Adresa

Kontakt

E:  

W: https://www.uber.com/global/en/cities/bratislava/

Záväzky:

Aktívna podpora diskusie o budúcnosti smart cities, mestskej mobility a zdieľanej prepravy: Uber bude aktívne finančne aj odborne podporovať rôzne verejné diskusné fóra a konferencie, ktoré sa zameriavajú na témy ako smart cities, mestská mobilita a zdieľaná preprava. Týmto spôsobom chceme zvyšovať povedomie o možnostiach a výhodách týchto konceptov pre mestá, občanov a národné hospodárstvo.

Podporiť spoluprácu súkromného sektora so školstvom, obzvlášť vo vedecko-technických študijných programoch: Budeme podporovať najtalentovanejších žiakov štipendiami na dokončenie ich magisterských/inžinierskych/doktorandských prác týkajúcich sa tém ako mestská mobilita alebo smart cities. Taktiež ponúkneme študentom stáže v spoločnosti Uber, aby získali praktické pracovné skúsenosti pred skončením štúdia. Budeme tiež podporovať kvalitu výskumu a vzdelávania na slovenských univerzitách ponúknutím našej expertízy v spoločných výskumných projektoch ako aj hosťovských prednášok týkajúcich sa tém ako napr. mestská mobilita, big data, smart cities a iné. priebežná podpora a vyhodnocovanie spolupráce s konkrétnymi vzdelávacími inštitúciami na polročnej báze.