Vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov

30. septembra 2022

IT Akadémia ponúka vzdelávanie pre riaditeľov a digitálnych koordinátorov, ktorého cieľom je pomôcť týmto zodpovedným osobám v organizáciách lepšie pochopiť a využiť digitálne technológie. Vzdelávacie programy, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, sú zamerané na základy digitálneho marketingu a základy používania digitálnych nástrojov pre efektívnejšiu komunikáciu a zlepšenie výkonu.

Harmonogram vzdelávacieho programu sa skladá z niekoľkých kurzov, ktoré sa uskutočňujú v priebehu niekoľkých mesiacov. Každý kurz sa zameriava na konkrétnu tému a poskytuje účastníkom príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti a získať nové zručnosti. Všetky kurzy sú navrhnuté tak, aby boli prístupné a zrozumiteľné pre ľudí s rôznou úrovňou digitálnych zručností.

Vzdelávací program pre riaditeľov a digitálnych koordinátorov začína kurzom zameraným na digitálny marketing. Účastníci sa dozvedia, ako využiť digitálne kanály na propagáciu svojich produktov alebo služieb a ako merať úspešnosť svojich kampaní. Ďalšie kurzy sa zameriavajú na konkrétne digitálne nástroje, ako sú sociálne siete, e-mailový marketing, SEO, PPC a analýza webu.

Jeden z kurzov, ktorý sa zameriava na zlepšenie výkonu, sa zaoberá správou projektov. Účastníci sa naučia, ako využiť digitálne nástroje na lepšiu komunikáciu a spoluprácu v rámci tímu a na koordináciu projektov. Ďalší kurz sa zameriava na tvorbu obsahu, ktorý zahrňuje tvorbu videí a grafiky, ako aj písanie kreatívneho obsahu pre web.

Vzdelávací program pre riaditeľov a digitálnych koordinátorov taktiež zahŕňa kurzy zamerané na prácu s dátami a analýzu. Účastníci sa naučia, ako zhromaždiť a analyzovať dáta, ako aj interpretovať výsledky.

Viac o kurzoch: https://itakademia.sk/vzdelavanie-riaditelov-a-digitalnych-koordinatorov-harmonogram-ciele-a-obsah/

Aj v novom školskom roku otvárame vzdelávanie pre školských digitálnych koordinátorov (viac informácií o školskom digitálnom koordinátorovi nájdete na webe https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/).

Inovačné vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov „Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu“ začne v druhej polovici septembra,Vzhľadom na veľký záujem o vzdelávanie pre školských digitálnych koordinátorov otvoríme ďalší beh vzdelávania od februára 2022. Prihlasovanie na tento beh je otvorené. Výstupom zo vzdelávania sú Akčné plány digitálnej transformácie. Viac informácií o možnosti prihlásenia sa nájdete na stránke projektu.

Vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov v školskom roku 2020/2021

Dňa 31.3.2021 sa ukončilo vzdelávanie, do ktorého sa prihlásilo 664 riaditeľov a digitálnych koordinátorov z 353 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Do konca školského roku si školy s podporou IT Akadémie vytvoria Program digitálnej transformácie školy – víziu a akčný plán do roku 2024.

RNDr. Alena Gerbová,
Základná škola Široké

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto skvelého projektu, ktorý mi dal (a ešte stále dáva) veľké množstvo inšpirácií a motivuje ma, aby som svoju prácu robila stále lepšie. Digitálnu transformáciu, vďaka Vám, chápem teraz oveľa komplexnejšie a vidím jej obrovský význam pre lepšie napredovanie nášho školstva. Pozícia digitálneho koordinátora je podľa mňa veľmi potrebná a Vy ste nás na ňu veľmi dobre pripravili. Vaša pomoc a podpora vo forme rôznych zaujímavých webinárov a konzultácií je neoceniteľná. Množstvo portálov a aplikácií, ktoré som vďaka projektu poznala a mohla si ich vyskúšať mi určite pomôže skvalitniť vyučovanie na našej škole, pretože som odhodlaná podeliť sa so svojimi poznatkami so všetkými svojimi kolegami. Náš akčný plán zatiaľ nie je celkom dokončený, ale už teraz je pre nás užitočný. Naozaj je veľmi potrebné stanoviť si ciele a ich termíny dokončenia. Problémom už môže byť len neochota niektorých kolegov robiť čosi naviac. Ale tak, ako ste nám poradili, budeme spolupracovať najprv so skupinou nadšencov pre zmeny a verím, že potom sa k nám pridajú ďalší.

