Zamestnávatelia podporujú kvalitu na stredných odborných školách

4. marca 2018

[kc_row use_container=”yes” _id=”246761″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”353189″][kc_column_text _id=”715045″]

Dňa 22. februára 2018 sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnilo stretnutie zástupcov Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s predsedom Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie, zástupcami komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska, špecialistami na stredné odborné vzdelávanie a prípravu v skupine odborov 25 – Informačné a komunikačné technológie Republikovej únie zamestnávateľov a spoločnosťou T-Systems Slovakia, jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku, ktorý pôsobí v sektoroch informačných a komunikačných technológií a v sieťových službách. Pre podporu kvality vzdelávania na škole účastníci v priebehu dvoch pracovných stretnutí na dvoch najväčších košických univerzitách rokovali aj o zapojení školy do národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE a ďalší rozvoj aktivít v program Cisco Networking Academy.

Riaditeľku SOŠ technickej v Rožňave PaeDr. Dianu Koštiaľovú a učiteľku a predstaviteľku Cisco Networking Academy na škole Ing. Elenu Kalinovú na pracovnom stretnutí na pôde Technickej univerzity v Košiach privítal predseda Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie Doc. Ing. František Jakab, CSc. a potvrdil záujem o podporu zámerov SOŠ technickej v Rožňave o ďalší rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v oblasti IKT v meste a regióne.

Tajomník komisie pre vzdelávanie, výskum a inovácie IT Asociácie Slovenska Andrej Bederka konštatoval, že členovia komisie spolu so zástupcami zamestnávateľov sa na základe analýzy podmienok vzdelávania na škole zhodli, že Stredná odborná škola technická v Rožňave má dobré predpoklady pre intenzívnejšie využitie potenciálu mladých ľudí z oblasti Rožňavy a okolia najmä preto, že

  • vedenie školy vidí perspektívu a má záujem o inováciu vzdelávania v informatických odboroch
  • škola ukázala, že vie kvalitne vzdelávať v technických odboroch, napríklad absolventi odboru “mechanik-elektrotechnik” sa výborne uplatňujú aj vo vysoko automatizovaných prevádzkach
  • škola má kvalitných a ambicióznych učiteľov v oblasti IKT a svojim žiakom poskytuje kvalitný program Cisco Networking Academy
  • hoci Rožňava a susediace okresy patria medzi najmenej rozvinuté na Slovensku, zamestnávatelia v blízkych Košiciach sú pripravení absorbovať vysoké počty absolventov z Rožňavy z perspektívnych odborov v oblasti IKT
  • je možné, že v budúcnosti stimuly vlády pre najmenej rozvinuté okresy Slovenska spolu s dostatkom absolventov perspektívnych odborov povedú k hospodárskemu a teda zamestnávateľskému oživeniu Rožňavy a okolia.

[/kc_column_text][kc_image_gallery columns=”4″ image_size=”medium” alt_text=”yes” _id=”475775″ images=”905,900,906,907″ type=”image_masonry” click_action=”large_image”][kc_spacing height=”20″ _id=”191501″][kc_column_text _id=”478160″]

Riaditeľ pre strategický rozvoj T-Systems Slovakia Martin Džbor a jeho kolega špecialista Juraj Ťapák sa vyjadrili, že zamestnávatelia v sektore IKT sú pripravení absorbovať väčšie množstvo kvalitných absolventov aj SOŠ technickej z Rožňavy. Predpokladom sú inovácie a zosúladenie vzdelávacích odborov školy pre aktuálne požiadavky na trhu práce. T-Systems Slovakia je pripravená poskytnúť odborné konzultácie pre inovácie vzdelávania školy a tiež materiálnu technickú podporu výučby, ako aj účasť na popularizačných podujatiach v Rožňave pre zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy v skupine odborov IKT.

Pracovné stretnutie pokračovalo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s odbornými garantmi národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE, ktorý škola môže využiť na vzdelávanie a prípravu učiteľov v oblasti informatiky, inovácie predmetov, zvyšovanie digitálnych zručností a certifikáciu učiteľov i žiakov, ako aj zapájanie sa zamestnávateľov do propagovania štúdia v technických odboroch perspektívnych pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce. Pracovníci národného projektu odporučili SOŠ technickej vytvárať partnerstvá so základnými školami v okolí Rožňavy, ideálne z oblastí so zastúpením zamestnávateľov, motivovať ich pre zapojenie do národného projektu IT AKADÉMIA a tak oslovovať budúcich absolventov základných škôl pre pokračovanie v zaujímavom a perspektívnom štúdiu na SOŠ technickej v Rožňave.

Účastníci pracovného stretnutia sa rozišli s úlohami v podobe konkrétnych krokov z oboch strán tak, aby zmeny vo vzdelávaní informatických odborov na Strednej odbornej škole technickej v Rožňave nastávali čo najskôr priebežne podľa potrieb a s cieľom uviesť v roku 2019 nový, aktualizovaný odbor vhodný z hľadiska perspektívneho uplatnenia väčšieho množstva mladých ľudí z Rožňavy a okolia na trhu práce. V tom sa škola môže oprieť o podporu IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a konkrétnych zamestnávateľov v Košiciach, ako je T-Systems Slovakia. Tiež je žiaduce, aby odbornú činnosť sektorových rád čo najskôr podporil štát, aby tieto mohli spätne pôsobiť do regiónov, i tých najmenej rozvinutých, v prospech vzdelávania pre potreby trhu práce.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]

Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať