Ukrajinský_žiak: Národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny

Aby sa ukrajinské deti ľahšie začlenili do slovenského školského systému a tak aj do života na Slovensku, je pre ne používanie digitálneho zariadenia určeného na štúdium naozaj nevyhnutnou potrebou. S týmto cieľom vznikol pod gesciou Digitálnej koalície projekt Ukrajinský žiak. Jeho úlohou je v roku 2023 podporiť formou digitálneho príspevku nákup digitálneho zariadenia pre približne 20 000 školákov – odídencov z Ukrajiny.

Pomôže to eliminovať problém nedostupnosti digitálnych technológií pre ukrajinské deti v slovenských školách a zároveň rapídne zvýši úroveň digitálnej gramotnosti detí, čo je základným predpokladom, aby boli mladí ľudia v dospelosti úspešní.

Miestom realizácie projektu Ukrajinský žiak je celé územie SR. V súčasnosti je do školského systému Slovenskej republiky zaradená menej ako polovica ukrajinských detí, teda približne 10 000 žiakov a študentov. Väčšina pokračuje v dištančnom štúdiu na Ukrajine, aj keď sa nachádza na Slovensku. Projekt Ukrajinský žiak môže významne prispieť k motivácii ukrajinských detí navštevovať školu v Slovenskej republike, zabezpečiť im kontinuitu vzdelávacieho procesu a, čo je pre deti po prežitom strese veľmi dôležité, projekt prispieva k ich socializácii a systematickej komunikácii v novom, slovenskom prostredí. Je to projekt, ktorý podporuje začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu na Slovensku a má vysokú pridanú hodnotu, nakoľko podporuje inklúziu detí a nepriamo aj ich rodičov,  s cieľom čo najefektívnejšie sa začleniť do života na Slovensku.

Vďaka projektu Ukrajinský žiak sa viac ako 9 300 ukrajinských detí stalo majiteľmi nových digitálnych zariadení. Počas projektu si 3 436 ukrajinských žiakov otestovalo svoje slovenské jazykové zručnosti a 835 ukrajinských žiakov svoje digitálne zručnosti.

Súvisiace aktivity

Digitálna koalícia realizuje projekt Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny – Ukrajinský žiak. Hlavným cieľom projektu je podpora žiakov ukrajinského pôvodu, ktorí prišli na Slovensko v dôsledku vojnového konfliktu. Podobne ako pri projekte Digitálny žiak, aj v rámci Ukrajinského žiaka majú cieľové...