Do Digitálnej koalície vstúpilo 15 nových členov. IT asociácia Slovenska získala prestížne ocenenie v Bruseli.

20. júna 2018

Rokovanie Digitálnej koalície 19.6.2018

 

Digitalna koalicia 19.6.2018

Digitalna koalicia 19.6.2018

Na svojom spoločnom zasadnutí Predstavenstvo a Výkonný výbor Digitálnej koalície dňa 19.6.2018 v Aule Magna Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave za účasti čestných hostí prerokovali plnenie záväzkov, priniesli nové návrhy na riešenie problémov a rady koalície sa rozšírili o ďalších nových členov.

 

Rokovanie prebehlo za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorého pozíciu vo vedení predstavenstva Digitálnej koalície prevzal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Rokovanie viedol predseda výkonného výboru Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu ako nový predseda predstavenstva Digitálnej koalície, Peter Pellegrini, predseda vlády SR, Mario Lelovský, prvý viceprezident ITAS a RUZ ako predseda výkonného výboru Digitálnej koalície

V úvode rokovania s hodnotením plnenia svojich záväzkov a s novými myšlienkami v oblasti prípravy na digitálnu tranformáciu vystúpili aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, zástupcovia súkromného sektora, predstavitelia akademickej obce a ďalší významní predstavitelia členskej základne Digitálnej koalície. Hostiteľom zasadnutia bol rektor STU Robert Redhammer.

 

Na zasadnutí vystúpila s krátkym príhovorom aj Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako nová digitálna líderka SR a deklarovala svoj záujem o úzku spoluprácu s Digitálnou koalíciou.

 

Best Member Digital Europe 2018 pre národnú Digitálnu koalíciu na Slovensku

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky bola ocenená prestížnym ocenením Best Member (Najlepší člen) DigitalEurope 2018 za „mimoriadny prínos pri posilňovaní digitálnych zručností na Slovensku prostredníctvom aktivít Digitálnej koalície SR. Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, ktorý cenu v Bruseli preberal potvrdil, že momentálne Slovensko je vzorom aj pre ostatné krajiny celej Európy“.

 

 

 

 

Podpora zvyšovania kvality vzdelávania a počtu absolventov IKT na stredných odborných školách

Prezentácia splnených záväzkov bola spojená s tematickou časťou venovanou nevyhnutným potrebám zmien vo vzdelávaní na stredných odborných školách v oblasti IT. Zástupcovia špičkových stredných odborných škôl, za ktoré vystúpili zástupca súkromnej SOŠ Tatranskej akadémie v Poprade Vladislav Mitický a riaditeľ SPŠE v Prešove Slavomír Kožár spolu s predsedom Sektorovej rady ITaT Františkom Jakabom a prezidentom Asociácie stredných odborných škôl Félixom Dömenym, a predstavili programový zámer na zlepšenie kvality vzdelávania a zvýšenie počtu kvalitne pripravených absolventov v skupine odborov informačno-komunikačných technológií a ďalších príbuzných odboroch.

Dynamické zmeny v strednom odbornom vzdelávaní a príprave v oblasti IKT svojim vystúpením podporil aj Michal Němec, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý podporí tvorbu nových študijných odborov na základe potrieb Industry 4.0 a digitálnej transformácie.

S podporou tohto zámeru vystúpili predstavitelia významných IT firiem: Daniel Giebel CEO T-Systems Slovakia sprevádzaný riaditeľom pre stratégiu Martinom Džborom, Gabriel Galgóci za AT&T Slovakia , Marian Puttera za Cisco Systems Slovakia a Martin Martinkovič za IBM Slovensko, ktoré evidujú narastajúci nedostatok IT profesionálov a absolventov odborov IKT na pracovnom trhu. IT spoločnosti v spolupráci so strednými odbornými školami pripravia inovované a nové študijné programy pre trh práce podľa požiadaviek digitálnej transformácie podnikov známej ako Industry 4.0.

Programový zámer najmä v oblasti tvorby nových študijných programov podľa požiadaviek Industry 4.0 tiež aktívne podporí Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci plnenia svojich záväzkov o čom informoval jeho riaditeľ Michal Němec.

 

Projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Za Centrum vedecko-technických informácií SR a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika vystúpil popdredný zástupca projektu Dušan Šveda, ktorý predstavil stav a plnenie cieľov Národného projektu IT Akadémia, do ktorého je zapojených už 7760 žiakov ZŠ, 7150 žiakov SŠ a 900 študentov VŠ.

 

Spolupráca Slovenska a Ukrajiny, prví ukrajinskí študenti na Slovensku

Mário Lelovský za IT Asociáciu Slovenska, kvestor Ľuboš Cibák za Vysokú školu ekonomiky a manažmentu verejnej správy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí deklarovali plnenie záväzku – vytvorenie spoločného cezhraničného študijného programu a predstavili zástupcov vedenia a študentov Charkovskej národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca, ktorí sa do programu zapojili. Študenti nastupujú do praxe v spoločnostiach Atos a Soitron a na jeseň budú pokračovať v štúdiu na VŠEMVS kde dokončia magisterské štúdium.

 

Noví členovia Digitálnej koalície

Dňom 19.6.2018 sa členská základňa Digitálnej koalície rozširuje o 15 nových členov a celkový počet členov dosiahol 52. Do radov koalície sa rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora. Členské záväzky deklarovali:

generálny riaditeľ Milan Vašina za Slovak Telekom
CEO Peter Dostál za Aliter Technologies
Emil Fitoš za ATOS
člen predstavenstva Igor Fingerland za Sova Digital

prezident Felix Dömeny za Asociáciu stredných odborných škôl Slovenska
zástupca Ivan Magdolen za Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave
riaditeľka Diana Koštiaľová za SOŠ technickú v Rožňave
riaditeľ Štefan Krištín za SPŠE, Komenského 44, Košice
riaditeľ Štefan Balogh za SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici
zástupca riaditeľa Jozef Neuschl spolu s učiteľom Jánom Krauskom za SOŠ v Handlovej

riaditeľ Ján Machaj za EDULAB
Marian Kristel za Learn2Code o.z.
riaditeľka Academia Istropolitana Nova Marta Jendeková za Asociáciu inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

šéfredaktor a vydavateľ Martin Drobný za PC Revue
generálny riaditeľ sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR Dušan Matulay za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Nový záväzok deklarovala riaditeľka pre oblasť školstva Marcela Havrilová za pôvodného člena Digitálnej koalície Microsoft Česká republika a Slovensko.

Členovia a záväzky

Každý člen vstupuje do Digitálnej koalície s konkrétnymi a merateľnými záväzkami. Členovia Digitálnej koalície doposiaľ spolu deklarovali 145 záväzkov a dnes pribudlo 34 záväzkov od nových členov a 1 záväzok od doterajšieho člena. Spolu tak Digitálne koalícia – národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky má 52 členov a 180 záväzkov v oblasti prípravy a podpory digitálnej transformácie spoločnosti.

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať