode, olejom a tukom, na inovácie lepeniek s vysokou pridanou hodnotou so zvýšením pevnostných a bariérových vlastností pre balenie potravinárskych, farmaceutických a priemyselných produktov a na optimalizáciu výroby vlnitej lepenky a nových druhov biologicky degradovateľných obalov, vyznačujúcich sa nízkou environmentálnou záťažou a ľahkou recyklovateľnosťou. Smart obaly umožňujú minimalizáciu výšky skladových zásob a optimalizáciu obmeny skladových zásob vďaka aplikovaným RFID čipom, nosičov informácií o zložení, dátume výroby, dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti (v prípade potravín) a podobne dôležitých údajov o energetickej triede, výkone, príkone, bezpečnosti spotrebičov, o odosielateľovi a adresátovi pri doručovaní tovaru z internetových obchodov a pod. Umožnia optimalizáciu skladovania potravín v gastronomických zariadeniach a aj v samotných „SMART“ domácnostiach, čím sa významne zníži aktuálna vysoká miera plytvania s potravinami ale aj s farmaceutickými či kozmetickými výrobkami. Umožnia jednoduché bezkontaktné načítanie ceny tovaru vo veľkoobchode ale aj v maloobchode bez namáhavej manuálnej práce vykladania tovaru na pult.

26.1 Vzdelávacie aktivity

Vzdelávanie: Trénovanie a vzdelávanie ľudí na to, aby sa stali schopnými nielen sa uplatniť na trhu práce, ale stali sa odborníkmi v konkrétnych počítačových zručnostiach.

Cieľová skupina: mladí ľudia, dospelí.

Dopad: Možnosť poskytnúť školenia 10-30x/rok

27.1 Zvýšime záujem žiakov stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo

Rozšírime možnosti získavania základných digitálnych zručností v rámci neformálneho vzdelávania mládeže. 2. Zvýšime úroveň digitálnych zručností u talentovanej mládeže. 3. Zvýšime záujem žiakov stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo: 1. Pravidelnou organizáciou celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET, ktorá má v roku 2018 už 13. ročník, budeme rozširovať účasť mládeže na neformálnom vzdelávaní, ktoré zvyšuje digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl, s cieľom pripraviť mládež pre život v digitálnom svete a pripraviť ich na vznik nových povolaní, ktoré vyžadujú digitálne zručnosti.
2. Rozdelením súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET na 6 súťažných kategórií (viď nižšie) umožníme talentovaným žiakom a študentom rôzne alternatívy špecializácie a koncentrovať svoje vedomosti na zvýšenie úrovne digitálnych zručností, ktoré umožnia zvyšovať ich kvalifikáciu v praxi.
Kategórie: JuniorWEB – naprogramované webové stránky, portály. JuniorDESIGN – digitálne vytvorené grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuály, koláže a pod. JuniorTEXT – texty na vyhlásenú súťažnú tému. JuniorAPP – ľubovolné aplikácie pre Android, iPhone, Windows Phone. JuniorLEARN – weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah, weby škôl, miest obcí, prípadne regiónov. JuniorBLOG – vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému.
3. V spolupráci s partnermi celoslovenskej súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET a spoluorganizátormi STU Fakultou informatiky a informačných technológií a Zastúpením Európskej komisie v SR formou hier, zábavy a súťaže zatraktívniť cestu mládeže ku štúdiu informačných technológií a spopularizovať štúdium na vysokých školách, odborov informatiky a informačných technológii.

28.1 Podpora vyučovania IT predmetov na SŠ a ZŠ

Podpora vyučovania IT predmetov na SŠ a ZŠ: Aktívna spolupráca vo vzdelávaní na projekte „IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie“. Od školského roku 2017/2018 otvárame triedu so zameraním na informačné technológie, s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a informatiky v prírodovedných predmetoch. Ponuku voliteľných predmetov pre žiakov 3. a 4. ročníka rozširujeme o predmety zamerané na IT a ich využitie v prevažne v prírodovedných predmetoch. Podporujeme účasť žiakov a učiteľov na stážach v IT firmách a na vysokých školách. V rámci mimoškolských a voľnočasových aktivít ponúkame pre žiakov školy a žiakov základných škôl mesta a okresu krúžkovú činnosť zameranú na využitie IT technológií. V letných mesiacoch pripravujeme pre žiakov ZŠ letnú školu IT .

29.1 Aktívna podpora diskusie o budúcnosti smart cities, mestskej mobility a zdieľanej prepravy

Aktívna podpora diskusie o budúcnosti smart cities, mestskej mobility a zdieľanej prepravy: Uber bude aktívne finančne aj odborne podporovať rôzne verejné diskusné fóra a konferencie, ktoré sa zameriavajú na témy ako smart cities, mestská mobilita a zdieľaná preprava. Týmto spôsobom chceme zvyšovať povedomie o možnostiach a výhodách týchto konceptov pre mestá, občanov a národné hospodárstvo.

Cieľová skupina / Dopad: Desiatky až stovky účastníkov konferencií a podujatí v priebehu rokov

29.2 Podporiť spoluprácu súkromného sektora so školstvom, obzvlášť vo vedecko-technických študijných programoch

Podporiť spoluprácu súkromného sektora so školstvom, obzvlášť vo vedecko-technických študijných programoch: Budeme podporovať najtalentovanejších žiakov štipendiami na dokončenie ich magisterských/inžinierskych/doktorandských prác týkajúcich sa tém ako mestská mobilita alebo smart cities. Taktiež ponúkneme študentom stáže v spoločnosti Uber, aby získali praktické pracovné skúsenosti pred skončením štúdia. Budeme tiež podporovať kvalitu výskumu a vzdelávania na slovenských univerzitách ponúknutím našej expertízy v spoločných výskumných projektoch ako aj hosťovských prednášok týkajúcich sa tém ako napr. mestská mobilita, big data, smart cities a iné. priebežná podpora a vyhodnocovanie spolupráce s konkrétnymi vzdelávacími inštitúciami na polročnej báze.

30.1 Informačno-vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách

Informačno-vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách: Orange Slovensko bude rozvíjať program edukačných prednášok na základných a stredných školách v spolupráci so psychológmi. Cieľom je spoznať riziká online sveta a dokázať ich identifikovať a naučiť žiakov zodpovedne používať komunikačné technológie. V roku 2018 plánujeme zabezpečiť 240 prednášok a stretnutí so psychológmi.

Cieľ: 240 prednášok v roku 2018

30.2 e-Školy pre budúcnosť

e-Školy pre budúcnosť: Grantový program Orangeu e-Školy pre budúcnosť podporuje projekty škôl, respektíve pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, ktoré do vyučovacieho procesu začlenia zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií, zameriavajú sa na oblasť programovania či mediálnu výchovu. Za tri roky fungovania sme prostredníctvom neho podporili viac ako 130 projektov. V tohtoročnom piatom pokračovaní prerozdelíme 50 000 eur na zmysluplné projekty prihlásené do tohto grantového programu.

Cieľ: projekty v náklade 50 tis.EUR (130 projektov/3 roky)

30.3 Edukácia zákazníkov v predajniach Orangeu

Edukácia zákazníkov v predajniach Orangeu
V roku 2018 zrealizujeme špeciálny program edukácie zákazníkov pod názvom Edukačný koncept na efektívne využívanie smartfónov. Projekt prebehol v pilotnej fáze v roku 2017 na 3 predajniach, v roku 2018 plánujeme jeho rozšírenie na všetky predajne Orangeu. Táto aktivita má za cieľ eliminovať strach zákazníkov z využívania nových technológií, ukázať im, ako efektívne využívať svoj telefón aby im bol užitočný a podporiť ich technologickú i digitálnu gramotnosť, ktorá je v dnešnej dobe nevyhnutná.

Cieľ: Pilotný projekt v roku 2018 vo všetkých predajniach Orange

31.1 Spolupráca s vysokými školami formou organizácie a podpory konferencie Univerzity day

Spolupráca s vysokými školami formou organizácie a podpory konferencie Univerzity day
Vytvárame komunikačnú platformu na výmenu informácií a evanjelizáciu – vzájomne medzi vysokými školami resp. univerzitami a súkromným sektorom. Cieľom je vzájomná interaktivita akademickej a privátnej sféry v nasledujúcich oblastiach: Veda a výskum + Najnovšie IT technológie a inovácie
Vzdelávacie trendy zamerané na vzdelávanie atraktívne pre študentov
Networking. Opakované každoročné organizovanie konferencie Univerzity Day v termíne 09/2018.

31.2 Rozširovanie a budovanie elektronizácie vzdelávania

Rozširovanie a budovanie elektronizácie vzdelávaVytváranie technologického a odborného zázemia za účelom prínosu inovatívnych postupov pri elektronizácii vzdelávacieho procesu školských inštitúcií na všetkých úrovniach – od materských škôl až po univerzity a od backoffice až po frontoffice

31.3 Spolupráca a aktívna účasť na projekte Detská Univerzita Komenského (DUK) a DUK online

 Spolupráca a aktívna účasť na projekte Detská Univerzita Komenského (DUK) a DUK online:  Zachyťme nadšenie a záujem detí pre digitálne technológie a začnime ich podporovať formou blízkou deťom základných škôl. Posmeľme deti k intenzívnejšiemu využívaniu digitálnych technológií a podporme ich kreativitu v prospech vzdelávania v IT.

Účasť na DUK a DUK online každoročne rastie a DATALAN bude naďalej spolu s organizátormi realizovať prednášky a zastrešovať DUK online.

DUK online počet prihlásených viac ako 700 detí a DUK DATALAN workshop viac ako 90 detí.

31.4 Tvorba a zastrešenie publikovania časopisu EDUnews

Tvorba a zastrešenie publikovania časopisu EDUnews:
Prezentácia inovatívnych myšlienok a riešení pre vzdelávanie elektronickou a tlačenou formou. Časopisom vytvárame priestor pre príspevky a články o moderných digitálnych znalostiach a zručnostiach pre vzdelávanie – ako zástupcom akademickej obce, tak aj rôznym profesným organizáciám. Publikovanie min. 3 och čísiel časopisu EDUnews.

32.3 Začať s realizáciou EU projektu NedisKvalifikuj sa pre 210 nezamestnaných mladých ľudí vo veku 20-30 rokov

Začať s realizáciou EU projektu NedisKvalifikuj sa pre 210 nezamestnaných mladých ľudí vo veku 20-30 rokov v 7 krajských mestach s cieľom zvýšiť digitáne zručnosti

32.5 Zvýšiť povedomie o svete IKT

Realizovať marketingové aktivity s cieľom zvýšiť povedomie o svete informačných technológií a zvýšiť záujem mladých ľuďí pracovať v IT sadu vzdelávacích videí v oblasti MS Office, ktoré budú dostupne zadarmo a pre každého

33.1 Prispieť k zlepšeniu prípravy stredoškolákov v oblasti digitálnych zručností

Prispieť k zlepšeniu prípravy stredoškolákov v oblasti digitálnych zručností a zaviesť do praxe už akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania učiteľov informatiky „Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ“.

33.2 Rozšíriť projekt „Digitálne zručnosti pre život“ do stredných škôl v ďalších krajoch

 Rozšíriť projekt „Digitálne zručnosti pre život“ do stredných škôl v ďalších krajoch: V súčasnosti sa uskutočňuje pilotný projekt v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý ho financuje z rozpočtových prostriedkov kraja. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl v pôsobnosti samosprávneho kraja na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia prostredníctvom zlepšenia ich digitálnych zručností podľa štandardov systému ECDL. V rámci projektu sa počíta s vyškolením učiteľov a následným vzdelávaním žiakov a overovaním ich digitálnych zručností v systéme ECDL. Tento záväzok smeruje k rozšíreniu projektu do ďalších krajov Slovenska, v ktorých bude pôsobiť ako doplnkový k národnému EÚ projektu IT Akadémia.

Cieľová skupina: Učitelia informatika a žiaci stredných škôl

33.3 Doplniť slovenskú verziu celosvetovo najrozšírenejšieho certifikačného systému digitálnych zručností ECDL o dva nové moduly do konca roka 2019

Doplniť slovenskú verziu celosvetovo najrozšírenejšieho certifikačného systému digitálnych zručností ECDL o dva nové moduly do konca roka 2019: V súčasnosti je na Slovensku lokalizovaných 12 modulov systému ECDL. Slovenská informatická spoločnosť prispôsobí pre použitie na Slovensku ďalšie dva moduly ECDL: modul Computing (informatické myslenie a programovanie), ktorý sa zameriava sa na rozvoj počítačového myslenia a programovania a modul ECDL Information literacy (informačná gramotnosť), pre vyhľadávanie, vyhodnotenie, organizovanie a komunikovanie online informácií. Oba moduly sú prioritne určené pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci budú vzdelávaní a certifikovaní z nových modulov ECDL.

Cieľová skupina: 100-300 žiakov základných a stredných ročne

33.4 Iniciovať vytvorenie Národnej koncepcie rozvoja digitálnych zručností pre oblasť vzdelávania a svet práce

Iniciovať vytvorenie Národnej koncepcie rozvoja digitálnych zručností pre oblasť vzdelávania a svet práce: Rozvoj digitálnych zručností je jedným z hlavných cieľov Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolanie v Slovenskej republike. Viaceré európske krajiny, napríklad v Českej republike, majú spracovanú štátnu koncepciu rozvoja digitálnych zručností, ktorá obsahuje požiadavky na digitálne zručnosti na úrovni základnej školy, strednej školy, vysokých škôl. Táto koncepcia by mala obsahovať aj zapracovanie digitálnych zručností ako prenositeľných zručností do Národnej sústavy kvalifikácií vo väzbe na požiadavky zamestnávateľov v Národnej sústave povolaní. Tento dokument by mal stanoviť úlohy pre verejnú správu, vzdelávací systém aj podnikateľský sektor pri rozvoji digitálnych zručností a vytvoriť na to podmienky. Ide najmä o rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov, zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj občanov na dôchodku.  V rámci tohto dokuemntu budú stanovené ciele a vytvorené míľniky, ktoré chce Slovenská republika v rozvoji digitálnych zručností dosiahnuť, vrátane potrebných nástrojov a zdrojov.

34.1 Pripravenosť na digitálnu transformáciu živnostenskej obce a MSP na Slovensku

Pripravenosť na digitálnu transformáciu živnostenskej obce a MSP na Slovensku: Digitalizácia, robotizácia, automatizácia z pohľadu ľudských zdrojov. Nie z pohľadu technickej stránky veci. Podnikatelia a hlavne živnostníci musia byť pripravení kvalifikovaní ľudia v čase keď bude treba na tuto zmenu v podnikaní reagovať. Živnostníci na Slovensku by v konečnom dôsledku mali mať vytvorenú platformu služieb kde sa budú môcť obrátiť v prípade poskytnutia potrebnej pomoci v súvislosti s transformáciou. Živnostník počas podnikania nemá ekonomické odd., právne odd., odchodné odd., expedičné odd. a iné. Všetku činnosť vrátane sledovania zmien legislatívy v SR vykonáva sám a popri podnikaní nemá dostatočný priestor pripraviť sa na zmeny, zachytiť ich či aplikovať v podnikaní. Živnostníci na Slovensku potrebujú mať vytvorenú platformu služieb, kde sa budú môcť obrátiť v prípade poskytnutia potrebnej pomoci súvisiacej s transformáciou. Cieľom záväzku je poskytnúť kvalifikovaný odhad a návrh ako zvládnuť digitálnu transformáciu v podnikaní u živnostníkov a MSP prostredníctvom dobrovoľnej činnosti členov Slovenskej živnostenskej komory a z vlastných zdrojov Slovenskej živnostenskej komory.

36.1 Vypracovanie komplexného dokumentu SMART GREEN CITY KEŽMAROK

Vypracovanie komplexného dokumentu SMART GREEN CITY KEŽMAROK: Komplexné spracovanie dokumentu SMART GREEN CITY Kežmarok na základe už predbežne vypracovanej a zverejnenej štúdie vo všetkých oblastiach života mesta, vrátane jeho dopadov na obyvateľov mesta. Ide o oblasti – dopravy, energetiky, odpadového hospodárstva, vzdelávania, zdravotníctva, zefektívnenia služieb verejnej správy, zmiernenia dopadov zmeny klímy na život v meste, parkovania, bezpečnosti, monitoringu dát a ich zverejňovania na otvorenej platforme mesta, dobudovanie jednotnej ekonomiky mesta, atď..

37.1 Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce

Spolupráca na vypracovaní štúdie dopadov digitálnej transformácie a Industry 4.0 a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce
– Vypracovanie akčného plánu odborovej organizovanosti v digitálnej ére Práce 4.0

37.2 Profesionalizácia práce odborov v oblasti digitálnych kompetencií

Profesionalizácia práce odborov v oblasti digitálnych kompetencií
– Zvyšovanie digitálnych zručností zástupcov zamestnancov, najmä v súvislosti s pripravovanou implementáciou nových legislatívnych zmien a v prostredí Práce 4.0

37.3 V spolupráci so sociálnymi partnermi pripraviť koncepciu celoživotného digitálneho vzdelávania

V spolupráci so sociálnymi partnermi pripraviť koncepciu celoživotného digitálneho vzdelávania
– Vypracovanie zoznamu kľúčových digitálnych kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre konkrétne pracovné pozície, integrovanie a zabezpečenie vzdelávania kľúčových digitálnych kompetencií do praxe so zachovaním férového prístupu pre oboch aktéro

37.4 Popularizácia digitálnej gramotnosti a zručností v zamestnaneckom prostredí

Popularizácia digitálnej gramotnosti a zručností v zamestnaneckom prostredí
– Vypracovanie internej komunikačnej stratégie pre zástupcov zamestnancov na pracovisku

37.5 Flexibilné formy práce

Flexibilné formy práce – nové formy a spôsoby organizácie práce (crowdsourcingové online platformy)
– Posilňovanie informačnej a technologickej gramotnosti budúcich zamestnancov

38.1 Telekom Day

Odborná konferencia o aktuálnych trendoch v sektore IT a telekomunikácií. Pre študentov 4. a 5. ročníka technických univerzít. Celkový počet zúčastnených študentov je v priemere 70. Realizácia prebieha každoročne, aj v roku 2018. V roku 2017 sa konal už 12. ročník odbornej konferencie Telekom Day, ktorá dala príležitosť spoznať nielen odborníkov z praxe, ale najmä nové trendy a technológie. Študenti mali možnosť v 12. ročníku spoznať zblízka ako funguje Smart Home, technológiu VoLTE, navštíviť dohľadové centrum a zúčastniť sa ďalších zaujímavých workshopov a súťaží kde hlavnou cenou bol výlet do T-gallery v Nemecku v Bonne.

38.2 Online tlmočník

 

Slovak Telekom prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis zabezpečí debarierizáciu komunikácie ľudí so sluchovou poruchou prostredníctvom digitálnych technológií. Ide o experimentálny projekt zníženia sociálnych bariér v komunikácii nepočujúcich prostredníctvom digitálnych technológií.

On-line tlmočník je služba, ktorá zdarma pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím. Zabezpečuje tlmočenie z a do posunkového jazyka u lekára, v práci, na úradoch, v bankách. S online tlmočníkom sa môžu spojiť každý pracovný deň. V pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 18:00, v utorok a vo štvrtok od 8:00 do 12:00.

Dopad: 270 registrovaných nepočujúcich , 2500 hovorov – tlmočení z a do posunkového jazyka
V dobe: 01-01-2018 až 31-12-2018

38.3 Hľadáme ďalší zmysel - pre nepočujúcich

 

Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2018: Slovak Telekom prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii realizuje grantový program so zameraním na organizácie, ktoré dokážu pomocou informačno-komunikačných technológií (IKT) zlepšiť život Nepočujúcich. Cieľom je podporiť rozvíjajúce sa aplikácie a technológie, ktoré pomáhajú búrať bariéry medzi Nepočujúcimi, umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú prístup k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci s informáciami.

 

Dopad: 7-10 organizácií , cca 1000 ľudí so sluchovou poruchou

 

Grant je možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu využiteľnosti IKT pre Nepočujúcich. Grant môže organizácia žiadať na nasledovné projektové zámery:
– inovatívne aplikácie umožňujúce Nepočujúcim jednoduchšie získavanie a spracúvanie informácií
– komunikačné nástroje poskytujúce pomoc pri odstraňovaní bariér medzi počujúcimi a Nepočujúcimi
– technické prostriedky uľahčujúce vykonávanie bežných činností
– inovatívne prístupy vo vzdelávaní Nepočujúcich v oblasti IKT
– príprava študijných materiálov a pomôcok pre prácu s informáciami a technológiami
– bezpečnosť pri práci s internetom a verejne prístupnými informáciami Nepočujúcich
– integrované edukačné programy (komplexné počítačové prostredia) na vzdelávanie Nepočujúcich
– ochrana osobných údajov Nepočujúcich na internete

39.1 Každoročné poskytovanie odborného vzdelávania v IKT pre vysokoškolákov, či čerstvých absolventov univerzitného štúdia prostredníctvom programu Aliter Inkubátor

Program Aliter Inkubátor ponúka študentom a absolventom univerzitného štúdia možnosť a priestor pre profesijný rozvoj vo svete informačno-komunikačných technológií. Stážistom umožňuje zbierať skúsenosti a zoznámiť sa s fungovaním IKT spoločnosti, jej procesmi a postupmi. Študenti a absolventi majú možnosť pracovať na samostatných projektoch a kvalifikovaných pozíciách. Ročná platená stáž ponúka aj náhľad do projektového riadenia, obchodnej a technickej činnosti, či tvorby analýz. Cieľovou skupinou sú študenti a absolventi univerzitného štúdia, ktorým sa ponúka ročná odborná stáž a pracovná skúsenosť v IKT spoločnosti v dobe od 22-03-2018.

39.2 Realizácia IT kurzu pre seniorov

Aj keď sa dôležitosť vzdelávania v oblasti IT a digitálnych zručností netýka iba mladších generácií, s rastúcim vekom percento obyvateľov danej vekovej kategórie, ktorí ovládajú informačné technológie, preukázateľne klesá. Pomocou IT kurzov sa snažíme priblížiť staršej generácií technologické novinky a naučiť ich ovládať najpoužívanejšie komunikačné kanály. Určené pre nadobudnutie nových IT zručností seniormi v období 01-05-2018 až 01-01-2020. Na vzdelávacom programe pre staršie generácie sa podieľajú zamestnanci spoločnosti.

39.3 Spolupráca na národnom projekte IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Cieľovou skupinou sú študenti vysokých škôl, prípadne čerství absolventi VŠ a cieľom je nadobudnutie nových poznatkov študentov v dobe od 01-05-2018 do 01-01-2020 formou ponúknutej možnosti stáže a prostredníctvom prednášok pre vysokoškolákov.

40.1 Podpora vzdelávania za pomoci digitálneho vzdelávacieho obsahu

Podpora vzdelávania na základných a stredných školách za pomoci digitálneho vzdelávacieho obsahu vrátane najmodernejších obsahových foriem, ako je virtuálna realita.

41.1 Vybudovanie laboratória Industry 4.0 na Strojníckej fakulte TUKE v Košiciach

Laboratórium Industry 4.0 bude primárne určené na výskum a vzdelávanie rozvoja procesov prostredníctvom najnovších digitálnych technológií. Bude poskytovať rozsiahly priestor pre študentov a pracovníkov fakulty na vzdelávacie a výskumné činnosti a zároveň bude slúžiť aj pre spoluprácu s priemyslom.

41.2 Prednášky pre študentov zamerané na digitalizáciu priemyselných podnikov

Každoročná realizácia prednášok na tému digitalizácie priemyselných podnikov najmenej na piatich technických fakultách. Cieľom je poskytnúť študentom praktický pohľad na problematiku súčasných technologických trendov.

41.3 Poskytovanie konzultácii a podpory pre študentov stredných a vysokých škôl

Každoročne bezplatne poskytnúť konzultačné a vzdelávacie služby na univerzitách a na stredných školách v rozsahu najmenej 200 hodín. Tieto služby budú zamerané najmä na konzultácie pri riešení študentských projektov a rozvoj vzdelávacieho procesu.

41.4 Organizácia diskusných stretnutí odborníkov „Industry4UM“

Industry4UM sú nekomerčné diskusné stretnutia zamerané na aplikáciu digitalizácie v priemysle. Každé stretnutie je zamerané na špecifickú tému, kde sú pozvaní viacerí spíkri, špecialisti na danú problematiku a odborná verejnosť. Podujatia sú organizované tak, aby sa každý účastník mohol aktívne zapájať do diskusie. SOVA Digital sa zaväzuje organizovať tieto stretnutia najmenej 4x v roku.

42.1 Mapovanie

Mapovanie firiem, potrieb pracovných pozícií IT zamestnancov a ich kvalifikačných predpokladov v rámci regiónu, v ktorom sa škola nachádza.

42.2 Aktivity vo firmách

Podpora exkurzií, workshopov, aktivít v IT firmách, podpora krátkodobých stáží učiteľov a odbornej praxe žiakov v IT firmách, propagácia orientácie žiakov na IT

42.3 Vzdelávanie učiteľov

Podpora rozširujúceho a kvalifikačného vzdelávania pre učiteľov zameraného nielen na teoretické vedomosti, ale aj získavania praktických zručností priamo v IT firmách

42.4 Propagácia

Propagácia nových IT trendov vo vzdelávaní. Podpora inovácii ŠkVP podľa požiadaviek  odberateľov absolventov.

43.1 IKT technológie v dopravnom vzdelávaní

Integrácia vzdelávacích štandardov sieťovej akadémie CISCO Netacad aj do študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. SPŠD Trnava je súčasťou CISCO akadémií, ktoré sa realizujú predovšetkým v študijnom odbore elektrotechnika. Od tohoto školského roka sa snažíme zaviesť štandardy CISCO Netacad aj do paralelného študijného odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, ktorý je orientovaný viac na dopravu. Aj v doprave však prebieha nasadzovanie nových technológií, ako dispečerské riadenie dopravy, kde je priame prepojenie sieťových technológií a zabezpečovacej techniky v železničnej doprave, ktorú v tomto odbore vyučujeme.

44.1 Vytvorenie nového odboru 2561M Informačné a sieťové technológie

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Príprava v školskom vzdelávacom programe študijného odboru 2561 M Informačné a sieťové technológie zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu, ktorá sa realizuje, ako 4-ročné denné maturitné štúdium.

