Adresa

Pluhová 8 
831 03  Bratislava
Slovenská republika

Kontakt

E:  

W: https://www.statpedu.sk/sk/

Záväzky:

Koncepcia matematického vzdelávania

Vytvoriť a predložiť MŠVVaŠ SR na schválenie Koncepciu skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách. Cieľom je postupne dosiahnuť vyššiu úroveň pripravenosti žiakov na osobný aj pracovný život a to rozvojom ich kľúčových kompetencií, medzi ktoré patrí aj matematická gramotnosť.