Súhlas_dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

poskytovaný v súlade s ustanoveniami § 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísanému v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej len „Digitálna koalícia“) je organizátorom konferencie Vízia pre digitálnu budúcnosť Slovenska (ďalej ako „Konferencia“).

Týmto ako účastník Konferencie udeľujem Digitálnej koalícii súhlas s vyhotovením a zverejnením fotografií a audiovizuálnych záznamov (napr. filmov, videozáznamov a živých prenosov) mojej osoby, vrátane mojej identifikácie (meno, priezvisko, titul, vysielajúca organizácia), ktoré budú zhotovené počas Konferencie. Súhlasím s použitím týchto údajov prostredníctvom akejkoľvek technologickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia na propagačné, komunikačné, vzdelávacie a prezentačné účely Digitálnej koalície; najmä na informovanie o pripravovaných konferenciách a iných aktivitách Digitálnej koalície a podporu účasti na týchto podujatiach.

Súhlas dávam na obdobie troch rokov od získania osobných údajov alebo do odvolania tohto súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr.

Poskytnutím tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á s Podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú verejne dostupné na webovej stránke dostupnej na nižšie uvedenom odkaze. Bol som tiež poučený o tom, že pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu do sídla Digitálnej koalície alebo e‑mailom zaslaným na adresu gdpr@digitalnakoalicia.sk. Beriem na vedomie, že odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Zároveň vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne. Zároveň potvrdzujem, že som bol poučený/bola poučená o svojich právach pri spracovaní osobných údajov.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV: https://digitalnakoalicia.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/