Vysoká škola ako IT Akadémia partner

30. decembra 2022

IT Akadémia je vzdelávací inštitút, ktorý ponúka vzdelávacie aktivity pre študentov vysokých škôl. Vzdelávacie aktivity sú zamerané na zlepšenie digitálnych zručností študentov a na prípravu ich na budúcu kariéru v oblasti IT.

Jednou z hlavných aktivít pre študentov vysokých škôl sú workshopy a semináre zamerané na rôzne témy. Tieto aktivity sú vedené skúsenými odborníkmi z praxe a sú zamerané na praktické získanie skúseností a zručností. Študenti sa môžu zapojiť do rôznych workshopov a seminárov, ktoré sa týkajú napríklad programovania, softvérového inžinierstva, dátových analýz a iných oblastí IT.

Ďalšou dôležitou aktivitou pre študentov vysokých škôl je program IT Akadémie, ktorý umožňuje študentom získať prax v renomovaných IT firmách. Študenti majú možnosť pracovať na reálnych projektoch, ktoré sa týkajú rôznych oblastí IT, a získavať tak cenné skúsenosti v oblasti, v ktorej sa chcú profesionálne uplatniť. Program IT Akadémie ponúka aj možnosť študentských stáží v zahraničí, čím sa študenti môžu oboznámiť s pracovnými podmienkami a kultúrou v iných krajinách.

Vzdelávacie aktivity pre študentov vysokých škôl sú doplnené aj o špeciálne kurzy, ktoré sú zamerané na určité oblasti IT. Tieto kurzy ponúkajú študentom možnosť získať konkrétnu certifikáciu, ktorá môže byť pre nich veľmi cenná pri hľadaní zamestnania v oblasti IT. Kurzy sa týkajú napríklad programovania, databázových systémov, softvérového inžinierstva, bezpečnosti a mnohých ďalších oblastí.

Partnerstvo s IT akadémiou sa uzatvára na zmluvnom princípe formou dohody o spolupráci, prípadne memoranda a daný subjekt získava postavenie „IT Akadémia partner“ (nejde o partnera CVTI SR ako prijímateľa NFP, ale o partnera IT Akadémie)

Rozlišujú sa 2 úrovne partnerstva:

1.úroveň:

 • VŠ sa prostredníctvom expertov a odborných zamestnancov podieľa na príprave a realizácii všetkých častí aktivity 1:
 • Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT
 • Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore
 • Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ, SŠ
 • Motivácia žiakov a študentov pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied
 • ECDL – štandard digitálnej gramotnosti učiteľov, študentov VŠ, žiakov SŠ
 • VŠ vytvára partnerstva a siete so strednými a základnými školami pre realizáciu konkrétnych vzdelávacích a popularizačných aktivít.
 • VŠ spolupracuje s IT firmami pri realizácii jednotlivých častí aktivity 2.
 • VŠ získa podporu pre zriadenie a vybavenie špeciálnej technologickej učebne pre realizáciu vzdelávacích aktivít.
 • Predpokladá sa, že v tejto pozícii budú UPJŠ, TUKE, UNIZA, UKF a UMB ako partneri CVTI SR

2. úroveň:

 • VŠ prostredníctvom expertov a odborných zamestnancov spolupracuje pri realizácii odborných aktivít projektu:
 • pri inovácii prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na IKT
 • pri tvorbe programu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ
 • pri inovácii prípravy študentov VŠ pre zamestnanie sa v IT sektore
 • VŠ vytvára partnerstvá a siete so základnými a strednými školami pre implementáciu výstupov aktivity 1 do vzdelávania
 • VŠ sa podieľa na príprave a využívaní výstupov projektu pre inováciu vysokoškolského vzdelávania v aktivite 2
 • predovšetkým programy SAP akadémie, Data Science Akadémie, Internet of Things, IKT pre prax
 • využitie výstupov pre vzdelávanie budúcich učiteľov.

Predpokladá sa, že v tejto pozícii budú ďalšie vysoké školy, na ktorých sa realizuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch zameraných na informatiku, matematiku, prírodné vedy a učiteľstvo v týchto predmetoch.

INOVÁCIA PRÍPRAVY ŠTUDENTOV VŠ PRE ZAMESTNANIE V IT SEKTORE

Otvor

ECDL – ŠTANDARDY DIGITÁLNEJ GRAMOTNOSTI – VŠ

Otvor

VYTVORENIE PARTNERSTIEV A SIETÍ VYSOKÝCH ŠKÔL A IT FIRIEM

Otvor

ADRESÁR PARTNERSKÝCH VŠ

Otvor

Cieľové publikum

 • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálne technológie / špecializácia

 • Digitálne zručnosti


Úroveň digitálnych zručností

 • Pokročilý


Geografický rozsah - krajina

 • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

 • Generic programmes and qualifications not further defined


Cieľový jazyk

 • Slovenská


Typ iniciatívy

Inštitucionálna iniciatíva EÚ


Cieľová skupina

 • Vysoké Achievers


Typológia možností odbornej prípravy

Kurz


Vzdelávacia aktivita

laboratórium/simulácia/praktická práca na kurzoch


Typ hodnotenia

 • Zmiešané


Trvanie školenia

Viac rokov


Je tento kurz bezplatný

No


Je certifikát/preukaz bezplatný

No


Typ záznamu o odbornej príprave

Jediná ponuka


Dátum začiatku školenia


Úsilie

Plný pracovný čas


Ponúkané oprávnenie

Vzdelávacia aktivita


Samostatný kurz

No


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať