Univerzita Komenského v Bratislave

29. novembra 2021

Adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://uniba.sk/

Záväzky:

Bude vyvíjať postupy a metodiky vzdelávania využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT)

Bude organizovať súťaže na rozvoj informatického myslenia žiakov a študentov a identifikáciu a podchytenie talentovaných študentov

Bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní

Bude pripravovať a otvárať nové informatické špecializácie a medziodborové študijné programy

Pripraví obsahovo aj metodicky postgraduálne vzdelávanie v informačnej bezpečnosti

Bude propagovať štúdium informatických disciplín

Bude vypracovávať analýzy a expertízy pre potreby štátnych orgánov v oblastiach vzdelávania, informatizácie spoločnosti, informačnej bezpečnosti

Bude učiť súčasných aj budúcich učiteľov používať digitálne IKT vo vzdelávaní na ZŠ a SŠ (uvedený záväzok je konkrétnou pilotnou aktivitou voči záväzkom MŠVVaŠ SR 2.10, 2.13 a 2.14):
1. Realizovať od roku 2018/09 2- ročný pilotný projekt „Inovatívna príprava budúcich učiteľov pre vzdelávanie v modernej škole v spolupráci s inovatívnymi učiteľmi zo ZŠ a SŠ a v spolupráci s IT sektorom“ na Univerzite Komenského.
2. Propagovať vo výučbe budúcich učiteľov na VŠ a medializovať pozitívne príklady inovácií vo vzdelávaní s digitálnymi technológiami v rámci spolupráce škôl a IT sektoru (napr. Microsoft Innovative Educator, Cisco Akadémia, ITAS aktivity so školami a i.)
3. Aktívne využitie výstupov projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Prírodovedecká fakulta a fakulta Matematiky fyziky a informatiky odborne garantuje a vytvára e-metodické materiály zamerané na vyučovanie prírodných vied s podporou digitálnych technológií, ktoré sa v projekte používajú na vzdelávaní učiteľov ZŠ a SŠ.

Univerzita Komenského bude súčinná a ponúka spoluprácu na spoločnom vypracovaní úvodnu štúdiu znalostných potrieb informačnej spoločnosti a možnosti, ako ich naplniť.

National Coalition member

Yes


Organization category

  • Verejná inštitúcia


Cieľové skupiny

  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní.


Digitálna technológia/špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geographic Scope - Country

  • Slovensko


Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined


Sledujte nás

Mohlo by Vás zaujímať