Teoretické predmety sú rozdelené na odborné a všeobecné. Sú rozdelené do ročníkov a rozpracované do učebného plánu. Vyučovanie prebieha v kmeňových a odborných učebniach školy podľa daného predmetu a jeho potrieb. Vyučovanie predmetov, ktoré vyžadujú väčšiu mieru precvičovania a upevňovania učiva prebieha v delených skupinách.

Osvojovanie požadovaných praktických vedomostí a zručností sa realizuje formou odbornej prípravy, ktorá sa realizuje v školských odborných učebniach, a tiež formou súvislej odbornej praxe priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Súčasťou odbornej prípravy je aj predmet Prax, ktorého vyučovanie prebieha v 1.,2. a 3. ročníku, s týždennou dotáciou tri vyučovacie hodiny a môže sa realizovať aj na pracovisku fyzickej alebo právnickej osoby, s ktorou škola uzavrie dohodu, v ktorej sú presne určené podmienky pre vykonanie tohoto vyučovania. Súčasťou vzdelávania je aj Odborná prax v 2. a 3. ročníku, ktorá je organizovaná formou dvojtýždňového odborného výcviku priamo na pracoviskách fyzických alebo právnických osôb. Žiakov hodnotí poverený pracovník na príslušnom pracovisku. Súvislú odbornú prax si žiaci zabezpečujú sami, resp. ju zaistí škola. S partnerom sa uzavrie dohoda, v ktorej sú presne určené podmienky pre vykonanie tejto praxe. Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom. Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví informačných a komunikačných technológií.Absolvent je spôsobilý na výkon náročných pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci.Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať návrh, predaj a prevádzkovanie IKT riešení, vytváranie IKT riešení, podporu a riadenie IKT riešení, plánovanie a umožňovanie IKT, t.j. rôznych počítačových či sieťových systémov. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.

45.1 Poskytovanie a rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT

Poskytovanie a rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT na úrovni 3-ročného pomaturitného vyššieho odborného vzdelávania v odbore 2563Q Počítačové systémy. Škola (SPŠE Košice) v spolupráci s partnerom vo vzdelávaní (T-Systems Slovakia, s.r.o. Košice) odborne a prakticky pripraví kvalifikovanú pracovnú silu pre ďalší rozvoj IKT portfólia a služieb vo firme, či v regióne. Záväzok – každoročne poskytnúť duálne odborné vzdelávanie v IKT 30 novým študentom, začínajúcimi v 1. ročníku.

45.2 Popularizačné aktivity pre ZŠ a SŠ v oblasti IKT

Zvyšovanie záujmu o štúdium technických a informatických predmetov v SPŠE Košice prostredníctvom súťaží a celoročných aktivít pre žiakov ZŠ a SŠ. Každoročne sa škola zapojí do aktivity CodeWeek formou popularizačných prednášok, ponúkne aktivity pre žiakov ZŠ zameraných na oblasť Internet vecí (IoT) a programovania mobilných zariadení.

46.1 Spolupráca zo ZŠ

Spolupráca SOŠ IT BB so ZŠ v banskobystrickom samosprávnom kraji s cieľom zvýšiť záujem o štúdium informatických odborov. Spoluprácu realizovať osobnými prezentáciami na ZŠ v banskobystrickom samosprávnom kraji a organizovaním popularizačných podujatí v priestoroch SOŠ IT BB. Osobné prezentácie budú každoročne zabezpečené na min. 20 základných školách

46.2 Príprava nového študijného odboru s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania v skupine študijných odborov 25 IKT

SOŠ IT BB v spolupráci s ďalšími vybranými strednými odbornými školami v rámci Slovenska a v spolupráci so zamestnávateľmi, vypracuje návrh ŠVP pre nový študijný program s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania pre skupinu odborov 25, splňujúci požiadavky Industry 4.0. Absolvent študijného odboru 25XX K bude kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať s modernými informačnými technológiami. Bude si môcť vybrať svoje zameranie z troch oblastí. Prvá oblasť bude zameraná na “Siete budúcich generácií”. Druhá oblasť bude zameraná na “Inteligentné technológie”. Tretia oblasť bude zameraná na “Programovanie pre Android, Využitie Cloud v praxi, programovanie mobilných aplikácií”.

46.3 Spolupráca so zamestnávateľmi

Spoluprácu so zamestnávateľmi zrealizovať formou odborného výcviku vykonávaného na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov, čo umožňuje mladým ľuďom osvojiť si praktické zručnosti a poznatky v podmienkach pracovného sveta a reálnu skúsenosť s pracovným procesom. Spolupráca bude každoročne zabezpečená s minimálne 20 zamestnávateľmi.

47.1 Pilotný program nového informatického odboru

Práca na príprave a následne pilotovaní nového informatického odboru na stupni vzdelávania K: V spolupráci s vybranými strednými školami (Banská Bystrica, Košice, Stará Turá a Handlová) pripraviť základné pedagogické dokumenty pre nový K odbor so skupiny 25 IKT. Zaviesť odbor na SOŠ Handlová, zabezpečiť kvalitný nábor a jeho pilotné testovanie.

48.1 Fenomény sveta - digitálna expedícia

Vytvorenie nového vzdelávacieho predmetu, ktorý reaguje na výzvy vzdelávanie 21. storočia. Na digitálnej platforme sprístupníme kvalitné vzdelávacie klipy od BBC a vytvoríme k nim predmet pre 2. stupeň základných škôl. Jeho hlavnými znakmi sú: medzipredmetovosť, podpora tímovej spolupráce žiakov a učiteľov, zážitkovosť. Škola si bude môcť vybrať z viacerých vzdelávacích balíkov, z ktorých postupne pripravíme témy: Voda, Vzduch, Slnko, Kultúra, Komunikácia.

49.1 Vzdelávanie Learn2Code

1000 registrovaných študentov stredných a vysokých škôl do neformálneho vzdelávacieho programu Learn2Code: prístup pre študentov do Learn2Code online kurzov za výhodných podmienok.

50.1 Popularizácia digitálnych zručností

Popularizácia získavania digitálnych zrucnosti a kompetencii v oblasti IT: minimálne 5 bezplatných podujatí pre širokú verejnosť v rámci Týždňa celoživotného učenia na Slovensku 2018 / Lifelong Learning Week in Slovakia 2018 (www.tcu.sk) 26.11.-2.12.2018

50.2 IT Fitness Test - podpora

Popularizácia získavania digitálnych zrucnosti a kompetencii v oblasti IT: mediálna s organizačná podpora národného IT fitness testu pre cieľovú skupinu dospelej populácie v rámci Týždňa celoživotného učenia 2018.

51.1 Popularizácia

Popularizácia moderných technologických trendov ako je umelá inteligencia, internet vecí či elektromobilita: denné publikovanie popularizačných článkov na webe www.pcrevue.sk a mesačne v magazíne PC REVUE.

51.2 Zvyšovanie digitálnych zručností

Zvyšovanie digitálnych zručností formou vzdelávacích článkov: publikovanie vzdelávacích článkov v magazíne PC REVUE a na webe www.pcrevue.sk .

52.1 Štrukturálne zmeny

MZVaEZ SR  so sieťou zastupiteľských úradov bude iniciovať štrukturálne zmeny slovenskej ekonomiky s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života prostredníctvom prezentácie SR ako príťažlivej krajiny pre investovanie, štúdium a pre život.tu s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.

52.2 Pilotný program spolupráce s Ukrajinou

MZVaEZ SR spoločne s IT Asociáciou Slovenska, Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave podporí spustenie a rozvoj spoločného pilotného magisterského slovensko-ukrajinského študijného programu. MZVaEZ SR podporí spoločné študijné programy aj na ďalších univerzitách v zahraničí a to najmä v Srbsku a Ukrajine. 

52.3 Informačný a motivačný seminár v Londýne

MZVaEZ SR spoločne s IT Asociáciou Slovenska a v spolupráci so ZÚ SR Londýn pripraví a zorganizuje v roku 2018 informačný a motivačný seminár pre Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii s cieľom prilákať ich pre prácu na Slovensku prostredníctvom ponúk IT firiem zo Slovenska.

52.4 IT Summit Novi Sad

MZVaEZ SR v spolupráci so ZÚ SR Belehrad aktívne podporí účasť slovenských firiem a prezentáciu možností IT štúdia a pracovných príležitostí na Slovensku počas IT Summitu v Novom Sade dňa 8.11.2018.

52.5 Konferencia V4

MZVaEZ SR spolu s IT Asociáciou Slovenska v rámci Digitálnej koalície podporia realizáciu medzinárodnej konferencie so zastúpením predstaviteľov verejného, súkromného, akademického a občianskeho života krajín V4, zameranú na výmenu skúseností a možnosti spoločnej prípravy krajín a regiónu V4 na digitálnu transformáciu a Industry 4.0 pre posilňovanie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu regiónu ako celku.