Reakcie účastníkov vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov (2021)

Vzdelávací program Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu vychádza z návrhu Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku a Akčného plánu na roky 2021-2024 (výstup z národného projektu).

Riaditelia a digitálni koordinátori, ktorých do tejto pozície určili školy, absolvovali počas 5 mesiacoch v šiestich skupinách inovačné vzdelávanie v rozsahu 25 hodín. Cieľom vzdelávania je pripraviť školu na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu digitálnej excelencie – digitálnu školu. Obsah vzdelávania je rozdelený do štyroch modulov:

 • Znaky digitálnej školy,
 • Digitálna škola ako komunita aktérov,
 • Digitálna škola ako aktívne digitálne prostredie,
 • Podpora a koordinácia činnosti učiteľov pri transformácii vzdelávania.

Hlavným výstupom zo vzdelávania budú Programy digitálnej transformácie vzdelávania na zúčastnených školách do roku 2024. Výstupom je aj „profesijný štandard“ digitálneho koordinátora – kompetencie a úlohy v procese digitálnej transformácie.

Digitálna škola je charakterizovaná 26 znakmi, ktoré sú kategorizované do štyroch úrovní – Ešte sme nezačali, Máme prvé skúsenosti, Nadobúdame istotu, Sme inšpirácia pre iných. Škola môže byť digitálnou na rôznych úrovniach, preto boli pre popis digitálnej školy zvolené rubriky. Okrem zaradenia do úrovne, rubriky načrtávajú aj možný spôsob rastu, oceňujú silné stránky školy a poukazujú na oblasti, kde je nutné sa posunúť.

Pre tvorbu vízie a akčného plánu digitálnej transformácie vzdelávania je nevyhnutná sebareflexia škôl pri využívaní digitálnych technológií vo vyučovaní. Štandardom v rámci EÚ v tomto smere je online nástroj SELFIEhttps://ec.europa.eu/education/schools-go-digital . Tento nástroj je implementovaný na všetkých školách, ktoré sa aktívne zúčastnili vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov.

Po ukončení vzdelávania pokračujú podporné aktivity pre všetky zúčastnené školy cez Klub digitálnych koordinátorov – spoločný tím pre všetkých účastníkov vzdelávania, ktorí chcú využiť podporu IT Akadémie pri digitálnej transformácii vzdelávania na svojej škole. Táto podpora sa realizuje formou webinárov a konzultácií a z hľadiska obsahu je rozdelená do siedmich kanálov, ktoré reprezentujú oblasti a štruktúru znakov digitálnej školy:

A: Tvorba akčného plánu

B: Profesijne zapojenie a líderské kompetencie

C: Digitálne zdroje a výučba

D: Hodnotenie a podpora žiakov

E: Rozvíjanie žiackych digitálnych kompetencií

F: Virtuálne a fyzické prostredie školy

G: Rola digitálneho koordinátora

Cieľové skupiny

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.
 • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálna technológia/špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Pokročilý


Geographic Scope - Country

 • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Druh iniciatívy

Národná iniciatíva


Cieľová skupina

 • Vysoké Achievers


Typology of training opportunities

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

 • Zmiešané


Trvanie odbornej prípravy

Viac rokov


Is this course free

No


Is the certificate/credential free

No


Typ záznamu o výcviku

Jediná ponuka


Training Start date


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané prihlasovacie údaje

Vzdelávacia aktivita


Self-paced course

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať