Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá za koordináciu odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku. Podporuje rozvoj národných politík v oblasti vzdelávania, pomáha zavádzať nové trendy a inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávaní dospelých. Aktivity ŠIOV sa zameriavajú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.

Riadi iniciatívy EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých na Slovensku. Má bohaté skúsenosti s realizáciou projektov financovaných EÚ, vrátane rozsiahlych národných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, programu Erasmus+, programu EaSI atď. podporujúcich implementáciu politík odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Podporuje a rozvíja talent mladých ľudí v rámci národných a medzinárodných súťaží a vedie SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH FIRIEM (SCCF) ako súčasť medzinárodnej siete cvičných firiem PEN WORLDWIDE.

https://siov.sk/

Člen národnej koalície

Yes


Kategória organizácie

  • Verejná inštitúcia


Cieľové publikum

  • Digitálne zručnosti pre všetkých


Digitálne technológie / špecializácia

  • Digitálne zručnosti


Geografický rozsah - krajina

  • Slovensko


Priemysel - oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

  • Generic programmes and qualifications not further defined